Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 133
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
54 119 138,22 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 455 329 zł
21.17%
CIT
CIT
35 000 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 106 700 zł
9.44%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 484 611,97 zł
11.98%
Dotacje
Dotacje
18 630 090,25 zł
34.42%
Subwencje
Subwencje
9 122 158 zł
16.86%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 285 249 zł
6.07%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
63 327 381,22 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 417 259,69 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
14 417 259,69 zł
Wydatki bieżące
77%
48 910 121,53 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 139 475,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 735 589,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 666 711,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 582 909,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 424 958,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 226 905,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 999 331,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 650 284,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 113 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
713 276,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 074 691,32 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_szydlowo_2_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 139 475,62 zł
Wydatki bieżące
14 116 105,62 zł
Wydatki majątkowe
23 370,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 735 589,13 zł
Wydatki bieżące
13 735 589,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 666 711,69 zł
Wydatki bieżące
6 024 341,00 zł
Wydatki majątkowe
1 642 370,69 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 582 909,08 zł
Wydatki bieżące
680 408,08 zł
Wydatki majątkowe
6 902 501,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 424 958,00 zł
Wydatki bieżące
1 246 480,00 zł
Wydatki majątkowe
5 178 478,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 226 905,00 zł
Wydatki bieżące
6 147 980,00 zł
Wydatki majątkowe
78 925,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 999 331,38 zł
Wydatki bieżące
1 999 331,38 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 650 284,00 zł
Wydatki bieżące
1 215 148,00 zł
Wydatki majątkowe
435 136,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 113 250,00 zł
Wydatki bieżące
1 078 250,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
713 276,00 zł
Wydatki bieżące
628 297,00 zł
Wydatki majątkowe
84 979,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 074 691,32 zł
Wydatki bieżące
2 038 191,32 zł
Wydatki majątkowe
36 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 745 733,00 zł
Wydatki majątkowe
23 370,00 zł
Szkoły podstawowe
8 769 103,00 zł
Wydatki bieżące
2 731 163,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
2 731 163,00 zł
Wydatki bieżące
982 653,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
982 653,00 zł
Wydatki bieżące
852 263,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
852 263,00 zł
Wydatki bieżące
633 148,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
633 148,00 zł
Wydatki bieżące
46 046,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 046,00 zł
Wydatki bieżące
125 099,62 zł
Pozostała działalność
125 099,62 zł
Wydatki bieżące
10 487 409,20 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
10 487 409,20 zł
Wydatki bieżące
3 029 407,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 029 407,00 zł
Wydatki bieżące
109 013,93 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
109 013,93 zł
Wydatki bieżące
51 610,00 zł
Wspieranie rodziny
51 610,00 zł
Wydatki bieżące
32 149,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
32 149,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Rodziny zastępcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 053 497,00 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
2 114 497,00 zł
Wydatki bieżące
1 461 944,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 461 944,00 zł
Wydatki bieżące
762 300,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
762 300,00 zł
Wydatki bieżące
267 827,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
267 827,00 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
245 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Wydatki majątkowe
51 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
141 000,00 zł
Wydatki bieżące
118 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
118 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 035 773,00 zł
Wydatki majątkowe
1 520 370,69 zł
Pozostała działalność
2 556 143,69 zł
Wydatki bieżące
171 480,00 zł
Wydatki majątkowe
6 902 501,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
7 073 981,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Molieracje wodne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
460 928,08 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
460 928,08 zł
Wydatki bieżące
1 066 480,00 zł
Wydatki majątkowe
4 885 221,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 951 701,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
160 000,00 zł
Wydatki majątkowe
28 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
28 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
264 757,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
284 757,00 zł
Wydatki bieżące
5 605 609,00 zł
Wydatki majątkowe
78 925,00 zł
Urzędy gmin
5 684 534,00 zł
Wydatki bieżące
220 704,00 zł
Rady gmin
220 704,00 zł
Wydatki bieżące
89 585,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
89 585,00 zł
Wydatki bieżące
69 612,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
69 612,00 zł
Wydatki bieżące
162 470,00 zł
Pozostała działalność
162 470,00 zł
Wydatki bieżące
754 328,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
754 328,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 662,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
168 662,00 zł
Wydatki bieżące
119 924,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
119 924,00 zł
Wydatki bieżące
106 508,41 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
106 508,41 zł
Wydatki bieżące
100 233,97 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
100 233,97 zł
Wydatki bieżące
64 225,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
64 225,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 550,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
28 550,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 900,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
7 900,00 zł
Wydatki bieżące
101 000,00 zł
Pozostała działalność
101 000,00 zł
Wydatki bieżące
620 461,00 zł
Wydatki majątkowe
435 136,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 055 597,00 zł
Wydatki bieżące
567 687,00 zł
Biblioteki
567 687,00 zł
Wydatki bieżące
27 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
27 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 078 250,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Dostarczanie wody
1 113 250,00 zł
Wydatki bieżące
414 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
414 000,00 zł
Wydatki bieżące
208 297,00 zł
Wydatki majątkowe
84 979,00 zł
Obiekty sportowe
293 276,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Pozostała działalność
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
504 370,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
504 370,00 zł
Wydatki bieżące
410 140,00 zł
Wydatki majątkowe
36 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
446 640,00 zł
Wydatki bieżące
363 572,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
363 572,00 zł
Wydatki bieżące
375 845,00 zł
Działalność usługowa
375 845,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Różne rozliczenia
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
123 652,32 zł
Obsługa długu publicznego
123 652,32 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 612,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
15 612,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Szydłowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
14 417 259,69 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.04%
Infrastruktura
15.96%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
12 115 979,00 zł
2 301 280,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_staYb2S.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 24 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 15 000,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 57 116,00 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 40 000,00 zł;
Projekt modernizacji hudroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka - 10 000,00 zł;
Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo - 75 000,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 40 000,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;
Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociagowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 000,00 zł

