Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
9 570
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
67 623 903,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 118 119 zł
16.44%
CIT
69 099 zł
0.1%
Dotacje
8 520 860,75 zł
12.6%
Subwencje
11 303 731 zł
16.72%
Dofinansowanie zadań
11 187 869,85 zł
16.54%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 492 594,74 zł
14.04%
Podatki od nieruchomości
6 530 749,04 zł
9.66%
Pozostałe dochody
9 400 880,24 zł
13.9%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
77 455 669,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 450 977,56 zł
stanowiły 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
23 450 977,56 zł
Wydatki bieżące
70%
54 004 691,69 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 221 802,45 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 551 405,94 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 163 710,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 698 418,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 513 492,94 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 744 647,75 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 622 187,23 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 105 437,42 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 864 319,65 zł
Informatyka
całkowity koszt
2 007 371,19 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 107 922,50 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
805 390,56 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
631 710,41 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
469 503,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
948 348,71 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2023 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
23 450 977,56 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.81%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
27.73%
Transport i łączność
19.46%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
12 383 378,36 zł
6 502 725,40 zł
4 564 873,80 zł
Turystyka

Turystyka

 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno - turystycznej w Krępsku - 30 430,06 zł 
 • Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie - 61 638,90 zł 
 • Budowa wiaty na Górze Dąbrowie - 7 083,00 zł 
Całkowity koszt
99 151,96 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Wyłożenie polbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko - 9 990,06 zł
 • Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - 9 717,00 zł
Całkowity koszt
19 707,06 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia - 261 006,24 zł  
 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo -1 746 364,95 zł 
 • Projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo - 20 000,00 zł 
 • Zakup samochodu osobowego - 86 950,00 zł 
Całkowity koszt
2 114 321,19 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora - 6 700 715,29 zł 
 • Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - 2 583,00 zł 
Całkowity koszt
6 703 298,29 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Montaż klimatyzacji GOPS - 34 300,00 zł 
 • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - 22 220,00 zł 

Całkowity koszt
56 520,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 244 711,59 zł  
 • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko - 7 900,00 zł 
 • Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską - Jaraczewo - 27 889,89 zł 
 • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 8 191,80 zł 
Całkowity koszt
3 288 693,28 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1 - Dolaszewo - 9 840,00 zł 
 • Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie - 3 936,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Łubiance - 7 250,00 zł 
 • Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Szydłowie - 32 265,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych od PKP - 8 610,00 zł 
 • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Szydłowie - 13 776,00 zł
 • Wykonanie projektu zaplecza socjalno - biurowego dla boiska sportowego w Krępsku - 11 685,00 zł 
Całkowity koszt
87 362,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup motopompy OSP Stara Łubianka (wkład własny)
Całkowity koszt
14 324,58 zł
Drogi krajowe i powiatowe

Drogi krajowe i powiatowe

 • Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1168P na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 13 787,99 zł 
 • Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1173P na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 24 267,59 zł 
 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka - 66 500,00 zł 
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 39 667,50 zł 
Całkowity koszt
144 223,08 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 1 496 308,47zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 22 870,00zł
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 395 408,43 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 201 648,41 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 3 229 996,73 zł 
 • Zakup budulca na drogi gminne - 199 886,07 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo - 222 020,00 zł 
 • Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie - 41 771,97 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w m. Leżenica - Kolonia, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada (obręb Leżenica, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada) - 199 257,34 zł 
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej (dz. nr 453 i 286/1) w Dąbrowie - 99 630,00 zł 
Całkowity koszt
6 108 797,42 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 126 075,00 zł 
 • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 5 860,20 zł 
 • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 5 869,70 zł 
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 17 900,00 zł
Całkowity koszt
155 704,90 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wiata przystankowa wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Skrzatusz - 20 000,00 zł 
 • Wiaty przystankowe Nowa Zawada - 38 000,00 zł
 • Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy - 16 000,00 zł
 • Wiata przystankowa w Dolaszewie - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
94 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja SUW Dolaszewo - 48 599,95 zł
 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 829 829,98 zł 
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo dz. nr 154/30, 154/35,154/25, 154,20, 154/15, 154/9, 154/3, 157,5/1,5/2 w ramach inicjatywy lokalnej - 242 678,94 zł 
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 68 483,04 zł 
 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 51 000,00 zł 
 • Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofornie - 8 744,66 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 23 370,00 zł 
Całkowity koszt
2 272 706,57 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 674 870,62 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł 
  • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 351 835,44 zł 
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo dz. nr 142,154/3,154/9, 154/15, 154/20, 154/25, 154/30, 154/35, 155/1, 157, 153/1, 164/1, 167 w ramach inicjatywy lokalnej - 105 642,86 zł 
  • Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych - 11 685,00 zł 
  • Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu - 196 308,00 zł 
  • Wykup kanalizacji sanitarnej w Starej Łubiance - 12 500,00 zł 
  • Wykup gruntu - działka nr 387/18 w Szydłowie pod przepompownie - 4 620,00 zł 
  Całkowity koszt
  1 456 939,92 zł
  Infrastruktura sanitacyjna - projekty

