Łęczyce

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
11 880
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
84 228 208,08 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 056 704 zł
9.57%
CIT
148 365,38 zł
0.18%
Dotacje
30 257 732,46 zł
35.92%
Subwencje
24 156 970 zł
28.68%
Środki na dofinansowanie zadań
1 451 780,41 zł
1.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 629 638,69 zł
6.68%
Podatki od nieruchomości
7 016 527,08 zł
8.33%
Pozostałe dochody
7 510 490,06 zł
8.92%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
80 584 661,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 251 859,43 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
11 251 859,43 zł
Wydatki bieżące
86%
69 332 802,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 335 888,81 zł
Rodzina
całkowity koszt
26 386 477,02 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 566 965,90 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 520 313,07 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 086 658,89 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 245 919,35 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 734 342,67 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 353 215,15 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 218 895,06 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
874 254,84 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
710 062,48 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
471 872,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
437 537,27 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
375 580,34 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
266 678,65 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Łęczyce na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
11 251 859,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.89%
Infrastruktura duża
33.11%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
7 109 366,76 zł
3 519 233,79 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz, Dzięcielec, Strzebielino, Kisewo, Rozłazino, Łęczyce;
 • Budowa sieci wodociągowej Brrzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wyk.przepompowni ścieków i _ragm. kanalizacji SM Bożepole;
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisiewo, Rozłazino, Łęczyce, w m. Bożepole Małe,
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Pużyce, Rozłazino, Godętowo, Łęczyce, Chmieleniec; Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem
 • przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w m. Nawcz;
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczyce;
 • Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Wielistowo.
Całkowity koszt
3 896 721,15 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Słoneczna w m. Łęczyce, ul. Osiedlowa w m. Bożepole Wielkie;
 • Remont drogi powiatowej nr 1322 G;
 • Utwardzenie dróg płytami IOMB;
 • Modernizacja przepustu na ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim;
 • Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ul. Kościelnej w m. Łęczyce.
Całkowity koszt
1 980 218,15 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Drzymały, ul. Kochanowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza;
 • Projekt i budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w m. Łęczyce;
 • Dokumentacja projektowa nowych pkt. oświetlenia w gminie;
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia do miejscowości Węgornia.
Całkowity koszt
141 412,60 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy;
 • Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie, Kaczkowie, Kisewie;
 • Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w Łęczycach;
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup samochodu asenizacyjnego;
 • Remont, utwardzenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedle przy ZSP;
 • Zakup ciągnika rolniczo komunalnego;
 • Zakup i posadowienie przystanku w m. Łęczyce;
 • Budowa wiat przystankowych w gminie Łęczyce - podróż może być przyjemna;
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup minikoparki.
Całkowity koszt
1 091 014,86 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk.

Całkowity koszt
55 350,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo;
 • Budowa Strażnicy OSP w Rozłazinie;
 • Zakup defibrylatora dla OSP Kaczkowo.
Całkowity koszt
1 267 964,90 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Świetlino;
 • Budowa miejsca rekreacji służącego integracji mieszkańców miejscowości Strzebielino Osiedle;
 • Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach.
Całkowity koszt
191 158,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim;
 • Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – Poprawa warunków pracy pracowników urzędu;
 • Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy;
 • Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle;
 • Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy;
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego;
 • Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy.
Całkowity koszt
638 874,09 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym.

Całkowity koszt
60 500,00 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa budynku gospodarczego w Strzebielinie;
 • Oczyszczenie i umocnienie zbiornika naturalnego dla potrzeb zagospodarowania terenu rekreacji w m. Świetlino;
 • Wykonanie zabezpieczenia sceny w Strzebielinie - roleta.
Całkowity koszt
153 286,50 zł
Szlaki kajakowe

Szlaki kajakowe

"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekt i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

Całkowity koszt
1 152 100,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 896 721,15 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz, Dzięcielec, Strzebielino, Kisewo, Rozłazino, Łęczyce;
 • Budowa sieci wodociągowej Brrzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wyk.przepompowni ścieków i _ragm. kanalizacji SM Bożepole;
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisiewo, Rozłazino, Łęczyce, w m. Bożepole Małe,
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Pużyce, Rozłazino, Godętowo, Łęczyce, Chmieleniec; Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem
 • przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w m. Nawcz;
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczyce;
 • Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Wielistowo.
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 980 218,15 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Słoneczna w m. Łęczyce, ul. Osiedlowa w m. Bożepole Wielkie;
 • Remont drogi powiatowej nr 1322 G;
 • Utwardzenie dróg płytami IOMB;
 • Modernizacja przepustu na ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim;
 • Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ul. Kościelnej w m. Łęczyce.
Oświetlenie

Całkowity koszt

141 412,60 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Drzymały, ul. Kochanowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza;
 • Projekt i budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w m. Łęczyce;
 • Dokumentacja projektowa nowych pkt. oświetlenia w gminie;
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia do miejscowości Węgornia.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 091 014,86 zł

Pozostałe inwestycje

 • Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy;
 • Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie, Kaczkowie, Kisewie;
 • Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w Łęczycach;
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup samochodu asenizacyjnego;
 • Remont, utwardzenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedle przy ZSP;
 • Zakup ciągnika rolniczo komunalnego;
 • Zakup i posadowienie przystanku w m. Łęczyce;
 • Budowa wiat przystankowych w gminie Łęczyce - podróż może być przyjemna;
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup minikoparki.
Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

55 350,00 zł

Placówki oświatowe

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 267 964,90 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo;
 • Budowa Strażnicy OSP w Rozłazinie;
 • Zakup defibrylatora dla OSP Kaczkowo.
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

191 158,30 zł

Sport i rekreacja

 • Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Świetlino;
 • Budowa miejsca rekreacji służącego integracji mieszkańców miejscowości Strzebielino Osiedle;
 • Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach.
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

638 874,09 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim;
 • Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – Poprawa warunków pracy pracowników urzędu;
 • Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy;
 • Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle;
 • Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy;
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego;
 • Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

60 500,00 zł

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym.

Kultura

Całkowity koszt

153 286,50 zł

Kultura

 • Budowa budynku gospodarczego w Strzebielinie;
 • Oczyszczenie i umocnienie zbiornika naturalnego dla potrzeb zagospodarowania terenu rekreacji w m. Świetlino;
 • Wykonanie zabezpieczenia sceny w Strzebielinie - roleta.
Szlaki kajakowe

Całkowity koszt

1 152 100,00 zł

Szlaki kajakowe

"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekt i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
8 056 704,00 zł
Prognoza
100%
9 049 285,98 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Transport lokalny
+ 2
nowe przystanki autobusowe
Dla kierowców
+ 12
dodatkowych miejsc parkingowych
Więcej zieleni
cała gmina
Utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.