Całkowity koszt
6 902 501,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody_axDJX41.jpg

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł

Całkowity koszt
35 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_tvarNb9.jpg

Drogi publiczne gminne i powiatowe

Budowa chodnika w m. Gądek - 14 100,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 329 520,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 224 536,00 zł;
Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 89 790,00 zł;
Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 35 000,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 5 000,00 zł;
Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej - I i II etap - 45 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Budowa zatok postojwych przy drodze powiatowej w m. Krępsko - 28 500,00 zł.

Całkowity koszt
4 913 721,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_lacznosci_-_pozostale.jpg

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;
Budowa ścieżki w m. Kotuń - 220 000,00 zł;
Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

Całkowity koszt
264 757,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/urzedy_gmin.jpg

Urzędy gmin

Zakup serwera - 62 935,00 zł;
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł.

Całkowity koszt
78 925,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zarzadzanie_kryzysowe.jpg

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

Całkowity koszt
16 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_howJqCQ.jpg

Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe.jpg

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Całkowity koszt
23 370,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczanie_miast_i_wsi.jpg

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PSZOK.jpg

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 36 000,00 zł.

Całkowity koszt
61 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_dzialania_zwiazane_z_gospodarka_odpadami.jpg

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;
Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł.

Całkowity koszt
51 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_-_pozostala_dzialalnosc.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w m. Zawada - 30 000,00 zł;
Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologiznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 45 790,16 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kłoda - 30 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu w m. Róża Wielka - 30 000,00 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł;
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo - 230 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 520 370,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domy_i_osrodki_kultury.jpg

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 325 136,00 zł.

Całkowity koszt
435 136,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.jpg

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - 49 979,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - wkład własny sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 10 000,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.

Całkowity koszt
84 979,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_staYb2S.jpg

Całkowity koszt

6 902 501,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 24 000,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 15 000,00 zł;
Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;
Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 57 116,00 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 40 000,00 zł;
Projekt modernizacji hudroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka - 10 000,00 zł;
Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo - 75 000,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 40 000,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 45 210,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;
Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Wykup sieci wodociagowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 000,00 zł

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody_axDJX41.jpg

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_tvarNb9.jpg

Całkowity koszt

4 913 721,00 zł

Drogi publiczne gminne i powiatowe

Budowa chodnika w m. Gądek - 14 100,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;
Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 329 520,00 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 224 536,00 zł;
Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 89 790,00 zł;
Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 35 000,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;
Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa - 20 000,00 zł;
Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 5 000,00 zł;
Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej - I i II etap - 45 000,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Budowa zatok postojwych przy drodze powiatowej w m. Krępsko - 28 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_lacznosci_-_pozostale.jpg

Całkowity koszt

264 757,00 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;
Budowa ścieżki w m. Kotuń - 220 000,00 zł;
Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/urzedy_gmin.jpg

Całkowity koszt

78 925,00 zł

Urzędy gmin

Zakup serwera - 62 935,00 zł;
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zarzadzanie_kryzysowe.jpg

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_howJqCQ.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe.jpg

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczanie_miast_i_wsi.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PSZOK.jpg

Całkowity koszt

61 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 25 000,00 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 36 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_dzialania_zwiazane_z_gospodarka_odpadami.jpg

Całkowity koszt

51 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;
Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_-_pozostala_dzialalnosc.jpg

Całkowity koszt

1 520 370,69 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w m. Zawada - 30 000,00 zł;
Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologiznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 45 790,16 zł;
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 059 580,53 zł;
Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kłoda - 30 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu w m. Róża Wielka - 30 000,00 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł;
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo - 230 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domy_i_osrodki_kultury.jpg

Całkowity koszt

435 136,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 325 136,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.jpg

