Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 773
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
82 836 375,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
10.67%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 837 540 zł
10.67%
CIT
415 551 zł
0.5%
Dotacje
11 256 112 zł
13.59%
Subwencje
31 505 270 zł
38.03%
Środki na dofinansowanie zadań
7 521 745 zł
9.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 991 144 zł
9.65%
Podatki od nieruchomości
10 965 230 zł
13.24%
Pozostałe dochody
4 343 783 zł
5.24%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
86 555 941,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 962 437,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
17 962 437,00 zł
Wydatki bieżące
79%
68 593 504,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 088 419,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 104 767,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 864 128,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 890 034,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 516 843,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 213 285,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 816 312,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 398 854,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 012 146,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
750 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
537 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
396 249,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
361 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
606 304,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
17 962 437,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.42%
Inwestycje wieloletnie
19.63%
Inwestycje jednoroczne
3.95%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
13 716 712,00 zł
3 537 086,00 zł
708 639,00 zł

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce - Świetlino

Limit w 2024: 196 800,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 739 850,00 zł

 
 

Budowa toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

Limit w 2024: 291 502,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 359 000,00 zł

 
 

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczna z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację częścią przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2024: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 200 000,00 zł

 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2024: 4 589 770,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 600 000,00 zł

 
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźno Lęborskie

Limit w 2024: 591 837,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 601 214,00 zł

 
 

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz II etap

Limit w 2024: 3 387 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 510 000,00 zł

 
 

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2024: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 169 300,00 zł

 
 

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną

Limit w 2024: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł

 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2024: 4 019 963,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 204 463,00 zł

 
 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rozłazino - Jeżewo wraz z oświetleniem

Limit w 2024: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 000 000,00 zł

 
 

Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku gminnym w Strzebielinie

Limit w 2024: 89 840,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 136 730,00 zł

 
 

Modernizacja oczyszczalni Łęczyce i Bożepole z budową magazynu osadów w Łęczycach - I etap projektowanie

Limit w 2024: 150 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 650 000,00 zł

 
 
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa:
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz. nr 137/5, 81, 135 i 136/8 - 45 000,00 zł
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strzebielino ul. Zagrodowa dz. nr 285, 103/4, 109/4 - 90 000,00 zł
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 254, 246/19, 246/22 - 50 000,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Strzebielino ul. Sienkiewicza dz. nr 340/2 - 25 000,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Leśna dz. nr 111 - 25 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Pogodna dz. nr 159, 223/8 - 17 500,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Dzięcielec dz. nr 176 - 16 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Dąbrówka Wielka dz. nr 96 i 97 - 17 500,00 zł
  - sieci wodociągowej ujęcie wody w m. Godętowo - Łęczyce (do studni przy DK6) - 180 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Rozłazino ul. Leśna - 90 000,00 zł
 • Budowa zbiorników do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w Łęczycach - 531 487,00 zł
Całkowity koszt
1 087 487,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - projekty

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - projekty

 • Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino ul. Broniewskiego Riedla, Miłosza, Pileckiego - 25 000,00 zł
 • Projekt wymiany sieci wodociągowej w m. Pużyce - 10 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody w m. Paraszyno - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekt przebudowy drogi w m. Bożepole Małe ul. Rzeczna - 20 000,00 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chrzanowo - 331 498,00 zł
 • Projekt przebudowy drogi w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II i ul. Kręta - 30 000,00 zł
 • Wykonanie odwodnienia ulicy Siewnej w m. Strzebielino - 80 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Świetlino - 171 158,00 zł
 • Remont ulicy Leśnej w Strzebielinie (inspektor nadzoru) - 29 000,00 zł
 • Budowa drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku - 104 550,00 zł
Całkowity koszt
766 206,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw przy SP Bożepole Wielkie - 20 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Łęczyce - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Remont zabytkowego budynku poszkolnego w m-ci Rozłazino, gm. Łęczyce.
Całkowity koszt
1 165 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino.
Całkowity koszt
70 000,00 zł
 • Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP Strzebielino Osiedle
  - Łączne nakłady finansowe: 783 393,00 zł
  - Dofinansowanie zewnętrzne: 550 000,00 zł
    (Dofinansowanie ze środków  PFRON)
  - Środki własne: 233 393,00 zł 
Całkowity koszt
783 393,00 zł
 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach
  - Łączne nakłady finansowe: 4 988 268,00 zł
  - Dofinansowanie zewnętrzne: 3 274 525,00 zł (Dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego - Resortowego Programu Ministra Rodziny Polityki Społecznej)
  - Całkowity koszt: 4 988 268,00 zł
Całkowity koszt
4 988 268,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montaż kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Łęczyce.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Bożepole Małe

