Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 133
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
54 626 153,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 455 329 zł
20.97%
CIT
35 000 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 136 700 zł
9.4%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 180 344,93 zł
9.48%
Dotacje
19 657 721,30 zł
35.99%
Subwencje
9 160 658 zł
16.77%
Pozostałe dochody
4 000 399,80 zł
7.32%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
62 615 204,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 816 851,64 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
12 816 851,64 zł
Wydatki bieżące
80%
49 798 352,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 987 164,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 748 035,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 429 819,33 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 235 675,14 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 310 099,85 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 370 700,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 880 480,05 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 653 303,96 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 172 257,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
740 921,40 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 086 748,05 zł

Źródło: Zmiany w budżecie Gminy Szydłowo na 2020 rok z dnia 31.12.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
12 816 851,64 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.64%
Infrastruktura
18.36%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 463 671,55 zł
2 353 180,09 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 59 040,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - 1 782 839,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 87 901,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł;
Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - 8 610,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 50 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 8 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 5 701,05 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 000,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 39,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 212 082,00 zł;
Rozbudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz z zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 002,00 zł.

Całkowity koszt
5 049 128,70 zł
Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojwódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 72 375,00 zł;
Budowa chodnika w m. Kotuń, Gądek - 54 100,00 zł;
Budowa zatok postojowych w m. Krępsko - 28 500,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 708 651,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek- Pokrzywnica - 419 325,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 16 666,50 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 464 078,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej - 45 000,00 zł;
Projekt drogi sródpolnej w m. Róża Wielka - 9 006,00 zł;
Projekt drogi ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m.Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 14 666,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 221 243,34 zł;
Wykup gruntu pod chodnik w Kłodzie - 3 000,00 zł;
Zakup budulca na drogi gminne - 150 000,00 zł.

Całkowity koszt
5 327 043,84 zł
Transport i łączność - Pozostała działalność

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 18 500,00 zł;
Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 29 340,00 zł;
Realizacja zadania w Gminą Piła - 39 659,01 zł.

Całkowity koszt
87 499,01 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

Koncepcja funkcjonalo-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzedu Gminy - 15 990,00 zł;
Zakup samochodu - 170 000,00 zł;
Zakup serwera - 62 935,00 zł.

Całkowity koszt
248 925,00 zł
Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof - 16 500,00 zł.

Całkowity koszt
16 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej - 88 590,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł.

Całkowity koszt
108 590,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Całkowity koszt
23 370,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 3 383,00 zł.

Całkowity koszt
28 383,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Akademia segregacji w Gminie Szydłowo - stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 71 000,00 zł;
Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny w m. Szydłowo - 82 100,00 zł.

Całkowity koszt
153 100,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 4 736,00 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 5 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Zakup traktorka ogrodowego w m. Nowy Dwór - 10 599,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 45 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 159 915,53 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Projekt przebudowy pomieszczeń świetlicy w Kotuniu - 40 000,00 zł;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 60 500,00 zł.

Całkowity koszt
435 731,56 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa parku kajakowego w Krępsku - 4 920,00 zł;
Wykonanie oświetlenia przystani kajakowej w Dobrzycy - 15 000,00 zł.

Całkowity koszt
19 920,00 zł
Informatyka

Informatyka

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 7 200,00 zł.

Całkowity koszt
7 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - 12 000,00 zł.

Całkowity koszt
12 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 104 545,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.

Całkowity koszt
129 545,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

5 049 128,70 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 59 040,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - 1 782 839,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 87 901,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 14 704,65 zł;
Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - 8 610,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 50 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 8 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 5 701,05 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 000,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 39,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 212 082,00 zł;
Rozbudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz z zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 002,00 zł.

