Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 133
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
55 264 573,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 455 329 zł
20.73%
CIT
CIT
35 000 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 106 700 zł
9.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 791 380,97 zł
8.67%
Dotacje
19 665 984,76 zł
35.59%
Subwencje
Subwencje
9 122 158 zł
16.51%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 088 021 zł
9.21%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
64 307 173,77 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 092 660,13 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
15 092 660,13 zł
Wydatki bieżące
77%
49 214 513,64 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 126 613,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 140 490,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 769 582,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 557 711,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 853 115,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 207 857,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 011 636,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 709 313,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 170 305,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
723 128,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 037 420,32 zł

Źródło: Zmiany w budżecie Gminy Szydłowo na 2020 rok z dnia 28.08.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 126 613,77 zł
Wydatki bieżące
14 103 243,77 zł
Wydatki majątkowe
23 370,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 140 490,13 zł
Wydatki bieżące
14 140 490,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 769 582,13 zł
Wydatki bieżące
6 187 265,60 zł
Wydatki majątkowe
1 582 316,53 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 557 711,78 zł
Wydatki bieżące
718 408,08 zł
Wydatki majątkowe
6 839 303,70 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 853 115,34 zł
Wydatki bieżące
956 647,00 zł
Wydatki majątkowe
5 896 468,34 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 207 857,00 zł
Wydatki bieżące
6 128 932,00 zł
Wydatki majątkowe
78 925,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 011 636,74 zł
Wydatki bieżące
2 011 636,74 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 709 313,56 zł
Wydatki bieżące
1 224 082,00 zł
Wydatki majątkowe
485 231,56 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 170 305,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 305,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
723 128,00 zł
Wydatki bieżące
612 583,00 zł
Wydatki majątkowe
110 545,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 037 420,32 zł
Wydatki bieżące
1 995 920,32 zł
Wydatki majątkowe
41 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 743 583,00 zł
Wydatki majątkowe
23 370,00 zł
Szkoły podstawowe
8 766 953,00 zł
Wydatki bieżące
2 791 155,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
2 791 155,00 zł
Wydatki bieżące
947 653,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
947 653,00 zł
Wydatki bieżące
737 263,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
737 263,00 zł
Wydatki bieżące
565 756,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
565 756,00 zł
Wydatki bieżące
65 938,40 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
65 938,40 zł
Wydatki bieżące
46 046,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 046,00 zł
Wydatki bieżące
205 849,37 zł
Pozostała działalność
205 849,37 zł
Wydatki bieżące
10 494 242,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
10 494 242,00 zł
Wydatki bieżące
3 024 074,20 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 024 074,20 zł
Wydatki bieżące
442 210,00 zł
Wspieranie rodziny
442 210,00 zł
Wydatki bieżące
109 013,93 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
109 013,93 zł
Wydatki bieżące
44 950,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
44 950,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Rodziny zastępcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 099 448,00 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
2 160 448,00 zł
Wydatki bieżące
1 461 944,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 461 944,00 zł
Wydatki bieżące
778 926,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
778 926,00 zł
Wydatki bieżące
292 872,76 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
292 872,76 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
245 000,00 zł
Wydatki bieżące
134 400,00 zł
Wydatki majątkowe
122 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
256 400,00 zł
Wydatki bieżące
99 140,94 zł
Schroniska dla zwierząt
99 140,94 zł
Wydatki bieżące
1 085 533,90 zł
Wydatki majątkowe
1 389 316,53 zł
Pozostała działalność
2 474 850,43 zł
Wydatki bieżące
209 480,00 zł
Wydatki majątkowe
6 839 303,70 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
7 048 783,70 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Molieracje wodne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
460 928,08 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
460 928,08 zł
Wydatki bieżące
776 647,00 zł
Wydatki majątkowe
5 570 836,34 zł
Drogi publiczne gminne
6 347 483,34 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
160 000,00 zł
Wydatki majątkowe
72 375,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
72 375,00 zł
Wydatki majątkowe
68 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
68 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
184 757,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
204 757,00 zł
Wydatki bieżące
5 556 005,00 zł
Wydatki majątkowe
78 925,00 zł
Urzędy gmin
5 634 930,00 zł
Wydatki bieżące
220 704,00 zł
Rady gmin
220 704,00 zł
Wydatki bieżące
92 085,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
92 085,00 zł
Wydatki bieżące
69 612,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
69 612,00 zł
Wydatki bieżące
25 056,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
25 056,00 zł
Wydatki bieżące
165 470,00 zł
Pozostała działalność
165 470,00 zł
Wydatki bieżące
766 578,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
766 578,00 zł
Wydatki bieżące
510 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
510 000,00 zł
Wydatki bieżące
178 049,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
178 049,00 zł
Wydatki bieżące
120 934,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
120 934,00 zł
Wydatki bieżące
100 233,97 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
100 233,97 zł
Wydatki bieżące
84 491,77 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
84 491,77 zł
Wydatki bieżące
64 925,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
64 925,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 055,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
29 055,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 370,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
4 370,00 zł
Wydatki bieżące
93 000,00 zł
Pozostała działalność
93 000,00 zł
Wydatki bieżące
629 395,00 zł
Wydatki majątkowe
485 231,56 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 114 626,56 zł
Wydatki bieżące
567 687,00 zł
Biblioteki
567 687,00 zł
Wydatki bieżące
27 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
27 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 305,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Dostarczanie wody
1 170 305,00 zł
Wydatki bieżące
382 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
382 000,00 zł
Wydatki bieżące
223 833,00 zł
Wydatki majątkowe
110 545,00 zł
Obiekty sportowe
334 378,00 zł
Wydatki bieżące
6 750,00 zł
Pozostała działalność
6 750,00 zł
Wydatki bieżące
465 870,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
465 870,00 zł
Wydatki bieżące
446 140,00 zł
Wydatki majątkowe
41 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
487 640,00 zł
Wydatki bieżące
375 845,00 zł
Działalność usługowa
375 845,00 zł
Wydatki bieżące
310 239,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
310 239,00 zł
Wydatki bieżące
129 000,00 zł
Różne rozliczenia
129 000,00 zł
Wydatki bieżące
123 652,32 zł
Obsługa długu publicznego
123 652,32 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 174,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
65 174,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Szydłowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
15 092 660,13 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.62%
Infrastruktura
15.38%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
12 770 772,04 zł
2 321 888,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_staYb2S.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 24 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 9 051,00 zł;
Projekt przebudowy przepompowni w Dolaszewie - 21 949,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 5 701,05 zł;
Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka - 10 000,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz, Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 28 610,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;
Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 002,00 zł;
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 63 901,00 zł.

