Czernica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 280
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
118 813 050,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
23.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 165 618 zł
23.71%
CIT
194 027,52 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
10 357 948,90 zł
8.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 772 118,35 zł
4.02%
Dotacje
35 687 931,66 zł
30.04%
Subwencje
19 338 049 zł
16.28%
Pozostałe dochody
20 297 356,70 zł
17.08%

*16 280  liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy ze stanem na dzień 31.12.2020 rok

02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
113 268 258,74 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 365 934,61 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
25 365 934,61 zł
Wydatki bieżące
78%
87 902 324,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 982 650,07 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 501 739,31 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 257 145,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 904 952,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 164 648,75 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 861 584,51 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 721 177,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 491 838,96 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 707 497,41 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 114 672,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
519 511,49 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 040 839,93 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Czernica z roku 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
25 365 934,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.94%
Infrastruktura
32.31%
Oświata, kultura i sport
12.75%
Sprawy społeczne i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 936 300,82 zł
8 194 497,36 zł
3 235 136,43 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

Całkowity koszt
2 281 436,11 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
452 956,23 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Całkowity koszt
672 342,12 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
654 134,71 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
4 737 092,55 zł
Inne

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Całkowity koszt
5 138 339,10 zł
Oświata

Oświata

Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
1 296 428,66 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie;
Pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy w świetlicach wiejskich.

Całkowity koszt
453 217,58 zł
Sport

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
6 302 760,80 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Całkowity koszt
142 090,32 zł
Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Wydatki z zakresu informatyki;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt
246 373,50 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
2 627 294,45 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego.

Całkowity koszt
149 806,00 zł
Inne

Inne

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

Całkowity koszt
211 662,48 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne

Całkowity koszt

2 281 436,11 zł

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

Chodniki

Całkowity koszt

452 956,23 zł

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

672 342,12 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

654 134,71 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

4 737 092,55 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Inne

Całkowity koszt

5 138 339,10 zł

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Oświata, kultura i sport
Oświata

Całkowity koszt

1 296 428,66 zł

Oświata

Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

Kultura

Całkowity koszt

453 217,58 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie;
Pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy w świetlicach wiejskich.

Sport

Całkowity koszt

6 302 760,80 zł

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

142 090,32 zł

Pozostała działalność

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Sprawy społeczne i inne
Obsługa mieszkańców

Całkowity koszt

246 373,50 zł

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Wydatki z zakresu informatyki;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Działalność usługowa

Całkowity koszt

2 627 294,45 zł

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

149 806,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego.

Inne

Całkowity koszt

211 662,48 zł

Inne

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

43 690,54 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

Całkowity koszt

44 026,66 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

44 034,23 zł

Czernica

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 028,21 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

43 519,76 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 033,61 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

31 751,12 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

16 936,81 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

24 131,07 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

43 508,72 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 023,80 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

Całkowity koszt

42 561,08 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.