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Całkowity koszt

5 327 043,84 zł

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojwódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 72 375,00 zł;
Budowa chodnika w m. Kotuń, Gądek - 54 100,00 zł;
Budowa zatok postojowych w m. Krępsko - 28 500,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 708 651,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek- Pokrzywnica - 419 325,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 16 666,50 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 464 078,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej - 45 000,00 zł;
Projekt drogi sródpolnej w m. Róża Wielka - 9 006,00 zł;
Projekt drogi ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m.Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 14 666,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 221 243,34 zł;
Wykup gruntu pod chodnik w Kłodzie - 3 000,00 zł;
Zakup budulca na drogi gminne - 150 000,00 zł.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Całkowity koszt

87 499,01 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 18 500,00 zł;
Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 29 340,00 zł;
Realizacja zadania w Gminą Piła - 39 659,01 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Urzędy gmin

Całkowity koszt

248 925,00 zł

Urzędy gmin

Koncepcja funkcjonalo-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzedu Gminy - 15 990,00 zł;
Zakup samochodu - 170 000,00 zł;
Zakup serwera - 62 935,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof - 16 500,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

108 590,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej - 88 590,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Całkowity koszt

28 383,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 3 383,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Całkowity koszt

153 100,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Akademia segregacji w Gminie Szydłowo - stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 71 000,00 zł;
Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny w m. Szydłowo - 82 100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Całkowity koszt

1 159 915,53 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 4 736,00 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 5 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Zakup traktorka ogrodowego w m. Nowy Dwór - 10 599,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 45 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Całkowity koszt

435 731,56 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Projekt przebudowy pomieszczeń świetlicy w Kotuniu - 40 000,00 zł;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 60 500,00 zł.

Turystyka

Całkowity koszt

19 920,00 zł

Turystyka

Budowa parku kajakowego w Krępsku - 4 920,00 zł;
Wykonanie oświetlenia przystani kajakowej w Dobrzycy - 15 000,00 zł.

Informatyka

Całkowity koszt

7 200,00 zł

Informatyka

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 7 200,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - 12 000,00 zł.

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

129 545,00 zł

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 104 545,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

32 479,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny sołectwa w konkursie WOW "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw" - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 19 554,77 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju - 1 200,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zagospodarowanie terenu za świetlicą - 1 655,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych - 16 626,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, ozdób bożonarodzeniowych - 5 639,23 zł.

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

27 654,00 zł

Jaraczewo

Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego- 5 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów, podświetlenie figurki - 9 654,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 500,00 zł.

Całkowity koszt

14 296,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 7 360,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 4 936,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 175,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont pomieszczeń wewnątrz, zakup i montaż klimatyzacji - 39 500,00 zł.

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielenią - 185,76 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 327,90 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę drogi gminnej - 21 243,34 zł.

Całkowity koszt

17 780,00 zł

Leżenica

Poprawa estetyki wsi - zakup płotu przy figurce - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont pomieszczeń - 5 312,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwytów, usługa doprowadzenia wody na boisku - 10 468,00 zł.

Całkowity koszt

11 258,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 300,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, zakup ławki ogrodowej na plac zabaw, zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - 2 458,00 zł.

Całkowity koszt

14 474,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 1 854,09 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 619,91 zł.

Całkowity koszt

20 997,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup atykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, rewitalizacja boiska, renowacja boiska do piłki siatkowej, wynajem hali sportowej - 11 197,00 zł.

Całkowity koszt

23 320,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 320,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, stołu plenerowego do tenisa stołowego i płyt ażurowych, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 14 000,00 zł.

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, zagospodarowanie działki nr 276 - 2 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 352,47 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 947,53 zł;
Poprawa bezpieczeństwa - wyposażenie OSP - 1 500,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 25 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu i naczyń - 18 675,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 1 250,98 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 172,06 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 11 451,96 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 24 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych oraz celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 15 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 675,00 zł.

Całkowity koszt

16 127,00 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, organizacja festynów sołeckich, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, utwardzenie boiska do koszykówki przy świetlicy- 13 658,40 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 841,60 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 627,00 zł.

Całkowity koszt

36 232,00 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora, zagospodarowanie terenu przy stawie - 18 082,00 zł;
Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu przy stawie - 3 150,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup i montaż progów zwalniających - 5 000,00 zł.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
11 455 329,00 zł
Prognoza
100%
15 918 948,27 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.