Całkowity koszt

84 979,00 zł

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - 49 979,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - wkład własny sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 10 000,00 zł;
Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca_X2GJoUs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo_kUhICxd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek_MPH26Ab.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo_VpN5Svx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda_vc1sVxU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun_Khpdakl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko_u6rDBmz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica_hGEegzV.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia_Vf0czBo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka_Z2ogW8w.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor_PTwBg92.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica_D5C10HO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka_nOKJmnw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz_GRDckp7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka_2dcsyys.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo_NANYjUA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo_lRXfnTB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada_ODsKvpV.jpg

Całkowity koszt

32 479,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny sołectwa w konkursie WOW "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw" - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, organizacja festynów sołeckich, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 21 675,00 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju i na programy zewnętrzne - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy zakup rolety w okna świetlicy, zagospodarowanie terenu za świetlicą - 18 000,00 zł.

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

27 654,00 zł

Jaraczewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych - 10 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego, wykonanie paleniska pod ognisko - 7 654,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt

14 296,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 9 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 3 296,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 175,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie i remont pomieszczeń wewnątrz - 36 500,00 zł.

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez: wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i zagospodarowanie terenów zielenią - 16 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 757,00 zł.

Całkowity koszt

17 780,00 zł

Leżenica

Spędzamy czas razem - zakup zestaw wspinaczkowy, huśtawka, zakup i montaż piłkochwytów - 17 780,00 zł.

Całkowity koszt

9 758,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 300,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, zakup ławki ogrodowe na plac zabaw - 958,00 zł.

Całkowity koszt

14 474,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 474,00 zł.

Całkowity koszt

20 997,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi, rewitalizacja boiska, wynajem hali sportowej - 11 197,00 zł.

Całkowity koszt

23 320,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 320,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 14 000,00 zł.

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, odnowa Wsi Pięknieje polska Wieś-projekty - 4 000,00 zł;
Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni)- 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 300,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 38 675,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu - 5 000,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 2 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Zwiększenie liczby odbiorców wody - Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 3 200,00 zł.

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 24 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych oraz celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 15 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 675,00 zł.

Całkowity koszt

16 127,00 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym, organizacja festynów sołeckich, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Jasełek i mikołajek dla dzieci - 11 500,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 627,00 zł.

Całkowity koszt

36 232,00 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora - 1 232,00 zł;
Wkład własny "Odnowa Wsi" - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw Osiedle Zawada - 30 000,00 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca_X2GJoUs.jpg

Całkowity koszt

32 479,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny sołectwa w konkursie WOW "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw" - 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo_kUhICxd.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, organizacja festynów sołeckich, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 21 675,00 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju i na programy zewnętrzne - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy zakup rolety w okna świetlicy, zagospodarowanie terenu za świetlicą - 18 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek_MPH26Ab.jpg

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo_VpN5Svx.jpg

Całkowity koszt

27 654,00 zł

Jaraczewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych - 10 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego, wykonanie paleniska pod ognisko - 7 654,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda_vc1sVxU.jpg

Całkowity koszt

14 296,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 9 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 3 296,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun_Khpdakl.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 175,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie i remont pomieszczeń wewnątrz - 36 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko_u6rDBmz.jpg

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez: wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i zagospodarowanie terenów zielenią - 16 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 757,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica_hGEegzV.jpg

Całkowity koszt

17 780,00 zł

Leżenica

Spędzamy czas razem - zakup zestaw wspinaczkowy, huśtawka, zakup i montaż piłkochwytów - 17 780,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia_Vf0czBo.jpg

Całkowity koszt

9 758,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 300,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 500,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, zakup ławki ogrodowe na plac zabaw - 958,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka_Z2ogW8w.jpg

Całkowity koszt

14 474,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 10 474,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor_PTwBg92.jpg

Całkowity koszt

20 997,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi, rewitalizacja boiska, wynajem hali sportowej - 11 197,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica_D5C10HO.jpg

Całkowity koszt

23 320,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 320,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 14 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka_nOKJmnw.jpg

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, odnowa Wsi Pięknieje polska Wieś-projekty - 4 000,00 zł;
Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni)- 1 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 300,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz_GRDckp7.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 38 675,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu - 5 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka_2dcsyys.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 2 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 800,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Zwiększenie liczby odbiorców wody - Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 5 675,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 3 200,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo_NANYjUA.jpg

Całkowity koszt

44 675,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 24 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych oraz celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 15 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 675,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo_lRXfnTB.jpg

Całkowity koszt

16 127,00 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym, organizacja festynów sołeckich, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Jasełek i mikołajek dla dzieci - 11 500,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 3 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 627,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada_ODsKvpV.jpg

Całkowity koszt

36 232,00 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora - 1 232,00 zł;
Wkład własny "Odnowa Wsi" - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw Osiedle Zawada - 30 000,00 zł.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
11 455 329,00 zł
Prognoza
100%
15 918 948,27 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 1
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 3 km
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.