Bożepole Małe

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie;
 • Modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej oraz siatkówki.
Całkowity koszt
49 058,00 zł
Bożepole Wielkie

Bożepole Wielkie

 • Wykonanie zaplecza dla boiska sportowego w m-ci Bożepole Wielkie - etap I.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Brzeźno Lęborskie

Brzeźno Lęborskie

 • Modernizacja placu zabaw wraz z doposażeniem.
Całkowity koszt
47 764,00 zł
Chmieleniec

Chmieleniec

 • Montaż lampy oświetleniowej (hybrydowej);
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla wiaty w m-ci Chmieleniec.
Całkowity koszt
25 629,00 zł
Chrzanowo

Chrzanowo

 • Modernizacja istniejących wiat na terenie sołectwa;
 • Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.
Całkowity koszt
24 082,00 zł
Kaczkowo

Kaczkowo

 • Modernizacja placu zabaw.
Całkowity koszt
19 623,00 zł
Łęczyce

Łęczyce

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa;
 • Zakup wyposażenia dla OSP.
Całkowity koszt
66 930,00 zł
Łęczyn

Łęczyn

 • Montaż lampy hybrydowej.
Całkowity koszt
16 764,00 zł
Łówcz Górny

Łówcz Górny

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw i terenu rekreacji.
Całkowity koszt
19 874,00 zł
Nawcz

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie.
Całkowity koszt
33 379,00 zł
Rozłazino

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap III;
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw.
Całkowity koszt
55 330,00 zł
Strzebielino

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa.
Całkowity koszt
71 930,00 zł
Strzebielino Osiedle

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18).
Całkowity koszt
71 930,00 zł
Strzelęcino

Strzelęcino

 • Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe wraz z wyposażeniem.
Całkowity koszt
20 297,00 zł
Świetlino

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino (dz. 96, 41/1, 92).
Całkowity koszt
16 241,00 zł
Kisewo

Kisewo

 • Budowa wiaty − II etap.
Całkowity koszt
17 000,00 zł
Dąbrowa Brzezieńska

Dąbrowa Brzezieńska

 • Modernizacja istniejącego obiektu ogólnoużytkowego.
Całkowity koszt
20 429,00 zł
Świchowo

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Wykończenie i wyposażenie wiaty sołeckiej.
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Wielistowo

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie.
Całkowity koszt
24 600,00 zł
Godętowo

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw.
Całkowity koszt
27 779,00 zł
Jeżewo

Jeżewo

 • Doposażenie placu zabaw.
Całkowity koszt
10 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje wieloletnie

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce - Świetlino

Limit w 2024: 196 800,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 739 850,00 zł

Budowa toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

Limit w 2024: 291 502,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 359 000,00 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczna z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację częścią przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2024: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 200 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2024: 4 589 770,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 600 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźno Lęborskie

Limit w 2024: 591 837,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 601 214,00 zł

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz II etap

Limit w 2024: 3 387 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 510 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2024: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 169 300,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną

Limit w 2024: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2024: 4 019 963,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 204 463,00 zł

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rozłazino - Jeżewo wraz z oświetleniem

Limit w 2024: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 000 000,00 zł

Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku gminnym w Strzebielinie

Limit w 2024: 89 840,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 136 730,00 zł

Modernizacja oczyszczalni Łęczyce i Bożepole z budową magazynu osadów w Łęczycach - I etap projektowanie

Limit w 2024: 150 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 650 000,00 zł

Inwestycje jednoroczne
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

1 087 487,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa:
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz. nr 137/5, 81, 135 i 136/8 - 45 000,00 zł
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strzebielino ul. Zagrodowa dz. nr 285, 103/4, 109/4 - 90 000,00 zł
  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 254, 246/19, 246/22 - 50 000,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Strzebielino ul. Sienkiewicza dz. nr 340/2 - 25 000,00 zł
  - sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Leśna dz. nr 111 - 25 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Pogodna dz. nr 159, 223/8 - 17 500,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Dzięcielec dz. nr 176 - 16 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Dąbrówka Wielka dz. nr 96 i 97 - 17 500,00 zł
  - sieci wodociągowej ujęcie wody w m. Godętowo - Łęczyce (do studni przy DK6) - 180 000,00 zł
  - sieci wodociągowej w m. Rozłazino ul. Leśna - 90 000,00 zł
 • Budowa zbiorników do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w Łęczycach - 531 487,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - projekty