  Infrastruktura sanitacyjna - projekty

   • Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 2 583,00 zł 
   • Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi w m. Gądek - 17 995,00 zł 
   • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 9 840,00 zł 
   Całkowity koszt
   30 418,00 zł
   Dostarczanie wody

   Dostarczanie wody

   • Opomiarowanie (monitoring) urządzeń wodociągowych 
   Całkowity koszt
   28 625,10 zł
   Ochrona środowiska

   Ochrona środowiska

    • Dofinansowanie do kompostowników  - 720,00 zł
    • Zakup traktorka do koszenia - Róża Wielka - 20 000,00 zł
    • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 35 572,0 zł 
    • Dotacja do zbiorników retencyjnych - 15 180,00 zł 
    • Zakup kosiarki do koszenia terenów sportowych w Starej Łubiance - 19 990,00 zł
    Całkowity koszt
    91 462,50 zł
    Oświetlenie

    Oświetlenie

    • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 86 558,57 zł
    • Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetlenia w m. Kolonia Leżenica, St. Łubianka, Szydłowo – II ETAP - 26 800,00 zł 
    • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach w Dobrzycy - 10 000,00 zł
    Całkowity koszt
    123 358,57 zł
    Place zabaw

    Place zabaw

    • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt - 7 500,00 zł
    • Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy Szydłowo - 19 095,18 zł 
    • Zakup dwóch zjeżdżalni na plac zabaw ZS Stara Łubianka - 29 000,00 zł 
    Całkowity koszt
    55 595,18 zł
    Zagospodarowanie terenów

    Zagospodarowanie terenów

    • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 281 648,26 zł 
    • Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica - 12 500,00 zł 
    • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 18 819,00 zł
    • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 4 920,00 zł
    • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada - 2 890,50 zł 
    • Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew  trawy. Nowa Zawada - 20 016,90 zł
    Całkowity koszt
    340 794,66 zł
    Pozostałe inwestycje

    Pozostałe inwestycje

    • Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo - 5 000,00 zł
    • Budowa altany wraz z projektem. Leżenica - 19 000,00 zł 
    • Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór - 15 000,00 zł 
    • Budowa wiaty/altany  na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa - 29 509,30 zł
    • Urokliwa Pokrzywnica - rekreacyjna wiata przy stawie - 96 464,00 zł 
    Całkowity koszt
    164 973,30 zł
    Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
    Oświata, sprawy społeczne i kultura
    Turystyka

    Całkowity koszt

    99 151,96 zł

    Turystyka

    • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno - turystycznej w Krępsku - 30 430,06 zł 
    • Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie - 61 638,90 zł 
    • Budowa wiaty na Górze Dąbrowie - 7 083,00 zł 
    Cmentarze

    Całkowity koszt

    19 707,06 zł

    Cmentarze

    • Wyłożenie polbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko - 9 990,06 zł
    • Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - 9 717,00 zł
    Cyfrowa Gmina

