Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
17 100
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
114 855 013,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
27.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 682 802 zł
27.59%
CIT
296 788 zł
0.26%
Podatki od nieruchomości
12 995 526 zł
11.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 862 394,19 zł
5.97%
Dotacje
21 389 179,01 zł
18.62%
Subwencje
23 507 803 zł
20.47%
Pozostałe dochody
18 120 520,83 zł
15.78%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
140 236 382,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
35 078 466,91 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
35 078 466,91 zł
Wydatki bieżące
75%
105 157 915,38 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 396 031,32 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 259 147,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 139 277,60 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
13 087 482,13 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 120 187,17 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 175 144,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 708 852,97 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 259 057,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 166 900,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 188 966,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 231 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
949 496,96 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
659 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
730 362,44 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
604 677,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
560 799,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
35 078 466,91 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.38%
Infrastruktura
46.62%
Oświata, sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
18 726 482,40 zł
16 351 984,51 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 1 700 569,68 zł
 • "Dobra deszczówka" - dofinansowanie do odwiertów studni - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 750 569,68 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 140 000,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 5 292 458,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Chrząstawie Małej - 3 173 000,00 zł
  - w Dobrzykowicach - 2 066 322,52 zł
  - w ramach inicjatywy lokalnej - 121 144,00 zł
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
11 092 924,52 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 49 200,00 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000,00 zł
Całkowity koszt
449 200,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 325 715,00 zł
 • Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Jesionoej w Nadolicach Wielkich - 1 600 000,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 9 840,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - rozliczenie środków - 18 928,20 zł
 • Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 690 160,00 zł
Całkowity koszt
4 644 643,20 zł
Oświetlenie drogowe

Oświetlenie drogowe

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo

Całkowity koszt
789 145,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 488 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 11 000 000,00 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 832 105,44 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 650 000,00 zl
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 300 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 62 000,00 zł
 • Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
13 352 105,44 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa przedszkola w Czernicy - 200 000,00 zł
 • Adaptacja budynku świetlicy w Krzykowie na oddział przedszkolny zerówki - 49 000,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej na świetlicę szkolną - 46 000,00 zł
Całkowity koszt
295 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 200 000,00 zł
 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 200 000,00 zł
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach - 12 300,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 950 000,00 zł
 • Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP - 12 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 50 000,00 zł
 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 242 915,00 zł
 • Zakup kolejkomatu do budynku Urzędu Gminy w Czernicy - 17 085,00 zł
 • Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
1 694 300,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność bieżąca jednostki

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

Rezerwa - inicjatywa lokalna

Całkowity koszt
27 466,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 68 645,58 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 25 216,45 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 27 000,00 zł i Ratowicach - 70 000,00 zł
 • Przebudowa świetlicy w Czernicy - 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ratowicach - 23 000,00 zł
Całkowity koszt
263 862,03 zł
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 174 988,00 zł
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 22 988,00 zl
 • Budowa placu rekreacyjnego w Łanach - 12 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia placu zabaw, boiska do siatkówki i boiska do koszówki na działce 126/4 w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej - 48 988,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Nadolicach Małych (dz. 392 i 39/4) - 31 200,00 zł
Całkowity koszt
290 164,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich - 20 000,00 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 18 942,00 zł
 • Dostosowanie kubatury gminnej w celu pomocy obywatelom Ukrainy - 10 000,00 zł
 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 145,04 zł
Całkowity koszt
29 087,04 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 750 569,68 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 1 700 569,68 zł
 • "Dobra deszczówka" - dofinansowanie do odwiertów studni - 50 000,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

11 092 924,52 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 140 000,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 5 292 458,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Chrząstawie Małej - 3 173 000,00 zł
  - w Dobrzykowicach - 2 066 322,52 zł
  - w ramach inicjatywy lokalnej - 121 144,00 zł
 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 300 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

449 200,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 49 200,00 zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 644 643,20 zł

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 325 715,00 zł
 • Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Jesionoej w Nadolicach Wielkich - 1 600 000,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 9 840,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - rozliczenie środków - 18 928,20 zł
 • Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 690 160,00 zł
Oświetlenie drogowe

Całkowity koszt

789 145,00 zł

Oświetlenie drogowe

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo

Oświata, sprawy społeczne, sport i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

13 352 105,44 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 488 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 11 000 000,00 zł
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 832 105,44 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 650 000,00 zl
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 300 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 62 000,00 zł
 • Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach - 20 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

295 000,00 zł

Przedszkola

 • Budowa przedszkola w Czernicy - 200 000,00 zł
 • Adaptacja budynku świetlicy w Krzykowie na oddział przedszkolny zerówki - 49 000,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej na świetlicę szkolną - 46 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochrona powietrza

Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 694 300,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 200 000,00 zł
 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - 200 000,00 zł
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach - 12 300,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 950 000,00 zł
 • Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP - 12 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 50 000,00 zł
 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy - 242 915,00 zł
 • Zakup kolejkomatu do budynku Urzędu Gminy w Czernicy - 17 085,00 zł
 • Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - 10 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność bieżąca jednostki

Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

27 466,00 zł

Rezerwy finansowe

Rezerwa - inicjatywa lokalna

Świetlice

Całkowity koszt

263 862,03 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - 68 645,58 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 25 216,45 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 27 000,00 zł i Ratowicach - 70 000,00 zł
 • Przebudowa świetlicy w Czernicy - 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ratowicach - 23 000,00 zł
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

290 164,00 zł

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 174 988,00 zł
 • Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej - 22 988,00 zl
 • Budowa placu rekreacyjnego w Łanach - 12 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia placu zabaw, boiska do siatkówki i boiska do koszówki na działce 126/4 w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej - 48 988,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Nadolicach Małych (dz. 392 i 39/4) - 31 200,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Boiska sportowe

 • Zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich - 20 000,00 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 20 000,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

29 087,04 zł

Pomoc społeczna

 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 18 942,00 zł
 • Dostosowanie kubatury gminnej w celu pomocy obywatelom Ukrainy - 10 000,00 zł
 • Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków - 145,04 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Zakup sprzętu sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Chrząstawa Wielka

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Zagospodarowanie dz. 248 i 249, dz. 373, działek 516/1 i 516/2

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Jeszkowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

21 947,30 zł

Łany

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

35 216,45 zł

Nadolice Małe

Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa
 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu przy ul. Wrocławskiej
 • Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego"
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych wsi "Wirtualny spacer po sołectwie Ratowice"
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Wojnowice

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.