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - projekty

 • Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino ul. Broniewskiego Riedla, Miłosza, Pileckiego - 25 000,00 zł
 • Projekt wymiany sieci wodociągowej w m. Pużyce - 10 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody w m. Paraszyno - 15 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

766 206,00 zł

Drogi gminne

 • Projekt przebudowy drogi w m. Bożepole Małe ul. Rzeczna - 20 000,00 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chrzanowo - 331 498,00 zł
 • Projekt przebudowy drogi w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II i ul. Kręta - 30 000,00 zł
 • Wykonanie odwodnienia ulicy Siewnej w m. Strzebielino - 80 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Świetlino - 171 158,00 zł
 • Remont ulicy Leśnej w Strzebielinie (inspektor nadzoru) - 29 000,00 zł
 • Budowa drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku - 104 550,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw przy SP Bożepole Wielkie - 20 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Łęczyce - 30 000,00 zł
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

1 165 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Remont zabytkowego budynku poszkolnego w m-ci Rozłazino, gm. Łęczyce.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino.

Całkowity koszt

783 393,00 zł

 • Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP Strzebielino Osiedle
  - Łączne nakłady finansowe: 783 393,00 zł
  - Dofinansowanie zewnętrzne: 550 000,00 zł
    (Dofinansowanie ze środków  PFRON)
  - Środki własne: 233 393,00 zł 

Całkowity koszt

4 988 268,00 zł

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach
  - Łączne nakłady finansowe: 4 988 268,00 zł
  - Dofinansowanie zewnętrzne: 3 274 525,00 zł (Dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego - Resortowego Programu Ministra Rodziny Polityki Społecznej)
  - Całkowity koszt: 4 988 268,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montaż kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 50 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

 • Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Łęczyce.
Fundusz Sołecki
Bożepole Małe

Całkowity koszt

49 058,00 zł

Bożepole Małe

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie;
 • Modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej oraz siatkówki.
Bożepole Wielkie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Bożepole Wielkie

 • Wykonanie zaplecza dla boiska sportowego w m-ci Bożepole Wielkie - etap I.
Brzeźno Lęborskie

Całkowity koszt

47 764,00 zł

Brzeźno Lęborskie

 • Modernizacja placu zabaw wraz z doposażeniem.
Chmieleniec

Całkowity koszt

25 629,00 zł

Chmieleniec

 • Montaż lampy oświetleniowej (hybrydowej);
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla wiaty w m-ci Chmieleniec.
Chrzanowo

Całkowity koszt

24 082,00 zł

Chrzanowo

 • Modernizacja istniejących wiat na terenie sołectwa;
 • Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.
Kaczkowo

Całkowity koszt

19 623,00 zł

Kaczkowo

 • Modernizacja placu zabaw.
Łęczyce

Całkowity koszt

66 930,00 zł

Łęczyce

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa;
 • Zakup wyposażenia dla OSP.
Łęczyn

Całkowity koszt

16 764,00 zł

Łęczyn

 • Montaż lampy hybrydowej.
Łówcz Górny

Całkowity koszt

19 874,00 zł

Łówcz Górny

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw i terenu rekreacji.
Nawcz

Całkowity koszt

33 379,00 zł

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie.
Rozłazino

Całkowity koszt

55 330,00 zł

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap III;
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw.
Strzebielino

Całkowity koszt

71 930,00 zł

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa.
Strzebielino Osiedle

Całkowity koszt

71 930,00 zł

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18).
Strzelęcino

Całkowity koszt

20 297,00 zł

Strzelęcino

 • Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe wraz z wyposażeniem.
Świetlino

Całkowity koszt

16 241,00 zł

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino (dz. 96, 41/1, 92).
Kisewo

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Kisewo

 • Budowa wiaty − II etap.
Dąbrowa Brzezieńska

Całkowity koszt

20 429,00 zł

Dąbrowa Brzezieńska

 • Modernizacja istniejącego obiektu ogólnoużytkowego.
Świchowo

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Wykończenie i wyposażenie wiaty sołeckiej.
Wielistowo

Całkowity koszt

24 600,00 zł

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw - doposażenie.
Godętowo

Całkowity koszt

27 779,00 zł

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw.
Jeżewo

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Jeżewo

 • Doposażenie placu zabaw.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 837 540,00 zł
Prognoza
100%
9 819 488,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.