    Całkowity koszt

    2 114 321,19 zł

    Cyfrowa Gmina

    • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia - 261 006,24 zł  
    • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo -1 746 364,95 zł 
    • Projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo - 20 000,00 zł 
    • Zakup samochodu osobowego - 86 950,00 zł 
    Przedszkola

    Całkowity koszt

    6 703 298,29 zł

    Przedszkola

    • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora - 6 700 715,29 zł 
    • Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - 2 583,00 zł 
    Ośrodki pomocy społecznej

    Całkowity koszt

    56 520,00 zł

    Ośrodki pomocy społecznej

    • Montaż klimatyzacji GOPS - 34 300,00 zł 
    • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - 22 220,00 zł 

    Świetlice

    Całkowity koszt

    3 288 693,28 zł

    Świetlice

    • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 244 711,59 zł  
    • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko - 7 900,00 zł 
    • Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską - Jaraczewo - 27 889,89 zł 
    • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 8 191,80 zł 
    Obiekty sportowe

    Całkowity koszt

    87 362,00 zł

    Obiekty sportowe

    • Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1 - Dolaszewo - 9 840,00 zł 
    • Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie - 3 936,00 zł
    • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Łubiance - 7 250,00 zł 
    • Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Szydłowie - 32 265,00 zł 
    • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych od PKP - 8 610,00 zł 
    • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Szydłowie - 13 776,00 zł
    • Wykonanie projektu zaplecza socjalno - biurowego dla boiska sportowego w Krępsku - 11 685,00 zł 
    Ochotnicze Straże Pożarne

    Całkowity koszt

    14 324,58 zł

    Ochotnicze Straże Pożarne

    • Zakup motopompy OSP Stara Łubianka (wkład własny)
    Transport i łączność
    Drogi krajowe i powiatowe

    Całkowity koszt

    144 223,08 zł

    Drogi krajowe i powiatowe

    • Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1168P na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 13 787,99 zł 
    • Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1173P na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 24 267,59 zł 
    • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka - 66 500,00 zł 
    • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 39 667,50 zł 
    Drogi gminne

    Całkowity koszt

    6 108 797,42 zł

    Drogi gminne

    • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 1 496 308,47zł 
    • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 22 870,00zł
    • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 395 408,43 zł
    • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 201 648,41 zł 
    • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 3 229 996,73 zł 
    • Zakup budulca na drogi gminne - 199 886,07 zł 
    • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo - 222 020,00 zł 
    • Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie - 41 771,97 zł 
    • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w m. Leżenica - Kolonia, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada (obręb Leżenica, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada) - 199 257,34 zł 
    • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej (dz. nr 453 i 286/1) w Dąbrowie - 99 630,00 zł 
    Drogi gminne - projekty

    Całkowity koszt

    155 704,90 zł

    Drogi gminne - projekty

    • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 126 075,00 zł 
    • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 5 860,20 zł 
    • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 5 869,70 zł 
    • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 17 900,00 zł
    Przystanki

    Całkowity koszt

    94 000,00 zł

    Przystanki

    • Wiata przystankowa wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Skrzatusz - 20 000,00 zł 
    • Wiaty przystankowe Nowa Zawada - 38 000,00 zł
    • Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy - 16 000,00 zł
    • Wiata przystankowa w Dolaszewie - 20 000,00 zł 
    Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
    Infrastruktura wodociągowa

    Całkowity koszt

    2 272 706,57 zł

    Infrastruktura wodociągowa

    • Modernizacja SUW Dolaszewo - 48 599,95 zł
    • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 829 829,98 zł 
    • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo dz. nr 154/30, 154/35,154/25, 154,20, 154/15, 154/9, 154/3, 157,5/1,5/2 w ramach inicjatywy lokalnej - 242 678,94 zł 
    • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 68 483,04 zł 
    • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 51 000,00 zł 
    • Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofornie - 8 744,66 zł 
    • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 23 370,00 zł 
    Infrastruktura sanitacyjna

