Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 774
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
190 862 315,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
35 748 910 zł
18.73%
CIT
11 738 089 zł
6.15%
Podatki od nieruchomości
24 300 000 zł
12.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 176 300 zł
10.05%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
21 127 715,61 zł
11.07%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
35 011 743,33 zł
18.34%
Subwencje
30 719 177 zł
16.09%
Pozostałe dochody
13 040 380,52 zł
6.83%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
221 465 216,80 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
65 292 604,75 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
65 292 604,75 zł
Wydatki bieżące
71%
156 172 612,05 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 025 078,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
35 108 877,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 503 990,76 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 912 538,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 894 951,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 465 772,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 858 186,18 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 358 084,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 804 940,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 199 320,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 042 374,22 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 454 325,53 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
636 777,68 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023 zgodnie z uchwałą Nr L/631/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
65 292 604,75 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.99%
Infrastruktura drogowa
39.61%
Sprawy społeczne, kultura i sport
13.4%
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
30 679 158,98 zł
25 863 960,93 zł
8 749 484,84 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
Okres realizacji: 2018 r. - 2025 r.
Łączne nakłady finansowe: 26 893 447,00 zł
W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt
4 366 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 550,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt
7 100 550,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha
Okres realizacji: 2022 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 629 765,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 401 095,06 zł

Całkowity koszt
14 571 628,98 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 590 240,00 zł

Całkowity koszt
4 490 980,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
24 200,00 zł

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie

Całkowity koszt
34 013,60 zł

Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6  w Mławie

Całkowity koszt
46 310,00 zł

Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie

Całkowity koszt
31 287,00 zł

Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Całkowity koszt
45 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt
4 000 000,00 zł

Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mławie

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt
113 160,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 27 694 690,33 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
18 694 690,33 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt
5 300,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt
943 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

Całkowity koszt
1 220 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
2 696 484,84 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
180 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt
160 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

4 366 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
Okres realizacji: 2018 r. - 2025 r.
Łączne nakłady finansowe: 26 893 447,00 zł
W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt

7 100 550,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 550,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt

14 571 628,98 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha
Okres realizacji: 2022 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 629 765,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 401 095,06 zł

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt

4 490 980,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 590 240,00 zł

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

24 200,00 zł

Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt

34 013,60 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie

Całkowity koszt

46 310,00 zł

Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6  w Mławie

Całkowity koszt

31 287,00 zł

Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława

Całkowity koszt

4 000 000,00 zł

Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mławie

Całkowity koszt

113 160,00 zł

Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt

18 694 690,33 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 27 694 690,33 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

5 300,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Całkowity koszt

943 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

1 220 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

2 696 484,84 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
35 748 910,00 zł
Prognoza
100%
39 721 011,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.