Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
29 774
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
225 261 014,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.87%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
35 748 910 zł
15.87%
CIT
11 738 089 zł
5.21%
Podatki od nieruchomości
24 300 000 zł
10.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 218 190,64 zł
9.42%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
27 143 479,83 zł
12.05%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
51 653 743,40 zł
22.93%
Subwencje
30 807 839 zł
13.68%
Pozostałe dochody
22 650 762,31 zł
10.06%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
240 504 546,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
82 791 626,03 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
82 791 626,03 zł
Wydatki bieżące
66%
157 712 920,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
58 878 024,56 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
51 670 187,31 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 954 744,76 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 952 599,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 722 140,92 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 319 377,46 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 237 695,17 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 141 776,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 278 940,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 695 856,89 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 200 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 850 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 736 159,75 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
699 037,78 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 168 006,58 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023. 

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
82 791 626,03 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.08%
Infrastruktura drogowa
31.54%
Sprawy społeczne, kultura i sport
11.39%
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
47 255 187,31 zł
26 108 953,88 zł
9 427 484,84 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Okres realizacji: 2018 r. - 2025 r.
Łączne nakłady finansowe: 32 643 447,00 zł

W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt
5 716 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie

Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 550,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt
7 100 550,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha

Okres realizacji: 2022 r. -2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 105 793,33 zł zł
Kwota dofinansowania: 28 097 657,31 zł

Całkowity koszt
29 797 657,31 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 590 240,00 zł

Całkowity koszt
4 490 980,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 913 000,00 zł

Całkowity koszt
38 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
1 558 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
180 000,00 zł

Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
77 227,00 zł

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie

Całkowity koszt
54 373,60 zł

Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6  w Mławie

Całkowity koszt
29 150,00 zł

Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie

Całkowity koszt
31 287,00 zł

Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt
12 570,00 zł

Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt
13 630,00 zł

Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Całkowity koszt
18 000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Całkowity koszt
1 172 846,46 zł

Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 5 607 564,00 zł

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł

Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mławie

Całkowity koszt
16 830,00 zł

Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt
111 672,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)

Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 27 694 690,33 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
18 454 690,33 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt
6 316,49 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zakup stołu zabiegowego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę

Całkowity koszt
129 600,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trezora bibliotecznego wraz z niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie".

Całkowity koszt
25 761,00 zł

Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława.

Całkowity koszt
44 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt
2 123 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
270 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 373 000,00 zł

Całkowity koszt
1 220 000,00 zł

Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
25 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt
12 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt
1 410 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
870 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
2 158 484,84 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 552 000,00 zł

Całkowity koszt
152 000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
201 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
91 000,00 zł

Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Budowa skwerów na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
370 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 909 594,00 zł

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

5 716 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Okres realizacji: 2018 r. - 2025 r.
Łączne nakłady finansowe: 32 643 447,00 zł

W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt

7 100 550,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie

Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 550,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt

29 797 657,31 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha

Okres realizacji: 2022 r. -2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 105 793,33 zł zł
Kwota dofinansowania: 28 097 657,31 zł

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt

4 490 980,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 590 240,00 zł

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 913 000,00 zł

Całkowity koszt

1 558 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

77 227,00 zł

Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt

54 373,60 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie

Całkowity koszt

29 150,00 zł

Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6  w Mławie

Całkowity koszt

31 287,00 zł

Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie

Całkowity koszt

12 570,00 zł

Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt

13 630,00 zł

Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Całkowity koszt

1 172 846,46 zł

Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 5 607 564,00 zł

Całkowity koszt

16 830,00 zł

Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mławie

Całkowity koszt

111 672,00 zł

Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt

18 454 690,33 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)

Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 27 694 690,33 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

6 316,49 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zakup stołu zabiegowego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Całkowity koszt

129 600,00 zł

Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę

Całkowity koszt

25 761,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trezora bibliotecznego wraz z niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie".

Całkowity koszt

44 000,00 zł

Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Całkowity koszt

2 123 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

1 220 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 373 000,00 zł

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

1 410 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt

870 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

2 158 484,84 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

152 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 552 000,00 zł

Całkowity koszt

201 000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Budowa skwerów na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego

Okres realizacji: 2023 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 909 594,00 zł

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.