    Całkowity koszt

    1 456 939,92 zł

    Infrastruktura sanitacyjna

     • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 674 870,62 zł
     • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł 
     • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 351 835,44 zł 
     • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo dz. nr 142,154/3,154/9, 154/15, 154/20, 154/25, 154/30, 154/35, 155/1, 157, 153/1, 164/1, 167 w ramach inicjatywy lokalnej - 105 642,86 zł 
     • Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych - 11 685,00 zł 
     • Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu - 196 308,00 zł 
     • Wykup kanalizacji sanitarnej w Starej Łubiance - 12 500,00 zł 
     • Wykup gruntu - działka nr 387/18 w Szydłowie pod przepompownie - 4 620,00 zł 
     Infrastruktura sanitacyjna - projekty

     Całkowity koszt

     30 418,00 zł

     Infrastruktura sanitacyjna - projekty

      • Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 2 583,00 zł 
      • Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi w m. Gądek - 17 995,00 zł 
      • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 9 840,00 zł 
      Dostarczanie wody

      Całkowity koszt

      28 625,10 zł

      Dostarczanie wody

      • Opomiarowanie (monitoring) urządzeń wodociągowych 
      Ochrona środowiska

      Całkowity koszt

      91 462,50 zł

      Ochrona środowiska

       • Dofinansowanie do kompostowników  - 720,00 zł
       • Zakup traktorka do koszenia - Róża Wielka - 20 000,00 zł
       • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 35 572,0 zł 
       • Dotacja do zbiorników retencyjnych - 15 180,00 zł 
       • Zakup kosiarki do koszenia terenów sportowych w Starej Łubiance - 19 990,00 zł
       Oświetlenie

       Całkowity koszt

       123 358,57 zł

       Oświetlenie

       • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 86 558,57 zł
       • Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetlenia w m. Kolonia Leżenica, St. Łubianka, Szydłowo – II ETAP - 26 800,00 zł 
       • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach w Dobrzycy - 10 000,00 zł
       Place zabaw

       Całkowity koszt

       55 595,18 zł

       Place zabaw

       • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt - 7 500,00 zł
       • Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy Szydłowo - 19 095,18 zł 
       • Zakup dwóch zjeżdżalni na plac zabaw ZS Stara Łubianka - 29 000,00 zł 
       Zagospodarowanie terenów

       Całkowity koszt

       340 794,66 zł

       Zagospodarowanie terenów

       • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 281 648,26 zł 
       • Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica - 12 500,00 zł 
       • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 18 819,00 zł
       • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 4 920,00 zł
       • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada - 2 890,50 zł 
       • Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew  trawy. Nowa Zawada - 20 016,90 zł
       Pozostałe inwestycje

       Całkowity koszt

       164 973,30 zł

       Pozostałe inwestycje

       • Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo - 5 000,00 zł
       • Budowa altany wraz z projektem. Leżenica - 19 000,00 zł 
       • Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór - 15 000,00 zł 
       • Budowa wiaty/altany  na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa - 29 509,30 zł
       • Urokliwa Pokrzywnica - rekreacyjna wiata przy stawie - 96 464,00 zł 
       05

       Fundusz sołecki

       Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

       Całkowity koszt

       17 600,00 zł

       Coch

       • Spędzamy czas razem:
        - wykonanie przyłącza prądu obok pomieszczenia gospodarczego (działka nr 4/47)
        - zakup i montaż urządzeń siłowych obok placu zabaw
        - organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)

       Całkowity koszt

       44 921,00 zł

       Dobrzyca

       • Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa poprzez remont świetlicy wiejskiej.

