Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 280
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
126 256 348,29 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
32 444 927 zł
25.7%
CIT
149 344 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
11 600 745 zł
9.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 188 485,81 zł
4.9%
Dotacje
37 999 706,77 zł
30.1%
Subwencje
21 210 565 zł
16.8%
Pozostałe dochody
16 662 574,71 zł
13.2%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
133 181 046,66 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 787 411,50 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
27 787 411,50 zł
Wydatki bieżące
79%
105 393 635,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 094 547,23 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 075 442,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 379 719,67 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 706 203,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 994 532,04 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 197 182,47 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 699 145,18 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 687 069,94 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 265 071,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
955 834,72 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 289 261,86 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 794 464,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
377 829,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
658 312,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 006 431,02 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Czernica na rok 2021. Stan na dzień 27.X.2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
27 787 411,50 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.66%
Infrastruktura
34.14%
Sprawy społeczne
15.2%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 076 214,41 zł
9 487 585,86 zł
4 223 611,23 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - 3 293 000 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 500 000 zł

Całkowity koszt
3 793 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski - 102 000 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 2 000 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 800 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - 3 550 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej - 98 800 zł
Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej - 59 806 zł

Całkowity koszt
7 610 606,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 139 427,65 zł
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000 zł

Całkowity koszt
539 427,65 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 84 000 zł
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - 1 650 472 zł

Całkowity koszt
1 734 472,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 315 464,76 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 57 244 zł
Budowa przepustów drogowych - 13 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach - 13 000 zł

Całkowity koszt
398 708,76 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów i nieruchomości - 253 000 zł
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 3 300 000 zł
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 50 000 zł
Zrekultywowanie terenów w Ratowicach - 27 700 zł
Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - 46 580 zł

Całkowity koszt
3 677 280,00 zł
Budowa cmentarza

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
4 600 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 114 000 zł
Budowa oświetlenia drogowego w gminie - projekty - 31 918 zł
Budowa oświetlenia drogowego w gminie - wykonawstwo - 265 028,58 zł
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 600 400 zł

Całkowity koszt
1 011 346,58 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 16 943 zł
Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 105 943,28 zł
Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 13 773 zł
Wydatki z zakresu promocji- 12 300 zł
Rezerwa - inicjatywa lokalna - 50 000 zł

Całkowity koszt
198 959,28 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 50 000 zł
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 250 000 zł
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 386 480 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 1 000 zł
Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 40 130 zł
Zakup traktorka koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy - 15 608,2 zł
Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 15 000 zł

Całkowity koszt
758 218,20 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 1 571 468,41 zł
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 78 153,92 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 38 235,60 zł
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy - 1 550 000 zł

Całkowity koszt
3 237 857,93 zł
Sport

Sport

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 118 597,18 zł
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej - 41 669,01 zł
Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 29 783,9 zł
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach - 37 485,01 zł

Całkowity koszt
227 535,10 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

3 793 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - 3 293 000 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 500 000 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

7 610 606,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławski - 102 000 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 2 000 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 800 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - 3 550 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej - 98 800 zł
Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej - 59 806 zł

Budowa chodników

Całkowity koszt

539 427,65 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 139 427,65 zł
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000 zł

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 734 472,00 zł

Lepsze drogi

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 84 000 zł
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - 1 650 472 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

398 708,76 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 315 464,76 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 57 244 zł
Budowa przepustów drogowych - 13 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach - 13 000 zł

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 677 280,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów i nieruchomości - 253 000 zł
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 3 300 000 zł
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 50 000 zł
Zrekultywowanie terenów w Ratowicach - 27 700 zł
Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - 46 580 zł

Budowa cmentarza

Całkowity koszt

4 600 000,00 zł

Budowa cmentarza

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

1 011 346,58 zł

Gospodarka komunalna

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 114 000 zł
Budowa oświetlenia drogowego w gminie - projekty - 31 918 zł
Budowa oświetlenia drogowego w gminie - wykonawstwo - 265 028,58 zł
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 600 400 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

198 959,28 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 16 943 zł
Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 105 943,28 zł
Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 13 773 zł
Wydatki z zakresu promocji- 12 300 zł
Rezerwa - inicjatywa lokalna - 50 000 zł

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

758 218,20 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 50 000 zł
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 250 000 zł
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 386 480 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 1 000 zł
Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 40 130 zł
Zakup traktorka koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy - 15 608,2 zł
Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - 15 000 zł

Kultura

Całkowity koszt

3 237 857,93 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 1 571 468,41 zł
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 78 153,92 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 38 235,60 zł
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy - 1 550 000 zł

Sport

Całkowity koszt

227 535,10 zł

Sport

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 118 597,18 zł
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej - 41 669,01 zł
Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 29 783,9 zł
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach - 37 485,01 zł

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Zagospodarowanie dz. 207/4.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 248 i 249, 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Dobrzykowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Kamieniec Wrocławski

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach na terenie sołectwa;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

46 344,38 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

20 077,37 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

31 468,41 zł

Nadolice Małe

Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego";
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.

Całkowity koszt

52 013,90 zł

Wojnowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.