Całkowity koszt
6 839 303,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody_axDJX41.jpg

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł.

Całkowity koszt
35 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi-szyd%C5%82owo.jpg

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Budowa chodnika w m. Gądek i Kotuń - 54 100,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 428 181,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 618 275,00 zł;
Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 963,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł;
Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej - I i II etap - 45 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 72 375,00 zł;
Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej w m. Krępsko - 28 500,00 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenia w m. Stara Łubianka - 14 850,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 221 243,34 zł.

Całkowity koszt
5 711 711,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_lacznosci_-_pozostale.jpg

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;
Budowa ścieżki w m. Kotuń - 140 000,00 zł;
Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

Całkowity koszt
184 757,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/urzedy_gmin.jpg

Urzędy gmin

Zakup serwera - 62 935,00 zł;
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł.

Całkowity koszt
78 925,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zarzadzanie_kryzysowe.jpg

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

Całkowity koszt
16 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_howJqCQ.jpg

Ochotnicze straże pożarne i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 5 000,00 zł.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe.jpg

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Całkowity koszt
23 370,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczanie_miast_i_wsi.jpg

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PSZOK.jpg

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 36 000,00 zł.

Całkowity koszt
61 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_dzialania_zwiazane_z_gospodarka_odpadami.jpg

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;
Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł;
Stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 71 000,00 zł.

Całkowity koszt
122 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_-_pozostala_dzialalnosc.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologiznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 4 736,00 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł;
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo - 230 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 389 316,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domy_i_osrodki_kultury.jpg

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Modernizacja toalet w świetlicy w Kotuniu - 40 000,00 zł.

Całkowity koszt
485 231,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.jpg

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 85 545,00 zł.

Całkowity koszt
110 545,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_staYb2S.jpg

Całkowity koszt

6 839 303,70 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 24 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 9 051,00 zł;
Projekt przebudowy przepompowni w Dolaszewie - 21 949,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 5 701,05 zł;
Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka - 10 000,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz, Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 28 610,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;
Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 002,00 zł;
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 63 901,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody_axDJX41.jpg

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi-szyd%C5%82owo.jpg

Całkowity koszt

5 711 711,34 zł

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Budowa chodnika w m. Gądek i Kotuń - 54 100,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 428 181,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 618 275,00 zł;
Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 963,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł;
Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej - I i II etap - 45 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 72 375,00 zł;
Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej w m. Krępsko - 28 500,00 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenia w m. Stara Łubianka - 14 850,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 221 243,34 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_lacznosci_-_pozostale.jpg

Całkowity koszt

184 757,00 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;
Budowa ścieżki w m. Kotuń - 140 000,00 zł;
Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/urzedy_gmin.jpg

Całkowity koszt

78 925,00 zł

Urzędy gmin

Zakup serwera - 62 935,00 zł;
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zarzadzanie_kryzysowe.jpg

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_howJqCQ.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 5 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe.jpg

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczanie_miast_i_wsi.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PSZOK.jpg

Całkowity koszt

61 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 36 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_dzialania_zwiazane_z_gospodarka_odpadami.jpg

Całkowity koszt

122 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;
Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł;
Stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 71 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_-_pozostala_dzialalnosc.jpg

Całkowity koszt

1 389 316,53 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologiznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 4 736,00 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł;
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo - 230 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domy_i_osrodki_kultury.jpg

Całkowity koszt

485 231,56 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Modernizacja toalet w świetlicy w Kotuniu - 40 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.jpg