       Całkowity koszt

       56 531,82 zł

       Dolaszewo

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup oświetlenia pod wiate/altane na działce 89/1
        - zakup kwiatów sezonowych, ziemi
        - zakup zasłon/plandek ochraniających do wiaty na działce 89/1
        - budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - naprawa siłowni zewnętrznej i placu zabaw
        - brama i ogrodzenie na działce 614/1
       • Spędzamy czas razem:
        - integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek
        - utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1
        - wynajem hali sportowej
       • Doposażenie świetlicy. Zakup głośnika

       Całkowity koszt

       18 918,00 zł

       Gądek

       • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
        - malowanie świetlicy wiejskiej
        - zakup naczyń i dodatkowego wyposażenia świetlicy

       Całkowity koszt

       36 643,20 zł

       Jaraczewo

       • Poprawa estetyki wsi:
        - uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską .
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - doposażenie OSP Szydłowo
       • Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień, Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)

       Całkowity koszt

       57 692,13 zł

       Kotuń

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup kwiatów i ziemi do gazonów
        - budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt
       • Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz (kuchnia)
       • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych oraz zlewu przemysłowego wraz z szafką, baterią)
       • Spędzamy czas razem:
        - aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko)

       Całkowity koszt

       26 849,64 zł

       Krępsko

       • Poprawa estetyki wsi:
        - wyłożenie półbruku na cmentarzu gminnym
       • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej
       • Spędzamy czas razem:
        - integracja mieszkańców (paczki na Mikołajki, festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy)

       Całkowity koszt

       18 662,89 zł

       Kłoda

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup sadzonek sezonowych jednorocznych, ziemi i nawozu
        - renowacja wiat, ławek i stołu na terenie sołectwa
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw - płot drewniany
       • Spędzamy czas razem:
        - sportowo i historycznie (zakup usług)

       Całkowity koszt

       22 142,15 zł

       Leżenica

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup kwiatów (różne gatunki) i nasadzenie na terenie sołectwa
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - montaż lampy solarnej na przystanku
       • Spędzamy czas razem:
        - budowa altany wraz z projektem
        - aktywizacja mieszkańców (Dni Leżenicy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki)

       Całkowity koszt

       14 224,00 zł

       Leżenica-Kolonia

       • Poprawa estetyki wsi:
        - remont półbruku na przystanku szkolnym, autobusowym
        - zakup rębaka do drewna, gałęzi
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - zakup węża tłocznego w-75 dla OSP Szydłowo
       • Spędzamy czas razem:
        - zakup namiotu 4m x 3m
        - zakup paczek mikołajkowych
        - zakup ławek i stołów

       Całkowity koszt

       17 909,97 zł

       Nowa Łubianka

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wraz z wylewką
       • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
        - zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
       • Spędzamy czas razem:
        - zakupy na organizacje festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Mikołajki, ognisko, spływy)
        - organizacja festynów sołeckich poprzez animatorów

       Całkowity koszt

       34 802,31 zł

       Nowa Zawada

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup kosy spalinowej i paliwa
        - zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew  trawy
        - zakup sprzętów (maszt, palenisko/trójnóg, kijki do ogniska, bezprzewodowe oświetlenie do namiotu)
       • Poprawa wizerunku wsi:
        - wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada
       • Spędzamy czas razem:
        - urodziny sołectwa, w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn
        - zakupy na: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych
       • - organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:)" 

       Całkowity koszt

       26 574,91 zł

       Nowy Dwór

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup oleju oraz paliwa do traktorka
        - zakup części do traktorka
        - zakup kwiatów, ziemi, nawozu
       • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
        - zakup materiałów budowlanych do odświeżenia altany drewnianej przy swietlicy
        - zakup materiałów budowlanych do odświeżenia świetlicy wiejskiej
       • Spędzamy czas razem:
        - budowa półbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie
        - organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki

       Całkowity koszt

       29 939,29 zł

       Pokrzywnica

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zagospodarowanie przestrzeni na boisku. Wykonanie paleniska
        - zakup kwiatów
        - projekt zagospodarowania terenu wokół stawu
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - Zakup strażackiego ubrania specjalnego dla OSP
       • Wkład własny w projekcie "Pięknieje Wielkopolska wieś" pn:"Zagospodarowanie przestrzeni wokół wsi"
       • Spędzamy czas razem:
        - integracja mieszkańców - zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet
        - wycieczka do ZOO w Poznaniu. Usługa transportowa

