Brzeg Dolny

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
15 618
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
84 045 572,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 526 414 zł
20.85%
CIT
2 123 095,29 zł
2.53%
Podatki od nieruchomości
21 714 732,08 zł
25.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 884 834,27 zł
7.0%
Dotacje
20 402 884,87 zł
24.28%
Subwencje
9 619 100 zł
11.45%
Pozostałe dochody
6 774 511,75 zł
8.06%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 064 721,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 438 888,47 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
14 438 888,47 zł
Wydatki bieżące
83%
72 625 533,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 689 332,24 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 360 480,68 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 029 049,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 804 749,71 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 436 167,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 268 928,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 108 270,80 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 584 753,26 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 894 648,53 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
950 953,15 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
726 017,85 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
608 824,71 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 602 244,53 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Brzeg Dolny z roku 2019.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 438 888,47 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
24.61%
Infrastruktura
75.39%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 553 029,16 zł
10 885 859,31 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej Ogródów Działkowych;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
765 298,01 zł
Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2019 r. wydatkowano kwotę 90.487,21 zł. Całkowity koszt zadania: 615.659,44 zł. Kwota dofinansowania: 304.139,00 zł.

Całkowity koszt
90 487,21 zł
Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Całkowity koszt zadania: 485.139,52 zł. Kwota dofinansowania: 287.345,71 zł.

Całkowity koszt
485 139,52 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry.

Całkowity koszt
399 258,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów i nieruchomościami niezbędnych dla gmin;
Wykup budynku Liceum.

Całkowity koszt
946 083,28 zł
Zabudowa wnętrz osiedlowych

Zabudowa wnętrz osiedlowych

Łączna kwota wydatków wyniosła 766.961,71 zł i obejmowała:
– budowę parkingów i chodników,
– modernizacje placów zabaw,
– montaż urządzeń zabawowych,
– montaż siłowni zewnętrznych,
– zagospodarowanie skwerów i bulwarów,
– remont miejsc handlowych na targowisku.

Całkowity koszt
766 961,71 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
99 801,43 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Monitoring miejski w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

Całkowity koszt
811 613,39 zł
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Celem zadania jest zagospodarowanie nowych terenów o powierzchni 4,5 hektara z przeznaczeniem na 1100 nowych miejsc grzebalnych i budowę kolumbarium na pochówki urnowe. W 2019 r. wykonano m. in. remonty starych oraz rozpoczęto budowę nowych alejek cmentarnych, rozebrano wewnętrzne ogrodzenie cmentarza oraz dokonano niwelacji terenu na łączną kwotę 199.997,83 zł.

Całkowity koszt
199 997,83 zł
Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 295.794,26 zł. Wydatki obejmowały budowę ścieżek pieszo-jezdnych w alejach: Słowiczej i Malinowej, wykonanie oświetlenia do gruntów rolnych w al. Malinowej, uporządkowanie terenu/placu przy Pałacu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji.

Całkowity koszt
295 794,26 zł
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i obejmowało wybudowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W 2019 r. wartość wykonanych robót budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku wyniosła 775.083,16 zł, a zagospodarowaniem terenu przy budynku – 108.872,64 zł. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanej inwestycji w wysokości 500.000 zł.

Całkowity koszt
871 344,00 zł
Budowa Biblioteki Publicznej

Budowa Biblioteki Publicznej

W 2019 r. zakończony został pierwszy etap zadania związany ze wzniesieniem budynku biblioteki na kwotę 3.314.063,86 zł. W ramach drugiego etapu projektu rozpoczęto zadania związane z wyposażaniem budynku na kwotę około 780.000 zł oraz prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na kwotę około 1400 tys. zł. Zakończenie robót i oddanie biblioteki do użytku przewidywane jest na 2020 r.

Całkowity koszt
2 199 571,25 zł
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.418.648,79 zł, która obejmowała: - nadzór inwestorski i archeologiczny - wykonanie robót budowlanych: boisk trawiastych, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, toalet publicznych i oświetlenia.

Całkowity koszt
1 418 648,79 zł
Sport

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Dotacja celowa dla KHS na modernizacje obiektów KHS;
Dotacja Klub Tenisowy - poprawa bazy treningowej;
Dotacja Tenis Ziemny - modernizacja bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego.

