Łęczyce

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 823
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
89 752 725,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.16%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 017 200,57 zł
11.16%
CIT
222 876 zł
0.25%
Podatki od nieruchomości
9 826 848,57 zł
10.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 051 821,78 zł
6.74%
Dotacje
23 705 949,11 zł
26.41%
Subwencje
25 660 050 zł
28.59%
Pozostałe dochody
14 267 979,82 zł
15.9%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
84 325 373,63 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 728 552,06 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
7 728 552,06 zł
Wydatki bieżące
91%
76 596 821,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 204 559,11 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 180 428,07 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 831 620,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 898 658,21 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 569 917,87 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 092 178,69 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 830 624,64 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 887 056,44 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 452 811,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
793 428,97 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
714 660,55 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
503 787,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
444 613,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
356 276,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
564 751,88 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 728 552,06 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.18%
Inwestycje jednoroczne
38.25%
Inwestycje wieloletnie
8.56%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
4 110 247,88 zł
2 956 431,40 zł
661 872,78 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Rozłazino  ul. Kwiatowa i ul. Widokowa - 86 669,58 zł
  - w m. Łęczyce ul. Piaskowa - 22 707,06 zł
  - w m. Nawcz do dz. nr 248/3 - 27 952,96 zł
  - w m. Bożepole Wielkie dz. nr 580, 451, 452 - 27 919,74 zł
  - w m. Brzeźno Lęborskie dz. nr 94/2 - 45 875,78 zł
  - w m. Wysokie dz. nr 19/4 i 19/5 i 19/7 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w m. Strzebielino dz. nr 350/12, 350/32 i 350/67 - 41 735,11 zł
  - w m. Strzebielino ul. Sielska -   94 682,08 zł
  - w m. Bożepole Małe dz. nr 35/11 - 27 684,50 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Nawcz -(zakończeniowe inwestycji w drogach gminnych) - 40 536,79 zł
 • Przebudowa budynku hydroforni w m-ci Dąbrowa Brzezieńska wraz z modernizacją sterowania ujęcia wody - 91 253,32 zł 
 • Projekt sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino  ul. Leśna - 18 000,00 zł 
 • Budowa ujęcia wody w m-ci Dąbrowa Brzezieńska - 390 412,76 zł 
Całkowity koszt
1 045 429,68 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w m-ci Pużyce (w kierunku młyna) z płyt zakupionych w ramach funduszu sołeckiego  (216,75 m2) - 20 000,00 zł 
 • Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w m-ci Brzeźno Lęborskie  - 101 158,80 zł 
 • Projekt i budowa zjazdu w m-ci Godętowo dz. 40/1 -  5 535,00 zł 
Całkowity koszt
126 693,80 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych
Całkowity koszt
47 521,03 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

 • Zakup i posadowienia wiaty przystankowej w m-ci Paraszyno
Całkowity koszt
8 927,34 zł
Parkingi

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Chmieleńcu
Całkowity koszt
30 644,00 zł
Nieuchomości i modernizacja budynków

Nieuchomości i modernizacja budynków

 • Przebudowa budynku gospodarczego  w m-ci Strzebielino ul. Leśna 18 - 107 538,90zł 
 • Zakup i montaż systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami na potrzeby obsługi obrad rady gminy - 21 505,57 zł 
 • Wykonanie zasilania awaryjnego UG Łęczyce - 203 565,00 zł 
 • Wydatek związany ze zwiększeniem gminnego zasobu nieruchomości - 5 240,00 zł 
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - 29 437,00 zł 
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - 27 547,00 zł 
Całkowity koszt
394 833,47 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m-ci Rozłazino dz. nr 100/19 i 100/20, 100/21 - 5 904,00 zł 
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu działki drogowej nr 140/3 obr. Świetlino - 46 992,00 zł 
 • Budowa 1 pkt oświetlenia drogowego w m-ci Nawcz (dz. nr 226) - 9 557,10 zł 
 • Projekt i wykonanie 3 szt. oświetlenia drogowego w m-ci Kaczkowo dz. nr 105/10 - 44 155,54 zł 
Całkowity koszt
106 608,64 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -  7 899,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 1 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 146 000,00 zł 
 • Przygotowanie placu składowego do dystrybucji węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - 130 984,95 zł 
Całkowity koszt
285 883,95 zł
Gminny Zakład Usług Komunalnych

