Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 133
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
53 712 440,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.33%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 459 249 zł
21.33%
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 106 700 zł
9.51%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 472 611,97 zł
12.05%
Dotacje
18 408 214,61 zł
34.27%
Subwencje
9 112 493 zł
16.96%
Pozostałe dochody
3 118 172 zł
5.8%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
65 011 155,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 478 822,16 zł
stanowią 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
16 478 822,16 zł
Wydatki bieżące
75%
48 532 333,42 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 077 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 889 974,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 783 059,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 043 980,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 428 859,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 192 493,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 965 425,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 615 784,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 104 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
723 276,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 186 184,32 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 077 870,00 zł
Wydatki bieżące
14 054 500,00 zł
Wydatki majątkowe
2 023 370,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 889 974,13 zł
Wydatki bieżące
13 889 974,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 783 059,16 zł
Wydatki bieżące
5 988 931,00 zł
Wydatki majątkowe
1 794 128,16 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 043 980,00 zł
Wydatki bieżące
203 480,00 zł
Wydatki majątkowe
6 840 500,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 428 859,00 zł
Wydatki bieżące
1 251 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 177 859,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 192 493,00 zł
Wydatki bieżące
6 136 143,00 zł
Wydatki majątkowe
56 350,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 965 425,97 zł
Wydatki bieżące
1 965 425,97 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 615 784,00 zł
Wydatki bieżące
1 180 648,00 zł
Wydatki majątkowe
435 136,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 104 250,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 250,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
723 276,00 zł
Wydatki bieżące
638 297,00 zł
Wydatki majątkowe
84 979,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_szydlowo_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 186 184,32 zł
Wydatki majątkowe
31 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 731 078,00 zł
Wydatki majątkowe
23 370,00 zł
Szkoły podstawowe
8 754 448,00 zł
Wydatki bieżące
2 737 328,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 737 328,00 zł
Wydatki bieżące
985 913,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
985 913,00 zł
Wydatki bieżące
852 335,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
852 335,00 zł
Wydatki bieżące
636 700,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
636 700,00 zł
Wydatki bieżące
46 046,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 046,00 zł
Wydatki bieżące
65 100,00 zł
Pozostała działalność
65 100,00 zł
Wydatki bieżące
10 487 409,20 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
10 487 409,20 zł
Wydatki bieżące
3 026 907,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 026 907,00 zł
Wydatki bieżące
266 898,93 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
266 898,93 zł
Wydatki bieżące
51 610,00 zł
Wspieranie rodziny
51 610,00 zł
Wydatki bieżące
32 149,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
32 149,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Rodziny zastępcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 058 587,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 058 587,00 zł
Wydatki bieżące
1 461 944,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 461 944,00 zł
Wydatki bieżące
762 300,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
762 300,00 zł
Wydatki bieżące
267 827,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
267 827,00 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
245 000,00 zł
Wydatki bieżące
118 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
118 000,00 zł
Wydatki majątkowe
51 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 085 273,00 zł
Wydatki majątkowe
1 733 128,16 zł
Pozostała działalność
2 818 401,16 zł
Wydatki bieżące
155 480,00 zł
Wydatki majątkowe
6 840 500,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6 995 980,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Molieracje wodne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 071 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 133 102,00 zł
Drogi publiczne gminne
6 204 102,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
44 757,00 zł
Pozostała działalność
64 757,00 zł
Wydatki bieżące
5 629 181,00 zł
Wydatki majątkowe
56 350,00 zł
Urzędy gmin
5 685 531,00 zł
Wydatki bieżące
220 704,00 zł
Rady gmin
220 704,00 zł
Wydatki bieżące
89 585,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
89 585,00 zł
Wydatki bieżące
64 203,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
64 203,00 zł
Wydatki bieżące
132 470,00 zł
Pozostała działalność
132 470,00 zł
Wydatki bieżące
752 531,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
752 531,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 662,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
168 662,00 zł
Wydatki bieżące
119 924,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
119 924,00 zł
Wydatki bieżące
100 233,97 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
100 233,97 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 625,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
63 625,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 550,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
28 550,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 900,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
7 900,00 zł
Wydatki bieżące
96 000,00 zł
Pozostała działalność
96 000,00 zł
Wydatki bieżące
592 961,00 zł
Wydatki majątkowe
435 136,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 028 097,00 zł
Wydatki bieżące
567 687,00 zł
Biblioteki
567 687,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
20 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
424 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
424 000,00 zł
Wydatki bieżące
208 297,00 zł
Wydatki majątkowe
84 979,00 zł
Obiekty sportowe
293 276,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Pozostała działalność
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
505 060,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
505 060,00 zł
Wydatki bieżące
354 100,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Działalność usługowa
369 100,00 zł
Wydatki bieżące
342 441,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
342 441,00 zł
Wydatki bieżące
302 640,00 zł
Wydatki majątkowe
16 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
319 140,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
310 000,00 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Różne rozliczenia
215 000,00 zł
Wydatki bieżące
123 652,32 zł
Obsługa długu publicznego
123 652,32 zł
Wydatki bieżące
1 791,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
1 791,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Szydłowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
16 478 822,16 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.24%
Infrastruktura
26.76%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
12 068 359,00 zł
4 410 463,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;

Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 120 000,00 zł;

Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;

Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;

Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;

Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 40 000,00 zł;

Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 25 000,00 zł;

Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 40 000,00 zł;

Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;

Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;

Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;

Wykonanie projektu sieć wodociągowych m. Dolaszewo-Szydłowo ul. Sportowa - 25 000,00 zł;

Wykup sieci wodociagowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;

Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 000,00 zł.

