Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 280
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
110 254 799,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.43%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
32 444 927 zł
29.43%
CIT
249 344 zł
0.23%
Podatki od nieruchomości
10 635 091 zł
9.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 411 855 zł
4.0%
Dotacje
35 112 423,43 zł
31.85%
Subwencje
21 156 315 zł
19.19%
Pozostałe dochody
6 244 844,43 zł
5.66%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
137 397 780,91 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 475 635,66 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
33 475 635,66 zł
Wydatki bieżące
76%
103 922 145,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
44 107 533,09 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 712 489,38 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 925 003,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 748 403,76 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 104 993,33 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 373 188,76 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 204 964,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 009 643,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 456 169,50 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 108 146,73 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 324 273,19 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
707 826,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
633 829,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 030 375,90 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
950 941,10 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Czernica na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
33 475 635,66 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.73%
Infrastruktura
28.67%
Sprawy społeczne
17.59%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 987 342,76 zł
9 598 669,00 zł
5 889 623,90 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
4 600 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
10 309 806,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
961 772,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej.

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
515 764,76 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67.

Całkowity koszt
3 682 000,00 zł
Budowa cmentarza

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
4 800 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Budowa oświetlenia drogowego w gminie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Całkowity koszt
610 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP;
Modernizacja budynku GOPS w Czernicy;
Rezerwa - inicjatywa lokalna.

Całkowity koszt
506 669,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach;
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich;
Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
2 690 610,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych i Gajkowie;
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.

Całkowity koszt
3 040 000,00 zł
Sport

Sport

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej;
Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej.

Całkowity koszt
159 013,90 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

4 600 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

10 309 806,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Budowa chodników

Całkowity koszt

961 772,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Lepsze drogi

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

515 764,76 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 682 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67.

Budowa cmentarza

Całkowity koszt

4 800 000,00 zł

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

610 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Budowa oświetlenia drogowego w gminie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

506 669,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP;
Modernizacja budynku GOPS w Czernicy;
Rezerwa - inicjatywa lokalna.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 690 610,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach;
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich;
Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Kultura

Całkowity koszt

3 040 000,00 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych i Gajkowie;
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.

Sport

Całkowity koszt

159 013,90 zł

Sport

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej;
Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Zagospodarowanie dz. 207/4.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 248 i 249, 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Dobrzykowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

46 344,38 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

20 077,37 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

31 468,41 zł

Nadolice Małe

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

50 013,90 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Wojnowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.