Gminny Zakład Usług Komunalnych

 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup przyczepy skorupowej do transportu osadu - 63 847,50 zł 
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup pomp do przepompowni ścieków - 72 230,72 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup ciągnika rolniczego - 239 490,00 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup pługu do odśnieżania - 22 136,00 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup posypywarki ciągnikowej za traktorem przeznaczonej do zimowego posypywania dróg piaskiem - 94 357,95 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup wagi wozowej - 122 102,23 zł 
Całkowity koszt
614 164,40 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaczkowo - 459 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - 370 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - projekt - 24 354,00 zł
Całkowity koszt
853 354,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Łęczyce - 66 259,12 zł 
 • Zakup i montaż stojaków rowerowych (uzupełnienie) na terenie ZSP Strzebielino - 65 000,00 zł 
 • Modernizacja łazienki szkolnej SP Bożepole Wielkie - 59 999,22 zł 
 • Wymiana nawierzchni i poprawienie instalacji odprowadzającej wody opadowe na parkingu przy ul. Szkolnej (wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych) SP Bożepole Wielkie - 19 999,80 zł 
Całkowity koszt
211 258,14 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Modernizacja miejsca pamięci w Łęczycach
Całkowity koszt
134 992,50 zł
Świetlice

Świetlice

 • Wykonanie ocieplenia świetlicy w m-ci Nawcz 
Całkowity koszt
75 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w m-ci Strzebielino Osiedle, gm. Łęczyce - 20 129,95 zł 
 • Modernizacja placu zabaw w m-ci Świetlino - 12 923,00 zł 
Całkowity koszt
33 052,95 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zakup i ułożenie krawężników na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Strzebielinie Osiedle - 10 900,00 zł
 • Budowa wiaty sołeckiej w m-ci Jeżewo - 20 000,00 zł 
 • Budowa wiaty-altany ogólnoużytkowej  w m. Witków, Sołectwo Chrzanowo - 35 983,99 zł 
 • Budowa wiaty-altany ogólnoużytkowej w m. Chrzanowo - 34 999,99 zł
 • Wykonanie ogrodzenia terenu sportu w m. Chrzanowo - 40 000,00 zł 
Całkowity koszt
141 883,98 zł

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 14 121,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

Całkowity koszt
14 120,94 zł

Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 157 775,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 307 775,00 zł

Całkowity koszt
145 923,18 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce) (WPF)

Limit w 2022: 14 900,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 369 363,00 zł

Całkowity koszt
14 900,00 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzięcielec (WPF)

Limit w 2022: 1 078 641,26 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 400 001,00

Całkowity koszt
949 884,03 zł

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza (WPF)

Limit w 2022: 191 530,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

Całkowity koszt
189 772,16 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska (WPF)

Limit w 2022: 13 850,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 840 000,00 zł

Całkowity koszt
13 850,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia (WPF)

Limit w 2022: 305 072,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 523 000,00 zł

Całkowity koszt
305 071,50 zł

Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo (WPF)

Limit w 2022: 320 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 480 000,00 zł

Całkowity koszt
308 715,05 zł

Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap (WPF)

Limit w 2022: 5 166,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 330 000,00 zł

Całkowity koszt
5 166,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB (WPF)

Limit w 2022: 21 402,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 540 000,00 zł

Całkowity koszt
21 402,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza (WPF)

Limit w 2022: 49 980,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

Całkowity koszt
49 980,00 zł

Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie (WPF)

