Gmina Wiązowna

Sprawozdanie budżetowe

Opracowano na podstawie zmian do Uchwały Rady Gminy Wiązowna z dnia 31.12.2019r. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Gminy prezentacja zostanie zaktualizowana o najnowsze dane.

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
12 429
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
100 300 124,38 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
28.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 142 123 zł
28.06%
CIT
1 020 000 zł
1.02%
Podatki od nieruchomości
12 300 000 zł
12.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 440 025 zł
5.73%
Dotacje
22 030 673,61 zł
21.96%
Dotacje z UE
5 391 975,98 zł
5.38%
Subwencje
15 146 545 zł
15.1%
Opłata śmieciowa
3 794 977 zł
3.78%
Odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg
1 960 000 zł
1.95%
Pozostałe dochody
4 171 239,79 zł
4.16%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
110 867 516,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 911 593,61 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
26 911 593,61 zł
Wydatki bieżące
76%
83 955 922,63 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
całkowity koszt
34 528 828,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 484 791,56 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 204 044,00 zł
Kultura
całkowity koszt
8 325 962,43 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
7 469 838,45 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 914 957,65 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 567 902,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 336 550,90 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
866 286,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
527 159,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 641 196,19 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Zmiany do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wiązowna z dnia 31.12.2019r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
26 911 593,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.04%
Infrastruktura
22.03%
Kultura, sport i sprawy społeczne
19.93%
Wydatki współfinansowane i rezerwy
Wydatki na inwestycje w dziale
15 620 783,79 zł
5 927 988,16 zł
5 362 821,66 zł

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
177 000,00 zł

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt
298 780,87 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


Całkowity koszt
4 344 043,42 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


Całkowity koszt
1 113 029,50 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązownej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. 

Całkowity koszt
9 072 670,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Całkowity koszt
615 260,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


Całkowity koszt
84 145,11 zł

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


Całkowity koszt
77 127,00 zł

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


Całkowity koszt
4 147 060,06 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


Całkowity koszt
970 668,09 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Całkowity koszt
648 987,90 zł

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


Całkowity koszt
1 735 963,61 zł

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


Całkowity koszt
3 569 978,05 zł

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Całkowity koszt
26 880,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

177 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt

298 780,87 zł

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt

4 344 043,42 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


Całkowity koszt

1 113 029,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


Całkowity koszt

9 072 670,00 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązownej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. 

Całkowity koszt

615 260,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Kultura, sport i sprawy społeczne

Całkowity koszt

84 145,11 zł

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


Całkowity koszt

77 127,00 zł

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


Całkowity koszt

4 147 060,06 zł

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


Całkowity koszt

970 668,09 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


Całkowity koszt

648 987,90 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Wydatki współfinansowane i rezerwy

Całkowity koszt

1 735 963,61 zł

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


Całkowity koszt

3 569 978,05 zł

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


Całkowity koszt

26 880,00 zł

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 86% mieszkańców.

Teraz
86%
28 142 123,00 zł
Prognoza
100%
32 676 768,25 zł
Zobacz, jak brakujące +14%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Większe bezpieczeństwo
+ 6
patroli mieszanych
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.