Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
19 192
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
120 099 546,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
26.15%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 403 326 zł
26.15%
CIT
603 010 zł
0.5%
Dotacje
10 459 940,80 zł
8.71%
Subwencje
28 537 019 zł
23.76%
Środki na dofinansowanie zadań
2 972 312,13 zł
2.47%
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
6 510 217,84 zł
5.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 309 484,19 zł
5.25%
Podatki od nieruchomości
15 523 468 zł
12.93%
Pozostałe dochody
17 780 768,17 zł
14.81%

*19 192  liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy ze stanem na dzień 31.12.2023 rok

02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
139 548 526,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 758 065,31 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
28 758 065,31 zł
Wydatki bieżące
79%
110 790 461,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 045 136,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 767 933,76 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 262 026,98 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 407 639,81 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 551 562,97 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 638 992,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 941 361,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 519 248,61 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 724 925,77 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 385 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 183 045,93 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
678 677,11 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
914 222,91 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
993 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
714 230,48 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
474 677,74 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
346 844,30 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
28 758 065,31 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.99%
Infrastruktura
50.01%
Oświata, sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 376 833,85 zł
14 381 231,46 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 5 320 824,27 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 100 684,13 zł 
 • Przebudowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy - 78 530,00 zł 

Całkowity koszt
6 500 038,40 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 583 937,60 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach - 1 432 957,40 zł 
Całkowity koszt
2 016 895,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 366 239,20 zł 
 • Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - 1 025 300,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim - 426 688,53 zł 
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa - 73 800,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 543 506,99 zł 
 • Przebudowa mostu w Gajkowie - 20 000,00 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 475 534,72 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 29 089,50 zł 
 • Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo - 243 235,00 zł 
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica:
  - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach - 181 413,81 zł
  - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim - 172 677,76 zł
  - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim - 133 646,22 zł
  - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim - 41 503,63 zł
  - ul. Główna w Krzykowie - 107 267,47 zł
  - ul. Owocowa w Łanach - 65 908,26 zł
  - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich - 124 016,82 zł
Całkowity koszt
1 098 758,47 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 15 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 20 607,26 zł 
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 250 000,00 zł 
Całkowity koszt
285 607,26 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja dla OSP
Całkowity koszt
179 600,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 5 500,00 zł  
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 13 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 154 934,50 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 155 000,00 zł
 • Przebudowa ogrodzenia budynku szkoły od strony "Orlika" przy Szkolne Podstawowej w Kamieńcu Wr. - 29 830,00 zł 
Całkowity koszt
13 345 264,50 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Całkowity koszt
320 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 63 405,28 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 51 090,00 zł 
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów - 150 010,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - 84 194,62 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - 17 795,38 zł 
Całkowity koszt
366 495,28 zł
Rekreacja i place zabaw

Rekreacja i place zabaw

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 168 045,13 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 230,00 zł 
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 596,55 zł 
Całkowity koszt
169 871,68 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

6 500 038,40 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 5 320 824,27 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 100 684,13 zł 
 • Przebudowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy - 78 530,00 zł 

Chodniki

Całkowity koszt

2 016 895,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 583 937,60 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach - 1 432 957,40 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 475 534,72 zł

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 366 239,20 zł 
 • Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - 1 025 300,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim - 426 688,53 zł 
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa - 73 800,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 543 506,99 zł 
 • Przebudowa mostu w Gajkowie - 20 000,00 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 098 758,47 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 29 089,50 zł 
 • Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo - 243 235,00 zł 
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica:
  - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach - 181 413,81 zł
  - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim - 172 677,76 zł
  - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim - 133 646,22 zł
  - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim - 41 503,63 zł
  - ul. Główna w Krzykowie - 107 267,47 zł
  - ul. Owocowa w Łanach - 65 908,26 zł
  - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich - 124 016,82 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

285 607,26 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 15 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 20 607,26 zł 
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 250 000,00 zł 
Oświata, sprawy społeczne i sport
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

179 600,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja dla OSP
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

13 345 264,50 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 5 500,00 zł  
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 13 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 154 934,50 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 155 000,00 zł
 • Przebudowa ogrodzenia budynku szkoły od strony "Orlika" przy Szkolne Podstawowej w Kamieńcu Wr. - 29 830,00 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Świetlice

Całkowity koszt

366 495,28 zł

Świetlice

 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 63 405,28 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 51 090,00 zł 
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów - 150 010,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - 84 194,62 zł 
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - 17 795,38 zł 
Rekreacja i place zabaw

Całkowity koszt

169 871,68 zł

Rekreacja i place zabaw

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 168 045,13 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 230,00 zł 
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 596,55 zł 
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Chrząstawa Wielka

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Zagospodarowanie dz. 248 i 249.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Jeszkowice

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie;
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie;
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

25 222,57 zł

Łany

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 887,49 zł

Nadolice Małe

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Oświetlenie ulic, placów i ulic na terenie sołectwa Nadolice Wielkie;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego";
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Wojnowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.