Limit w 2022: 65 239,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 835 819,00 zł

Całkowity koszt
65 238,49 zł

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw (WPF)

Limit w 2022: 906 174,48 zł
Łączne nakłady finansowe: 906 174,48 zł

Całkowity koszt
839 800,15 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną (WPF)

Limit w 2022: 35 640,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

Całkowity koszt
8 088,00 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Całkowity koszt
19 999,90 zł

Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 4 520,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł

Całkowity koszt
4 520,00 zł
Bożepole Małe

Bożepole Małe

 • Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie;
 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw.
Całkowity koszt
32 632,23 zł
Bożepole Wielkie

Bożepole Wielkie

 • Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym  - etap III;
 • Wykonanie piłkochwytu;
 • Budowa terenu sportu "SKATEPARK";
 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w ramach kolejnego etapu zadania pn. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie.
Całkowity koszt
61 034,32 zł
Brzeźno Lęborskie

Brzeźno Lęborskie

 • Estetyzacja miejscowości (witacze, kostka brukowa);
 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
Całkowity koszt
32 406,12 zł
Chmieleniec

Chmieleniec

 • Wykonanie parkingu przed placem zabaw.
Całkowity koszt
22 000,00 zł
Chrzanowo

Chrzanowo

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m-ci Witków.
Całkowity koszt
22 847,20 zł
Dzięcielec

Dzięcielec

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz boiska na terenie dz. 183/2 (boisko).
Całkowity koszt
30 140,02 zł
Kaczkowo

Kaczkowo

 • Doposażenie placu zabaw.
Całkowity koszt
4 920,00 zł
Łęczyce

Łęczyce

 • Wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie miejscowości (ul. Słoneczna);
 • Estetyzacja centrum miejscowości: zakup koszy, ławek, donic oraz iluminacji;
 • Budowa skateparku – dokumentacja projektowa;
 • Modernizacja wiat drewnianych na terenie boiska sportowego;
 • Wykonanie trybun na boisku sportowym w Łęczycach.
Całkowity koszt
58 937,77 zł
Łęczyn

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych.
Całkowity koszt
14 365,19 zł
Łówcz Górny

Łówcz Górny

 • Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa.
Całkowity koszt
17 665,79 zł
Nawcz

Nawcz

 • Modernizacja terenu przed świetlicą wiejską.
Całkowity koszt
27 680,00 zł
Rozłazino

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II;
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw.
Całkowity koszt
55 000,00 zł
Strzebielino

Strzebielino

 • Zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 – budowa budynku gospodarczego – etap II.
Całkowity koszt
61 656,26 zł
Strzebielino Osiedle

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu rekreacji dz. 370/103 obr. Strzebielino. 
Całkowity koszt
60 446,88 zł
Strzelęcino

Strzelęcino

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych wewnętrznych.
Całkowity koszt
19 195,38 zł
Świetlino

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino (m.in. zagospodarowanie skweru, montaż rozdzielni, modernizacja wiaty przystankowej);
 • Modernizacja placu zabaw oraz boiska sportowego.
Całkowity koszt
25 370,10 zł
Wysokie

Wysokie

 • Estetyzacja miejscowości – zagospodarowanie centrum miejscowości;
 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw.
Całkowity koszt
9 417,30 zł
Kisewo

Kisewo

 • Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy placu zabaw.
Całkowity koszt
16 764,90 zł
Dąbrowa Brzezieńska

Dąbrowa Brzezieńska

 • Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej na dz. 153/2 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacji oraz wyposażeniem.
Całkowity koszt
14 600,10 zł
Pużyce

Pużyce

 • Zakup płyt IOMB do utwardzenia odcinka drogi gruntowej w kierunku młyna.
Całkowity koszt
10 413,18 zł
Świchowo

Świchowo

 • Budowa boiska sportowego i terenu rekreacji - etap II;
 • Zakup płyt IOMN do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa Świchowo.
Całkowity koszt
12 974,99 zł
Wielistowo