Całkowity koszt
6 840 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_uX3pbSr.jpg

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł.

Całkowity koszt
35 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_srodpolna.jpg

Drogi publiczne gminne

Budowa chodnika w m. Gądek i w m. Kotuń - 234 100,00 zł;

Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;

Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 320 000,00 zł;

Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;

Budowa ścieżki w m. Stara Łubianka - 35 675,00 zł;

Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 224 536,00 zł;

Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 135 000,00 zł;

Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną - 35 000,00 zł;

Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 25 000,00 zł;

Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 000,00 zł;

Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;

Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł.

Całkowity koszt
5 133 102,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa.jpg

Transport i łączność - Pozostała działalność 

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;

Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

Całkowity koszt
44 757,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_4eZbJL0.jpg

Cmentarze

Budowa parkingu wokół cmentarza Róża Wielka - 15 000,00 zł.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_jaMJaG8.jpg

Urzędy gmin

Zakup serwera - 56 350,00 zł.

Całkowity koszt
56 350,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/beeezpieczenstwo.jpg

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

Całkowity koszt
16 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_keGYlHw.jpg

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

Całkowity koszt
23 370,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_C6brGRW.jpg

Przedszkola

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup w m. Szydłowo - 2 000 000,00 zł.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia_6D0CqKr.jpg

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_XIFChOX.jpg

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;

Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł.Całkowity koszt
51 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_4A0ybPK.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w m. Zawada - 30 000,00 zł;

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 45 790,16 zł;

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 502 338,00 zł, w tym:

 • Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 698 389,57 zł,
 • Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 669 035,09 zł,
 • Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 119 513,71 zł,
 • Promocja Projektu - 13 061,66 zł,
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 337,97 zł;

Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kłoda - 30 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenu w m. Róża Wielka - 30 000,00 zł;

Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;

Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;

Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 733 128,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_kz9ZlCD.jpg

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 325 136,00 zł.

Całkowity koszt
435 136,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_LJRY5Rc.jpg

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - 49 979,00 zł;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - wkład własny sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 10 000,00 zł;

Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.


Całkowity koszt
84 979,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa.jpg

Całkowity koszt

6 840 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prafabet - 1 878 415,00 zł;

Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo - 120 000,00 zł;

Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa - 160 000,00 zł;

Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek - 100 000,00 zł;

Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych - 250 000,00 zł;

Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 40 000,00 zł;

Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 25 000,00 zł;

Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka-Tarnowo i w m. Nowa Łubianka - 40 000,00 zł;

Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 421 503,00 zł;

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 2 195 582,00 zł;

Przebudowa sieci Skrzatusz-Coch wraz ze zbiornikiem - 200 000,00 zł;

Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo - 200 000,00 zł;

Wykonanie projektu sieć wodociągowych m. Dolaszewo-Szydłowo ul. Sportowa - 25 000,00 zł;

Wykup sieci wodociagowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł;

Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_uX3pbSr.jpg

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Dostarczanie wody

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 35 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_srodpolna.jpg

Całkowity koszt

5 133 102,00 zł

Drogi publiczne gminne

Budowa chodnika w m. Gądek i w m. Kotuń - 234 100,00 zł;

Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze - 1 700 791,00 zł;

Budowa drogi śródpolnej Gądek-Pokrzwnica i w m. Róża Wielka - 320 000,00 zł;

Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór - 28 000,00 zł;

Budowa ścieżki w m. Stara Łubianka - 35 675,00 zł;

Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - 2 224 536,00 zł;

Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 135 000,00 zł;

Projekt drogi gminnej w m. Zawada wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną - 35 000,00 zł;

Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 25 000,00 zł;

Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 000,00 zł;

Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo - 200 000,00 zł;

Zakup budulca na drogi Gminne - 150 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa.jpg

Całkowity koszt

44 757,00 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność 

Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 17 000,00 zł;

Realizacja zadania z Gminą Piła - 27 757,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_4eZbJL0.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Cmentarze

Budowa parkingu wokół cmentarza Róża Wielka - 15 000,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_jaMJaG8.jpg

Całkowity koszt

56 350,00 zł

Urzędy gmin

Zakup serwera - 56 350,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/beeezpieczenstwo.jpg

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 16 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_keGYlHw.jpg

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie - 23 370,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_C6brGRW.jpg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Przedszkola

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup w m. Szydłowo - 2 000 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia_6D0CqKr.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_XIFChOX.jpg

Całkowity koszt

51 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 

Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 30 000,00 zł;

Dofinansowanie do usuwania azbestu - 21 000,00 zł.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_4A0ybPK.jpg

Całkowity koszt

1 733 128,16 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w m. Zawada - 30 000,00 zł;

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 45 790,16 zł;

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica - 10 000,00 zł;

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo - 1 502 338,00 zł, w tym:

 • Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 698 389,57 zł,
 • Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 669 035,09 zł,
 • Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 119 513,71 zł,
 • Promocja Projektu - 13 061,66 zł,
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 337,97 zł;

Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kłoda - 30 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenu w m. Róża Wielka - 30 000,00 zł;

Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty - 15 000,00 zł;

Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo - 20 000,00 zł;

Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 50 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_kz9ZlCD.jpg

Całkowity koszt

435 136,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy - 110 000,00 zł;

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - 325 136,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_LJRY5Rc.jpg

Całkowity koszt

84 979,00 zł

Obiekty sportowe

Renowacja boiska bocznego-treningowego Szydłowo - 5 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - 49 979,00 zł;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki pn. "Leśny amfiteatr" - wkład własny sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 10 000,00 zł;

Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada - 20 000,00 zł.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
11 459 249,00 zł
Prognoza
100%
15 924 395,72 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 1
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 3 km
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.