Całkowity koszt

110 545,00 zł

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 85 545,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca_X2GJoUs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo_kUhICxd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek_MPH26Ab.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo_VpN5Svx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda_vc1sVxU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun_Khpdakl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko_u6rDBmz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica_hGEegzV.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia_Vf0czBo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka_Z2ogW8w.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor_PTwBg92.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica_D5C10HO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka_nOKJmnw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz_GRDckp7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka_2dcsyys.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo_NANYjUA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo_lRXfnTB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada_ODsKvpV.jpg

Całkowity koszt

32 479,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny sołectwa w konkursie WOW "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw" - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, organizacja festynów sołeckich, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 19 790,00 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju i na programy zewnętrzne - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zagospodarowanie terenu za świetlicą - 3 259,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych - 16 626,00 zł.

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

27 654,00 zł

Jaraczewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych - 10 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego, wykonanie paleniska pod ognisko - 7 654,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt

14 296,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 9 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 3 296,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 175,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pomieszczeń wewnątrz, zakup i montaż klimatyzacji - 36 500,00 zł.

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez: wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i zagospodarowanie terenów zielenią - 185,76 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 327,90 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę drogi gminnej - 21 243,34 zł.

Całkowity koszt

17 780,00 zł

Leżenica

Spędzamy czas razem - zakup zestaw wspinaczkowy, huśtawka, zakup i montaż piłkochwytów - 17 780,00 zł.

Całkowity koszt

11 258,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 300,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, zakup ławki ogrodowej na plac zabaw, zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - 2 458,00 zł.

Całkowity koszt

14 474,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 474,00 zł.

Całkowity koszt

20 997,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup atykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi, rewitalizacja boiska, wynajem hali sportowej - 11 197,00 zł.

Całkowity koszt

23 320,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 320,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 14 000,00 zł.

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, odnowa Wsi Pięknieje polska Wieś-projekty - 4 000,00 zł;
Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni) - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 300,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 25 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu i naczyń - 18 675,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 2 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Zwiększenie liczby odbiorców wody - Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 3 200,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 24 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych oraz celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 15 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 675,00 zł.

Całkowity koszt

16 127,00 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym, organizacja festynów sołeckich, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Jasełek i mikołajek dla dzieci - 11 500,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 627,00 zł.

Całkowity koszt

36 232,00 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora, zagospodarowanie terenu przy stawie - 18 082,00 zł;
Wkład własny "Odnowa Wsi" - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu przy stawie - 3 150,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 000,00 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca_X2GJoUs.jpg

Całkowity koszt

32 479,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny sołectwa w konkursie WOW "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw" - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo_kUhICxd.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, organizacja festynów sołeckich, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 19 790,00 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju i na programy zewnętrzne - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zagospodarowanie terenu za świetlicą - 3 259,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych - 16 626,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek_MPH26Ab.jpg

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo_VpN5Svx.jpg

Całkowity koszt

27 654,00 zł

Jaraczewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych - 10 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego, wykonanie paleniska pod ognisko - 7 654,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda_vc1sVxU.jpg

Całkowity koszt

14 296,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 9 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 3 296,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun_Khpdakl.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 175,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pomieszczeń wewnątrz, zakup i montaż klimatyzacji - 36 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko_u6rDBmz.jpg

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez: wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i zagospodarowanie terenów zielenią - 185,76 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 327,90 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę drogi gminnej - 21 243,34 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica_hGEegzV.jpg

Całkowity koszt

17 780,00 zł

Leżenica

Spędzamy czas razem - zakup zestaw wspinaczkowy, huśtawka, zakup i montaż piłkochwytów - 17 780,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia_Vf0czBo.jpg

Całkowity koszt

11 258,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 300,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, zakup ławki ogrodowej na plac zabaw, zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - 2 458,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka_Z2ogW8w.jpg

Całkowity koszt

14 474,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 474,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor_PTwBg92.jpg

Całkowity koszt

20 997,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup atykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi, rewitalizacja boiska, wynajem hali sportowej - 11 197,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica_D5C10HO.jpg

Całkowity koszt

23 320,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 320,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 14 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka_nOKJmnw.jpg

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, odnowa Wsi Pięknieje polska Wieś-projekty - 4 000,00 zł;
Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni) - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 300,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz_GRDckp7.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 25 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu i naczyń - 18 675,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka_2dcsyys.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 2 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Zwiększenie liczby odbiorców wody - Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 3 200,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo_NANYjUA.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 24 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych oraz celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 15 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 675,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo_lRXfnTB.jpg

Całkowity koszt

16 127,00 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym, organizacja festynów sołeckich, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Jasełek i mikołajek dla dzieci - 11 500,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 627,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada_ODsKvpV.jpg

Całkowity koszt

36 232,00 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora, zagospodarowanie terenu przy stawie - 18 082,00 zł;
Wkład własny "Odnowa Wsi" - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu przy stawie - 3 150,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 000,00 zł.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
11 455 329,00 zł
Prognoza
100%
15 918 948,27 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 1
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 3 km
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.