Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 133
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
54 538 844,89 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 128 663 zł
20.41%
CIT
24 597,56 zł
0.05%
Podatki od nieruchomości
4 881 948,80 zł
8.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 921 522,84 zł
9.02%
Dotacje
18 241 726,68 zł
33.45%
Subwencje
9 160 658 zł
16.8%
Pozostałe dochody
6 179 728,01 zł
11.33%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
58 699 304,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 898 028,52 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
11 898 028,52 zł
Wydatki bieżące
80%
46 801 275,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 557 979,59 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 548 869,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 520 731,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 678 251,66 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 885 198,14 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 916 885,98 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 759 871,02 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 486 463,69 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 124 137,47 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
638 351,34 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 582 564,70 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Szydłowo za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
11 898 028,52 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
82.14%
Infrastruktura
17.86%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 773 588,37 zł
2 124 440,15 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - 1 782 838,89 zł;
Budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 55 115,50 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 19 052,58 zł;
Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka - Tarnowo - 8 610,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 34 440,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 9 963,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 39,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 201 023,96 zł;
Rozbudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz z zbiornikiem - 3 840,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 195 463,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 8 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 001,23 zł.

Całkowity koszt
4 523 387,16 zł
Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Budowa chodnika w m. Kotuń, Gądek - 53 656,87 zł;
Budowa zatok postojowych w m. Krępsko - 27 202,48 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 708 650,81 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 16 666,50 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 464 077,37 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej - 45 000,00 zł;
Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka i Gądek-Pokrzywnica - 396 228,29 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 14 666,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 220 982,60 zł;
Zakup budulca na drogi gminne - 149 997,28 zł.

Całkowity koszt
5 181 202,20 zł
Transport i łączność - Pozostała działalność

Transport i łączność - Pozostała działalność

Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 29 340,00 zł;
Realizacja zadania w Gminą Piła - 39 659,01 zł.

Całkowity koszt
68 999,01 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

Koncepcja funkcjonalo-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł;
Zakup samochodu - 151 465,00 zł;
Zakup serwera - 62 934,18 zł.

Całkowity koszt
230 389,18 zł
Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof - 16 500,00 zł.

Całkowity koszt
16 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej - 76 596,40 zł.

Całkowity koszt
76 596,40 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Całkowity koszt
23 370,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 24 699,99 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 3 382,98 zł.

Całkowity koszt
28 082,97 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Akademia segregacji w Gminie Szydłowo - stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 70 070,52 zł;
Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny w m. Szydłowo - 82 100,00 zł.

Całkowity koszt
152 170,52 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 5 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 018 514,94 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 13 165,26 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 18 996,49 zł;
Zakup traktorka ogrodowego w m. Nowy Dwór - 10 500,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 45 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 111 176,69 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobrzycy - 11 562,00 zł.

Całkowity koszt
346 793,56 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa parku kajakowego w Krępsku - 4 920,00 zł;
Wykonanie oświetlenia przystani kajakowej w Dobrzycy - 14 145,00 zł.

Całkowity koszt
19 065,00 zł
Informatyka

Informatyka

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 7 011,00 zł.

Całkowity koszt
7 011,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - 12 000,00 zł.

Całkowity koszt
12 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 96 284,83 zł.

Całkowity koszt
101 284,83 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

4 523 387,16 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - 1 782 838,89 zł;
Budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo, Krępsko, Nowa Łubianka - 55 115,50 zł;
Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 19 052,58 zł;
Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka - Tarnowo - 8 610,00 zł;
Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca - 34 440,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 9 963,00 zł;
Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 39,00 zł;
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 201 023,96 zł;
Rozbudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz z zbiornikiem - 3 840,00 zł;
Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 195 463,00 zł;
Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada - 8 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;
Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 95 001,23 zł.

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Całkowity koszt

5 181 202,20 zł

Drogi publiczne gminne, powiatowe i wojewódzkie

Budowa chodnika w m. Kotuń, Gądek - 53 656,87 zł;
Budowa zatok postojowych w m. Krępsko - 27 202,48 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 708 650,81 zł;
Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 16 666,50 zł;
Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - 40 590,00 zł;
Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 464 077,37 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej - 45 000,00 zł;
Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka i Gądek-Pokrzywnica - 396 228,29 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 5 600,00 zł;
Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 15 744,00 zł;
Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 22 140,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 14 666,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej w m. Krępsko - 220 982,60 zł;
Zakup budulca na drogi gminne - 149 997,28 zł.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Całkowity koszt

68 999,01 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 29 340,00 zł;
Realizacja zadania w Gminą Piła - 39 659,01 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Urzędy gmin

Całkowity koszt

230 389,18 zł

Urzędy gmin

Koncepcja funkcjonalo-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 15 990,00 zł;
Zakup samochodu - 151 465,00 zł;
Zakup serwera - 62 934,18 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof - 16 500,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

76 596,40 zł

Ochotnicze straże pożarne

Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej - 76 596,40 zł.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Całkowity koszt

28 082,97 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK - 24 699,99 zł;
Dofinansowanie do kompostowników - 3 382,98 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Całkowity koszt

152 170,52 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Akademia segregacji w Gminie Szydłowo - stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami - 70 070,52 zł;
Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny w m. Szydłowo - 82 100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Całkowity koszt

1 111 176,69 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 5 000,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 018 514,94 zł;
Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 13 165,26 zł;
Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 18 996,49 zł;
Zakup traktorka ogrodowego w m. Nowy Dwór - 10 500,00 zł;
Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 45 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Całkowity koszt

346 793,56 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 335 231,56 zł;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobrzycy - 11 562,00 zł.