Wielistowo

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw.
Całkowity koszt
15 784,00 zł
Godętowo

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw wraz z istniejącą wiatą;
 • Wykonanie placu zabaw Węgornia (etap II) wraz z modernizacją istniejącej wiaty. 
Całkowity koszt
21 895,52 zł
Jeżewo

Jeżewo

 • Wykonanie przyłącza energetycznego;
 • Budowa wiaty ogólnoużytkowej na cele sołectwa.
Całkowity koszt
13 725,53 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje jednoroczne
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

1 045 429,68 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Rozłazino  ul. Kwiatowa i ul. Widokowa - 86 669,58 zł
  - w m. Łęczyce ul. Piaskowa - 22 707,06 zł
  - w m. Nawcz do dz. nr 248/3 - 27 952,96 zł
  - w m. Bożepole Wielkie dz. nr 580, 451, 452 - 27 919,74 zł
  - w m. Brzeźno Lęborskie dz. nr 94/2 - 45 875,78 zł
  - w m. Wysokie dz. nr 19/4 i 19/5 i 19/7 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w m. Strzebielino dz. nr 350/12, 350/32 i 350/67 - 41 735,11 zł
  - w m. Strzebielino ul. Sielska -   94 682,08 zł
  - w m. Bożepole Małe dz. nr 35/11 - 27 684,50 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Nawcz -(zakończeniowe inwestycji w drogach gminnych) - 40 536,79 zł
 • Przebudowa budynku hydroforni w m-ci Dąbrowa Brzezieńska wraz z modernizacją sterowania ujęcia wody - 91 253,32 zł 
 • Projekt sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino  ul. Leśna - 18 000,00 zł 
 • Budowa ujęcia wody w m-ci Dąbrowa Brzezieńska - 390 412,76 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

126 693,80 zł

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w m-ci Pużyce (w kierunku młyna) z płyt zakupionych w ramach funduszu sołeckiego  (216,75 m2) - 20 000,00 zł 
 • Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w m-ci Brzeźno Lęborskie  - 101 158,80 zł 
 • Projekt i budowa zjazdu w m-ci Godętowo dz. 40/1 -  5 535,00 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

47 521,03 zł

Drogi gminne

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

8 927,34 zł

Przystanki autobusowe

 • Zakup i posadowienia wiaty przystankowej w m-ci Paraszyno
Parkingi

Całkowity koszt

30 644,00 zł

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Chmieleńcu
Nieuchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

394 833,47 zł

Nieuchomości i modernizacja budynków

 • Przebudowa budynku gospodarczego  w m-ci Strzebielino ul. Leśna 18 - 107 538,90zł 
 • Zakup i montaż systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami na potrzeby obsługi obrad rady gminy - 21 505,57 zł 
 • Wykonanie zasilania awaryjnego UG Łęczyce - 203 565,00 zł 
 • Wydatek związany ze zwiększeniem gminnego zasobu nieruchomości - 5 240,00 zł 
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - 29 437,00 zł 
 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - 27 547,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

106 608,64 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m-ci Rozłazino dz. nr 100/19 i 100/20, 100/21 - 5 904,00 zł 
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu działki drogowej nr 140/3 obr. Świetlino - 46 992,00 zł 
 • Budowa 1 pkt oświetlenia drogowego w m-ci Nawcz (dz. nr 226) - 9 557,10 zł 
 • Projekt i wykonanie 3 szt. oświetlenia drogowego w m-ci Kaczkowo dz. nr 105/10 - 44 155,54 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

285 883,95 zł

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -  7 899,00 zł 
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 1 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 146 000,00 zł 
 • Przygotowanie placu składowego do dystrybucji węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - 130 984,95 zł 
Gminny Zakład Usług Komunalnych

