Jelcz-
-Laskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
122 500 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.16%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 143 423 zł
22.16%
CIT
3 593 811 zł
2.93%
Podatki od nieruchomości
27 302 590 zł
22.29%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 761 842 zł
8.79%
Dotacje
29 359 875 zł
23.97%
Subwencje
20 042 959 zł
16.36%
Pozostałe dochody
4 295 500 zł
3.51%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
149 523 509,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 057 231,00 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
41 057 231,00 zł
Wydatki bieżące
73%
108 466 278,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 416 978,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 454 345,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 345 736,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 647 228,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 075 700,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 214 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 547 673,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 112 942,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 320 121,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 465 295,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 025 938,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
174 600,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
3 356 010,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 366 943,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
41 057 231,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.47%
Infrastruktura
49.53%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
20 719 763,00 zł
20 337 468,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciagu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej.

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach:
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa;
budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dabrowskiego;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w miejscowości Chwałowice;
Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojwwódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa.

Całkowity koszt
692 125,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

RS Dębina - poprawa infrastruktury drogowej;
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -Brzezinki - Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Przebudowa dróg i ulic:
- ul.Treski z łacznikiem ul. Gimnazjalne
- ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
- dróg na Osiedlu Europejskim
- ul. Mieszka i Garażowej w Jelczu-Laskowicach
- ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów
- ul. Drzewieckiego
- ul. Średniej w Piekarach
FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy.

Całkowity koszt
14 106 000,00 zł
Komunikacja

Komunikacja

Funkcjonowanie przystanków autobusowych i komunikacyjnych.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami

Wykup nieruchomości.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS) - modernizacja sysytemu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Techników 4a,4b,4c w Jelczu-Laskowicach;
Zakup i objęcie akcji.

Całkowity koszt
1 280 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

Budowa monitoringu na terenie miasta.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach;
Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Modernizacja PSZOK-U.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

RS Chwałowice -projekt oświetlenia ulicznego;
RS Miłocice - zakup i montaż lamp solarnych;
RS Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
447 700,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
1 443 938,00 zł
Komendy policji

Komendy policji

Finansowe wsparcie - zakup samochodu osobowego.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Całkowity koszt
4 650 000,00 zł
Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
5 988 013,00 zł
Świetlice

Świetlice

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
850 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej.

Całkowity koszt
650 000,00 zł
Parki

Parki

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Zabytki

Zabytki

Rewaloryzacja parku - zagospodarowanie terenuwokół pałacu w Jelczu-laskowicach.

Całkowity koszt
1 750 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz
zagospodarowaniem terenu;
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu
zabaw w Brzezinkach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach;
Instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce;
Prace modernizacyjne CSiR.

Całkowity koszt
690 352,00 zł
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Budowa strefy street Workout (Wójcice);
Budowa siłowni plenerowej (Piekary);
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej (Miłoszyce);
Budowa MINI SKATE PARKU (Miłoszyce);
Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych.

Całkowity koszt
356 000,00 zł
Pływalnia miejska

Pływalnia miejska

Dotacja celowa Pływalnia Miejska.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach;
Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie;
Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Głównej w Grędzinie.

Całkowity koszt
277 369,00 zł
Łowiectwo

Łowiectwo

Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Gminny program wymiany źródeł ciepła (dotacja).

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Administracja

Administracja

Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;
Modernizacja budynku UMIG;
Modernizacja infrastruktury serwerowej;
Komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice;
Pozostała działalność - wydatki w tym składki.

Całkowity koszt
2 075 734,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022;
Rezerwa na zadania inwestycyjne ( w tym oświatowe).

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;
Przebudowa targowiska miejskiego - toaleta.

Całkowity koszt
260 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciagu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

692 125,00 zł

Drogi powiatowe

Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach:
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa;
budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dabrowskiego;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w miejscowości Chwałowice;
Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojwwódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa.

Drogi gminne

Całkowity koszt

14 106 000,00 zł

Drogi gminne

RS Dębina - poprawa infrastruktury drogowej;
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -Brzezinki - Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Przebudowa dróg i ulic:
- ul.Treski z łacznikiem ul. Gimnazjalne
- ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
- dróg na Osiedlu Europejskim
- ul. Mieszka i Garażowej w Jelczu-Laskowicach
- ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów
- ul. Drzewieckiego
- ul. Średniej w Piekarach
FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy.

Komunikacja

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Komunikacja

Funkcjonowanie przystanków autobusowych i komunikacyjnych.

Gospodarka gruntami

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Gospodarka gruntami

Wykup nieruchomości.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 280 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS) - modernizacja sysytemu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Techników 4a,4b,4c w Jelczu-Laskowicach;
Zakup i objęcie akcji.

Monitoring

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Monitoring

Budowa monitoringu na terenie miasta.

Kanalizacja

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach;
Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Modernizacja PSZOK-U.

Oświetlenie

Całkowity koszt

447 700,00 zł

Oświetlenie

RS Chwałowice -projekt oświetlenia ulicznego;
RS Miłocice - zakup i montaż lamp solarnych;
RS Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

1 443 938,00 zł

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Komendy policji

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Komendy policji

Finansowe wsparcie - zakup samochodu osobowego.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 650 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Przedszkola i żłobki

Całkowity koszt

5 988 013,00 zł

Przedszkola i żłobki

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

Świetlice

Całkowity koszt

850 000,00 zł

Świetlice

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej.

Parki

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Parki

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski.

Zabytki

Całkowity koszt

1 750 000,00 zł

Zabytki

Rewaloryzacja parku - zagospodarowanie terenuwokół pałacu w Jelczu-laskowicach.

Boiska sportowe

Całkowity koszt

690 352,00 zł

Boiska sportowe

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz
zagospodarowaniem terenu;
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu
zabaw w Brzezinkach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach;
Instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce;
Prace modernizacyjne CSiR.

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

356 000,00 zł

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Budowa strefy street Workout (Wójcice);
Budowa siłowni plenerowej (Piekary);
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej (Miłoszyce);
Budowa MINI SKATE PARKU (Miłoszyce);
Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych.

Pływalnia miejska

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Pływalnia miejska

Dotacja celowa Pływalnia Miejska.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

277 369,00 zł

Zagospodarowanie terenu

Ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach;
Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie;
Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Głównej w Grędzinie.

Łowiectwo

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Łowiectwo

Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Ochrona powietrza

Gminny program wymiany źródeł ciepła (dotacja).

Administracja

Całkowity koszt

2 075 734,00 zł

Administracja

Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;
Modernizacja budynku UMIG;
Modernizacja infrastruktury serwerowej;
Komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice;
Pozostała działalność - wydatki w tym składki.

Rezerwy

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022;
Rezerwa na zadania inwestycyjne ( w tym oświatowe).

Pozostała działalność

Całkowity koszt

260 000,00 zł

Pozostała działalność

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;
Przebudowa targowiska miejskiego - toaleta.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.