Całkowity koszt
4 236 685,66 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym i przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim;
Rozwój E-usług dla Gminy Brzeg Dolny;
Zakup samochodu osobowego;
Dzienny Dom dla Seniora w ramach projektu Senior+.

Całkowity koszt
852 204,13 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

765 298,01 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej Ogródów Działkowych;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Całkowity koszt

90 487,21 zł

Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2019 r. wydatkowano kwotę 90.487,21 zł. Całkowity koszt zadania: 615.659,44 zł. Kwota dofinansowania: 304.139,00 zł.

Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Całkowity koszt

485 139,52 zł

Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Całkowity koszt zadania: 485.139,52 zł. Kwota dofinansowania: 287.345,71 zł.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Całkowity koszt

399 258,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

946 083,28 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów i nieruchomościami niezbędnych dla gmin;
Wykup budynku Liceum.

Zabudowa wnętrz osiedlowych

Całkowity koszt

766 961,71 zł

Zabudowa wnętrz osiedlowych

Łączna kwota wydatków wyniosła 766.961,71 zł i obejmowała:
– budowę parkingów i chodników,
– modernizacje placów zabaw,
– montaż urządzeń zabawowych,
– montaż siłowni zewnętrznych,
– zagospodarowanie skwerów i bulwarów,
– remont miejsc handlowych na targowisku.

Oświetlenie

Całkowity koszt

99 801,43 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

811 613,39 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Monitoring miejski w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Całkowity koszt

199 997,83 zł

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Celem zadania jest zagospodarowanie nowych terenów o powierzchni 4,5 hektara z przeznaczeniem na 1100 nowych miejsc grzebalnych i budowę kolumbarium na pochówki urnowe. W 2019 r. wykonano m. in. remonty starych oraz rozpoczęto budowę nowych alejek cmentarnych, rozebrano wewnętrzne ogrodzenie cmentarza oraz dokonano niwelacji terenu na łączną kwotę 199.997,83 zł.

Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

Całkowity koszt

295 794,26 zł

Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 295.794,26 zł. Wydatki obejmowały budowę ścieżek pieszo-jezdnych w alejach: Słowiczej i Malinowej, wykonanie oświetlenia do gruntów rolnych w al. Malinowej, uporządkowanie terenu/placu przy Pałacu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Całkowity koszt

871 344,00 zł

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i obejmowało wybudowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W 2019 r. wartość wykonanych robót budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku wyniosła 775.083,16 zł, a zagospodarowaniem terenu przy budynku – 108.872,64 zł. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanej inwestycji w wysokości 500.000 zł.

Budowa Biblioteki Publicznej

Całkowity koszt

2 199 571,25 zł

Budowa Biblioteki Publicznej

W 2019 r. zakończony został pierwszy etap zadania związany ze wzniesieniem budynku biblioteki na kwotę 3.314.063,86 zł. W ramach drugiego etapu projektu rozpoczęto zadania związane z wyposażaniem budynku na kwotę około 780.000 zł oraz prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na kwotę około 1400 tys. zł. Zakończenie robót i oddanie biblioteki do użytku przewidywane jest na 2020 r.

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

Całkowity koszt

1 418 648,79 zł

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.418.648,79 zł, która obejmowała: - nadzór inwestorski i archeologiczny - wykonanie robót budowlanych: boisk trawiastych, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, toalet publicznych i oświetlenia.

Sport

Całkowity koszt

4 236 685,66 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Dotacja celowa dla KHS na modernizacje obiektów KHS;
Dotacja Klub Tenisowy - poprawa bazy treningowej;
Dotacja Tenis Ziemny - modernizacja bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

852 204,13 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym i przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim;
Rozwój E-usług dla Gminy Brzeg Dolny;
Zakup samochodu osobowego;
Dzienny Dom dla Seniora w ramach projektu Senior+.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
17 526 414,00 zł
Prognoza
100%
22 877 990,79 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla kierowców
+ 8
dodatkwych miejsc parkingowych
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dla mieszkańców
+ 20
dodatkowych ławek w miejscach publicznych
Monitoring
+ 15
dodatkowych kamer monitoringu
Sport
+ 1
modernizacja obiektu sportowego
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.