Całkowity koszt

614 164,40 zł

Gminny Zakład Usług Komunalnych

 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup przyczepy skorupowej do transportu osadu - 63 847,50 zł 
 • Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup pomp do przepompowni ścieków - 72 230,72 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup ciągnika rolniczego - 239 490,00 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup pługu do odśnieżania - 22 136,00 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup posypywarki ciągnikowej za traktorem przeznaczonej do zimowego posypywania dróg piaskiem - 94 357,95 zł 
 • Doposażenie GZUK poprzez zakup wagi wozowej - 122 102,23 zł 
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

853 354,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaczkowo - 459 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - 370 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - projekt - 24 354,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

211 258,14 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Łęczyce - 66 259,12 zł 
 • Zakup i montaż stojaków rowerowych (uzupełnienie) na terenie ZSP Strzebielino - 65 000,00 zł 
 • Modernizacja łazienki szkolnej SP Bożepole Wielkie - 59 999,22 zł 
 • Wymiana nawierzchni i poprawienie instalacji odprowadzającej wody opadowe na parkingu przy ul. Szkolnej (wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych) SP Bożepole Wielkie - 19 999,80 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

134 992,50 zł

Cmentarze

 • Modernizacja miejsca pamięci w Łęczycach
Świetlice

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Świetlice

 • Wykonanie ocieplenia świetlicy w m-ci Nawcz 
Place zabaw

Całkowity koszt

33 052,95 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w m-ci Strzebielino Osiedle, gm. Łęczyce - 20 129,95 zł 
 • Modernizacja placu zabaw w m-ci Świetlino - 12 923,00 zł 
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

141 883,98 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zakup i ułożenie krawężników na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Strzebielinie Osiedle - 10 900,00 zł
 • Budowa wiaty sołeckiej w m-ci Jeżewo - 20 000,00 zł 
 • Budowa wiaty-altany ogólnoużytkowej  w m. Witków, Sołectwo Chrzanowo - 35 983,99 zł 
 • Budowa wiaty-altany ogólnoużytkowej w m. Chrzanowo - 34 999,99 zł
 • Wykonanie ogrodzenia terenu sportu w m. Chrzanowo - 40 000,00 zł 
Inwestycje wieloletnie

Całkowity koszt

14 120,94 zł

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 14 121,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

Całkowity koszt

145 923,18 zł

Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 157 775,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 307 775,00 zł

Całkowity koszt

14 900,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce) (WPF)

Limit w 2022: 14 900,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 369 363,00 zł

Całkowity koszt

949 884,03 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzięcielec (WPF)

Limit w 2022: 1 078 641,26 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 400 001,00

Całkowity koszt

189 772,16 zł

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza (WPF)

Limit w 2022: 191 530,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

Całkowity koszt

13 850,00 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska (WPF)

Limit w 2022: 13 850,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 840 000,00 zł

Całkowity koszt

305 071,50 zł

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia (WPF)

Limit w 2022: 305 072,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 523 000,00 zł

Całkowity koszt

308 715,05 zł

Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo (WPF)

Limit w 2022: 320 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 480 000,00 zł

Całkowity koszt

5 166,00 zł

Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap (WPF)

Limit w 2022: 5 166,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 330 000,00 zł

Całkowity koszt

21 402,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB (WPF)

Limit w 2022: 21 402,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 540 000,00 zł

Całkowity koszt

49 980,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza (WPF)

Limit w 2022: 49 980,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

Całkowity koszt

65 238,49 zł

Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie (WPF)

Limit w 2022: 65 239,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 835 819,00 zł

Całkowity koszt

839 800,15 zł

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw (WPF)

Limit w 2022: 906 174,48 zł
Łączne nakłady finansowe: 906 174,48 zł

Całkowity koszt

8 088,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną (WPF)

Limit w 2022: 35 640,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

Całkowity koszt

19 999,90 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Całkowity koszt

4 520,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 4 520,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł

Fundusz Sołecki
Bożepole Małe

Całkowity koszt

32 632,23 zł

Bożepole Małe

 • Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie;
 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw.
Bożepole Wielkie