       Całkowity koszt

       39 202,49 zł

       Róża Wielka

       • Poprawa wizerunku wsi:
        - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów
       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup traktorka do koszenia
        - przegląd kosy spalinowej    
       • Spędzamy czas razem:
        - spływ kajakowy
        - aktywizacja mieszkańców (bal karnawałowy - animator, Dzień Dziecka - zamki dmuchane) - zakup usług
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - zakup kruszywa
        - zakup wyposażenia dla OSP
       • Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej - zakup

       Całkowity koszt

       49 988,28 zł

       Skrzatusz

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup i naprawa narzędzi na cmentarz gminny w Skrzatuszu
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - progi zwalniające na ul. Kadrzyskiej
        - zakup umundurowania bojowego "Nomeks"
       • Poprawa wizerunku wsi:
        - tablice ogłoszeniowe 2 sztuki (m. Dębowa oraz stacja kolejowa ul. Wolfa)
       • Remont - zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej
       • Spędzamy czas razem:
        - organizacja Mikołajek - zakup paczek dla dzieci
        - integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejki, Sylwester)
        - zakup siatki i piłek do siatkówki plażowej
        - wynajem hali sportowej

       Całkowity koszt

       57 110,32 zł

       Stara Łubianka

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup zieleni, nawozy, sprzęt do pielęgnacji (taczka, haczki, grabie, miotły, łopata, szpadel)
        - zakup przyczepki samochodowej na sołectwo
        - projekt aranżacji wnętrz świetlicy wiejskiej
       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - zakup hełmów dla OSP Stara Łubianka
       • Spędzamy razem czas:
        - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki)

       Całkowity koszt

       56 790,02 zł

       Szydłowo

       • Poprawa bezpieczeństwa:
        - zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy
        - doposażenie remizy OSP w Szydłowie poprzez zakup niezbędnych szafek meblowych oraz dodatkowego wyposażenia AGD w pomieszczeniu socjalnym remizy OSP
        - zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy
       • Spędzamy czas razem:
        - zarybienie zbiornika wodnego na działce o nr geodez. 60/32 stanowiąca mienie komunalne gminy poprzez zakup narybku
        - zarybienie stawu w Szydłowie (dz. nr 193) stanowiąca mienie komunalne gminy
       • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szydłowie poprzez zakup artykułów AGD i akcesorii kuchennych 

       Całkowity koszt

       21 202,14 zł

       Tarnowo

       • Poprawa estetyki wsi:
        - zakup roślin i nawozów na przystanek i wiate
       • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
        - doposażenie świetlicy
       • Spędzamy czas razem:
        - organizacja: Dnia Dziecka, Dnia Seniora
        - zabawa wiejska dla mieszkańców
        - organizacja jasełek dla mieszkańców
        - zakup elementów do siatkówki i montaż na boisku

       Całkowity koszt

       29 245,93 zł

       Zawada

       • Poprawa estetyki wsi:
        - wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym
        - zakup dmuchawy spalinowej na sołectwo
        - zakup artykułów do sprzętu ogrodniczego w sołectwie
        - zakup kwiatów na sołectwo
        - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada
       • Spędzamy czas razem:
        - zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i doposażenie infrastruktury technicznej
       Zobacz pełną listę zadań
       06

       Prognoza PIT

       My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

       Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 93% mieszkańców.

       Teraz
       93%
       11 118 119,00 zł
       Prognoza
       100%
       11 887 087,11 zł
       Zobacz, jak brakujące +7%
       wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
       Lepsze drogi
       + 1 km
       wybudowanych dróg rocznie
       Dla pieszych
       + 1 km
       wybudowanych chodników rocznie
       Sport
       + 1
       nowa siłownia zewnętrzna
       Oświetlenie
       + 15
       dodatkowych lamp ulicznych
       Łatwe parkowanie
       + 15
       nowych miejsc parkingowych
       Dowiedz
       się jak rozliczyć
       PIT w swojej gminie!
       Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
       Jesteśmy z Ciebie dumni.

       Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

       Pamiętaj!

       Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

       Twoje podatki wrócą do Ciebie!

       Korzystamy z ciasteczek
       Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.