Czernica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
17 358
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
135 667 105,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
35 119 443 zł
25.89%
CIT
197 061,71 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
11 678 768,65 zł
8.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 165 841,62 zł
5.28%
Dotacje
38 276 932,47 zł
28.21%
Subwencje
25 668 391 zł
18.92%
Pozostałe dochody
17 560 667,11 zł
12.94%

*17 358  liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy ze stanem na dzień 31.12.2021 rok

02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
123 507 352,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 666 492,65 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
22 666 492,65 zł
Wydatki bieżące
82%
100 840 859,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 303 100,26 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 974 823,08 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 980 545,42 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 499 260,41 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 970 992,38 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 432 228,22 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 390 279,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 118 498,93 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 092 328,36 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 837 536,99 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 880 627,12 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
831 904,96 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
454 204,04 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
741 022,49 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Czernica na rok 2021. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
22 666 492,65 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.1%
Infrastruktura
39.85%
Sprawy społeczne
17.05%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 769 603,21 zł
9 033 305,30 zł
3 863 584,14 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - 3 288 968,90 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 307 628,66 zł
Całkowity koszt
3 596 597,56 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski - 101 475,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 534 464,48 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej -145 628,12 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - 2 904 451,46 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej - 268,00 zł
 • Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej - 59 805,12 zł
Całkowity koszt
3 746 092,18 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 139 427,65 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000,00 zł
Całkowity koszt
539 427,65 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 80 196,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - 1 431 472,84 zł
Całkowity koszt
1 511 668,84 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 315 464,76 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 47 403,22 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach - 12 949,00 zł
Całkowity koszt
375 816,98 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 246 016,24 zł
 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 3 273 343,52 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 15 375,00 zł
 • Zrekultywowanie terenów w Ratowicach - 27 700,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - 46 579,48 zł
Całkowity koszt
3 609 014,24 zł
Budowa cmentarza

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
4 296 929,07 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 99 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w gminie - projekty - 31 918,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w gminie - wykonawstwo - 255 028,40 zł
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 600 400,00 zł
Całkowity koszt
986 346,40 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 47 261,71 zł
 • Wydatki z zakresu informatyki - 61 453,88 zł
 • Wydatki z zakresu promocji - 12 300 zł
 • Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące OSP - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
141 015,59 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 35 116,50 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 113 579,05 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 340 338,83 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 615,00 zł
 • Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 4 513,50 zł
 • Zakup traktorka koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy - 15 608,20 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 14 145,00 zł
Całkowity koszt
523 916,08 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 1 528 386,79 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 63 960,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 38 235,60 zł
 • Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy - 1 481 580,06 zł
Całkowity koszt
3 112 162,45 zł
Sport

Sport

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 118 568,75 zł
 • Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej - 41 669,01 zł
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 29 782,84 zł
 • Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach - 37 485,01 zł
Całkowity koszt
227 505,61 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

3 596 597,56 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - 3 288 968,90 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 307 628,66 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

3 746 092,18 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski - 101 475,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 534 464,48 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej -145 628,12 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - 2 904 451,46 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej - 268,00 zł
 • Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej - 59 805,12 zł
Budowa chodników

Całkowity koszt

539 427,65 zł

Budowa chodników

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 139 427,65 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000,00 zł
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 511 668,84 zł

Lepsze drogi

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 80 196,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - 1 431 472,84 zł
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

375 816,98 zł

Pozostałe inwestycje

 • Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 315 464,76 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 47 403,22 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach - 12 949,00 zł
Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 609 014,24 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 246 016,24 zł
 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 3 273 343,52 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 15 375,00 zł
 • Zrekultywowanie terenów w Ratowicach - 27 700,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - 46 579,48 zł
Budowa cmentarza

Całkowity koszt

4 296 929,07 zł

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

986 346,40 zł

Gospodarka komunalna

 • Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 99 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w gminie - projekty - 31 918,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w gminie - wykonawstwo - 255 028,40 zł
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 600 400,00 zł
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

141 015,59 zł

Pozostałe inwestycje

 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 47 261,71 zł
 • Wydatki z zakresu informatyki - 61 453,88 zł
 • Wydatki z zakresu promocji - 12 300 zł
 • Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące OSP - 20 000,00 zł
Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

523 916,08 zł

Placówki oświatowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 35 116,50 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 113 579,05 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 340 338,83 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 615,00 zł
 • Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 4 513,50 zł
 • Zakup traktorka koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy - 15 608,20 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 14 145,00 zł
Kultura

Całkowity koszt

3 112 162,45 zł

Kultura

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 1 528 386,79 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 63 960,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 38 235,60 zł
 • Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy - 1 481 580,06 zł
Sport

Całkowity koszt

227 505,61 zł

Sport

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 118 568,75 zł
 • Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej - 41 669,01 zł
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 29 782,84 zł
 • Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach - 37 485,01 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

51 835,64 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Zagospodarowanie dz. 207/4.

Całkowity koszt

51 954,35 zł

Chrząstawa Wielka

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Zagospodarowanie dz. 248 i 249, 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

51 964,11 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

51 998,61 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

51 995,45 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Jeszkowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

51 957,32 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach na terenie sołectwa;
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

46 275,85 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

19 900,75 zł

Łany

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

31 460,03 zł

Nadolice Małe

Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

51 934,52 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

52 013,87 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
 • Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego";
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
 • Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.

Całkowity koszt

51 839,36 zł

Wojnowice

 • Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.