Turystyka

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Turystyka

Budowa parku kajakowego w Krępsku - 4 920,00 zł;
Wykonanie oświetlenia przystani kajakowej w Dobrzycy - 14 145,00 zł.

Informatyka

Całkowity koszt

7 011,00 zł

Informatyka

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 7 011,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - 12 000,00 zł.

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

101 284,83 zł

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 96 284,83 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

31 479,00 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 31 479,00 zł.

Całkowity koszt

37 357,01 zł

Dolaszewo

Spędzamy czas razem: zakup ławki przy siłowni, zakup komplet ogrodowy, działalność KGW, zagospodarowanie działki os. Prefabet - 19 554,09 zł;
Wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju - 600,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zagospodarowanie terenu za świetlicą - 1 655,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych - 9 711,40 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, ozdób bożonarodzeniowych, ławki przy siłowni - 5 836,52 zł.

Całkowity koszt

15 100,00 zł

Gądek

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej - 14 100,00 zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców - wkład własny - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

27 638,98 zł

Jaraczewo

Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego- 5 485,06 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów, podświetlenie figurki - 9 654,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 499,92 zł.

Całkowity koszt

14 277,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora - 7 360,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 4 917,00 zł.

Całkowity koszt

44 667,30 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 168,22 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 2 999,08 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont pomieszczeń wewnątrz, zakup i montaż klimatyzacji - 39 500,00 zł.

Całkowity koszt

21 757,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielenią - 185,76 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 327,90 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę drogi gminnej - 21 243,34 zł.

Całkowity koszt

17 061,62 zł

Leżenica

Poprawa estetyki wsi - zakup płotu przy figurce - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont pomieszczeń - 5 312,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwytów, usługa doprowadzenia wody na boisku - 9 749,62 zł.

Całkowity koszt

10 841,55 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej - 237,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego, grilla gazowego, sanek - 8 313,56 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza, ławek na plac zabaw, zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - 2 290,99 zł.

Całkowity koszt

14 468,48 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 1 854,09 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 614,39 zł.

Całkowity koszt

20 575,71 zł

Nowy Dwór

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk - 8 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - 1 396,84 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, rewitalizacja boiska, renowacja boiska do piłki siatkowej, wynajem hali sportowej - 11 178,87 zł.

Całkowity koszt

23 245,79 zł

Pokrzywnica

Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów ogrodniczych, renowacja wozu konnego, zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości - 9 305,83 zł;
Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry, stołu plenerowego do tenisa stołowego i płyt ażurowych, organizacja festynów sołeckich, zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy - 13 939,96 zł.

Całkowity koszt

31 899,31 zł

Róża Wielka

Poprawa estetyki wsi - Sołecka Strategia Rozwoju Wsi, zagospodarowanie działki nr 276 - 2 099,37 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 352,41 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 24 947,53 zł;
Poprawa bezpieczeństwa - wyposażenie OSP - 1 500,00 zł.

Całkowity koszt

42 279,05 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP, organizacja festynów sołeckich, zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 23 163,37 zł;
Poprawa estetyki wsi - WOW Strategia Rozwoju Wsi - 600,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu i naczyń - 18 515,68 zł.

Całkowity koszt

44 163,17 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku wsi - zakup polarów, produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW - 1 250,98 zł;
Poprawa estetyki wsi - Poprawa estetyki wsi Sołecka Strategia Rozwoju oraz poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu - 27 400,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 172,06 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 11 340,13 zł.

Całkowity koszt

42 265,68 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa - zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie, zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - 22 991,09 zł;
Poprawa estetyki wsi - zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy przy boisku do piłki siatkowej, zabezpieczenie środków finansowych celem opracowania Sołeckiej Strategii Wsi, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw - 13 599,94 zł;
Spędzamy czas razem - zakup narybku - staw w Szydłowie, renowacja boiska bocznego-treningowego - 5 674,65 zł.

Całkowity koszt

16 044,39 zł

Tarnowo

Spędzamy czas razem - zakup grilla na skwerek rekreacyjny, organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora, utwardzenie boiska do koszykówki przy świetlicy - 13 653,39 zł;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów - 841,60 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup mebli do świetlicy - 1 549,40 zł.

Całkowity koszt

35 817,42 zł

Zawada

Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, wynajęcie usługi Moderatora, zagospodarowanie terenu przy stawie - 17 682,00 zł;
Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu przy stawie - 3 150,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 9 999,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup i montaż progów zwalniających - 4 986,42 zł.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
11 128 663,00 zł
Prognoza
100%
15 464 995,43 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.