Gmina Wiązowna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 011
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
133 162 500,23 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
31.6%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
42 079 027 zł
31.6%
CIT
2 543 038,65 zł
1.91%
Dotacje
31 284 950,67 zł
23.49%
Subwencje
17 846 641 zł
13.4%
Środki na dofinansowanie zadań
5 240 969,47 zł
3.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 290 716,69 zł
9.98%
Podatki od nieruchomości
15 536 638,47 zł
11.67%
Pozostałe dochody
5 340 518,28 zł
4.01%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
127 910 447,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 866 571,30 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
29 866 571,30 zł
Wydatki bieżące
77%
98 043 876,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 572 403,97 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 351 712,31 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 331 001,91 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 463 100,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 685 148,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 336 248,77 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 722 414,42 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 160 389,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
979 061,52 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
415 859,25 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
969 603,64 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 486 142,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 065 191,40 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 371 393,03 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Wiązowna za rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
29 866 571,30 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.96%
Infrastruktura duża
28.04%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
21 491 412,22 zł
8 375 159,08 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizycyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizycyjna

Budowa wodociągu Kąck-Duchnów, Michałówek-Duchnów ,Poręby;
Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie;
Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie;
Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg;
Zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług wod-kan;

Całkowity koszt
13 283 430,20 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Poprawa włączenia ul. Irysowej do ul. Pęclińskiej w Wiązownie;
Budowa, przebudowa i modernizacja ul. Bażantów, ul. Miodowej, ul. Mickiewicza, ul. Dębowej, ul. Modrzewiowej, ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Wiejskiej, ul. Wypoczynkowej, ul. Krótkiej, ul. Pięknej, ul. Brzozy, ul. Różanej, ul. Jana Pawła II, ul. Tajemniczej, ul. Dobra, ul. Rzeki, ul. Sportowej, ul. Polnej i ul. Brzozowej, ul. Górnej, ul. Krętej;
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance;
Pozostałe inwestycje drogowe.

Całkowity koszt
2 129 913,43 zł
Chodnik i ścieżki rowerowe

Chodnik i ścieżki rowerowe

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa
Budowa chodnika w Woli Karczewskiej
Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie
Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie, nad drogą krajową S17 w Radiówku, na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.

Całkowity koszt
1 240 321,92 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Budowa pętli autobusowej w Kącku;
Projekt i budowa pętli autobusowej w Rzakcie.

Całkowity koszt
481 218,90 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna;
Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie poprzez modernizację sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych.

Całkowity koszt
32 605,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie";
Wyposażenie pomieszczeń do realizacji usług fizjoterapii dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie";
Zakup środków transportu oraz aplikacji w ramach realizacji projektu: "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna".

Całkowity koszt
3 094 884,64 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna;
Monitoring terenu "Orlika" w Zakręcie;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposażenie posterunku Policji w Wiązownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej
Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy
Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wiązowna

Całkowity koszt
440 523,36 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską.

Całkowity koszt
788 514,77 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie terenu, w Duchnowie, w Malcanowie, w Gliniance, w Emowie,w Woli Duckiej, w Pęclinie;
w Zakręcie przy Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida, w Zakręcie przy Przedszkolu "Leśna Kraina", przy ul. Kościelnej.
Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
Wykup i zamiana działek;
Zagospodarowanie terenu starorzecza rzeki Mienia;
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia.

Całkowity koszt
801 628,67 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna;
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
6 085 676,39 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie, w Kopkach, w Izabeli, w Żanęcinie, w Dziechcińcu, w Kącku, w Boryszewie, w Rzakcie;
Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie – Ośrodek Integracji „Zakącik”;
Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie, w Porębach, w miejscowości Duchnów;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stefanówce oraz jej doposażenie
Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie
Modernizacja boiska sportowego w Rzakcie
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie;
Budowa Pumptracku w Góraszce;
E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Całkowity koszt
991 664,41 zł
Oświata

Oświata

Modernizacja sieci informatycznej oraz wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Malcanowie
Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Malcanowie

Całkowity koszt
118 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
Modernizacja sieci komputerowej UG
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy
Utworzenie żłobka na terenie Gminy;
Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiązowna.

Całkowity koszt
378 189,61 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowa i kanalizycyjna

Całkowity koszt

13 283 430,20 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizycyjna

Budowa wodociągu Kąck-Duchnów, Michałówek-Duchnów ,Poręby;
Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie;
Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie;
Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg;
Zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług wod-kan;

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 129 913,43 zł

Lepsze drogi

Poprawa włączenia ul. Irysowej do ul. Pęclińskiej w Wiązownie;
Budowa, przebudowa i modernizacja ul. Bażantów, ul. Miodowej, ul. Mickiewicza, ul. Dębowej, ul. Modrzewiowej, ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Wiejskiej, ul. Wypoczynkowej, ul. Krótkiej, ul. Pięknej, ul. Brzozy, ul. Różanej, ul. Jana Pawła II, ul. Tajemniczej, ul. Dobra, ul. Rzeki, ul. Sportowej, ul. Polnej i ul. Brzozowej, ul. Górnej, ul. Krętej;
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance;
Pozostałe inwestycje drogowe.

Chodnik i ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 240 321,92 zł

Chodnik i ścieżki rowerowe

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa
Budowa chodnika w Woli Karczewskiej
Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie
Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie, nad drogą krajową S17 w Radiówku, na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.

Transport lokalny

Całkowity koszt

481 218,90 zł

Transport lokalny

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Budowa pętli autobusowej w Kącku;
Projekt i budowa pętli autobusowej w Rzakcie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

32 605,00 zł

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna;
Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie poprzez modernizację sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

3 094 884,64 zł

Pomoc społeczna

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie";
Wyposażenie pomieszczeń do realizacji usług fizjoterapii dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie";
Zakup środków transportu oraz aplikacji w ramach realizacji projektu: "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna".

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

440 523,36 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna;
Monitoring terenu "Orlika" w Zakręcie;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposażenie posterunku Policji w Wiązownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej
Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy
Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wiązowna

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

788 514,77 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską.

Infrastruktura mała
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Całkowity koszt

801 628,67 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie terenu, w Duchnowie, w Malcanowie, w Gliniance, w Emowie,w Woli Duckiej, w Pęclinie;
w Zakręcie przy Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida, w Zakręcie przy Przedszkolu "Leśna Kraina", przy ul. Kościelnej.
Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
Wykup i zamiana działek;
Zagospodarowanie terenu starorzecza rzeki Mienia;
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 085 676,39 zł

Ochrona środowiska

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna;
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna.

Kultura i sport

Całkowity koszt

991 664,41 zł

Kultura i sport

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie, w Kopkach, w Izabeli, w Żanęcinie, w Dziechcińcu, w Kącku, w Boryszewie, w Rzakcie;
Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie – Ośrodek Integracji „Zakącik”;
Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie, w Porębach, w miejscowości Duchnów;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stefanówce oraz jej doposażenie
Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie
Modernizacja boiska sportowego w Rzakcie
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie;
Budowa Pumptracku w Góraszce;
E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Oświata

Całkowity koszt

118 000,00 zł

Oświata

Modernizacja sieci informatycznej oraz wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Malcanowie
Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Malcanowie

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

378 189,61 zł

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
Modernizacja sieci komputerowej UG
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy
Utworzenie żłobka na terenie Gminy;
Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiązowna.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
42 079 027,00 zł
Prognoza
100%
46 754 474,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 12km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.