Całkowity koszt

61 034,32 zł

Bożepole Wielkie

 • Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym  - etap III;
 • Wykonanie piłkochwytu;
 • Budowa terenu sportu "SKATEPARK";
 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w ramach kolejnego etapu zadania pn. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie.
Brzeźno Lęborskie

Całkowity koszt

32 406,12 zł

Brzeźno Lęborskie

 • Estetyzacja miejscowości (witacze, kostka brukowa);
 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
Chmieleniec

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Chmieleniec

 • Wykonanie parkingu przed placem zabaw.
Chrzanowo

Całkowity koszt

22 847,20 zł

Chrzanowo

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m-ci Witków.
Dzięcielec

Całkowity koszt

30 140,02 zł

Dzięcielec

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz boiska na terenie dz. 183/2 (boisko).
Kaczkowo

Całkowity koszt

4 920,00 zł

Kaczkowo

 • Doposażenie placu zabaw.
Łęczyce

Całkowity koszt

58 937,77 zł

Łęczyce

 • Wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie miejscowości (ul. Słoneczna);
 • Estetyzacja centrum miejscowości: zakup koszy, ławek, donic oraz iluminacji;
 • Budowa skateparku – dokumentacja projektowa;
 • Modernizacja wiat drewnianych na terenie boiska sportowego;
 • Wykonanie trybun na boisku sportowym w Łęczycach.
Łęczyn

Całkowity koszt

14 365,19 zł

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych.
Łówcz Górny

Całkowity koszt

17 665,79 zł

Łówcz Górny

 • Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa.
Nawcz

Całkowity koszt

27 680,00 zł

Nawcz

 • Modernizacja terenu przed świetlicą wiejską.
Rozłazino

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II;
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw.
Strzebielino

Całkowity koszt

61 656,26 zł

Strzebielino

 • Zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 – budowa budynku gospodarczego – etap II.
Strzebielino Osiedle

Całkowity koszt

60 446,88 zł

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu rekreacji dz. 370/103 obr. Strzebielino. 
Strzelęcino

Całkowity koszt

19 195,38 zł

Strzelęcino

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych wewnętrznych.
Świetlino

Całkowity koszt

25 370,10 zł

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino (m.in. zagospodarowanie skweru, montaż rozdzielni, modernizacja wiaty przystankowej);
 • Modernizacja placu zabaw oraz boiska sportowego.
Wysokie

Całkowity koszt

9 417,30 zł

Wysokie

 • Estetyzacja miejscowości – zagospodarowanie centrum miejscowości;
 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw.
Kisewo

Całkowity koszt

16 764,90 zł

Kisewo

 • Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy placu zabaw.
Dąbrowa Brzezieńska

Całkowity koszt

14 600,10 zł

Dąbrowa Brzezieńska

 • Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej na dz. 153/2 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacji oraz wyposażeniem.
Pużyce

Całkowity koszt

10 413,18 zł

Pużyce

 • Zakup płyt IOMB do utwardzenia odcinka drogi gruntowej w kierunku młyna.
Świchowo

Całkowity koszt

12 974,99 zł

Świchowo

 • Budowa boiska sportowego i terenu rekreacji - etap II;
 • Zakup płyt IOMN do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa Świchowo.
Wielistowo

Całkowity koszt

15 784,00 zł

Wielistowo

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw.
Godętowo

Całkowity koszt

21 895,52 zł

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw wraz z istniejącą wiatą;
 • Wykonanie placu zabaw Węgornia (etap II) wraz z modernizacją istniejącej wiaty. 
Jeżewo

Całkowity koszt

13 725,53 zł

Jeżewo

 • Wykonanie przyłącza energetycznego;
 • Budowa wiaty ogólnoużytkowej na cele sołectwa.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
10 017 200,57 zł
Prognoza
100%
11 130 222,86 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.