Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 476
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
68 659 381,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
16.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 118 119 zł
16.19%
CIT
69 099 zł
0.1%
Dotacje
8 273 098,03 zł
12.05%
Subwencje
11 278 047 zł
16.43%
Dofinansowanie zadań
15 998 944,91 zł
23.3%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 134 251,67 zł
13.3%
Podatki od nieruchomości
5 799 515 zł
8.45%
Pozostałe dochody
6 988 307,38 zł
10.18%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
85 701 380,07 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 961 479,19 zł
stanowią 36% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
36%
30 961 479,19 zł
Wydatki bieżące
64%
54 739 900,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 792 655,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 782 978,79 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 333 887,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 673 697,87 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 793 797,94 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 796 804,42 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 209 049,27 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
3 258 270,88 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 132 102,75 zł
Informatyka
całkowity koszt
2 034 264,78 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 227 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
841 815,52 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
713 050,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
572 964,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
519 433,80 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 019 607,57 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
30 961 479,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.84%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
23.16%
Transport i łączność
22.99%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
16 671 136,58 zł
7 171 891,11 zł
7 118 451,50 zł
Turystyka

Turystyka

 • Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy - 44 959,00 zł
 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno - turystycznej w Krępsku - 31 246,28 zł
 • Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie - 69 036,44 zł 
 • Budowa wiaty na Górze Dąbrowie - 120 000,00 zł 
Całkowity koszt
265 241,72 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Wyłożenie półbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko
Całkowity koszt
10 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 161 006,24 zł 
 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 773 258,54 zł
 • Projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
2 054 264,78 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie
Całkowity koszt
3 690,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora - 10 701 000,00 zł 
 • Zakup dwóch zjeżdżalni na plac zabaw ZS Stara Łubianka - 29 000,00 zł
Całkowity koszt
10 730 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Montaż klimatyzacji GOPS - 40 578,00 zł 
 • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - 5 000,00 zł 
Całkowity koszt
45 578,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 313 500,00 zł
 • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko - 7 952,00 zł
 • Projekt świetlicy Nowa Zawada - 30 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 41 512,50 zł
 • Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską - Jaraczewo - 28 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 9 000,00 zł
Całkowity koszt
3 429 964,50 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Nawadnianie boiska Leżenica - 25 000,00 zł
 • Nawadnianie boiska St. Łubianka - 25 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1 - Dolaszewo - 5 213,00 zł
 • Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie - 6 000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Łubiance - 7 250,00 zł
 • Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Szydłowie - 41 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych od PKP - 8 610,00 zł 
Całkowity koszt
118 073,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup motopompy OSP Stara Łubianka (wkład własny)

Całkowity koszt
14 324,58 zł
Drogi krajowe i powiatowe

Drogi krajowe i powiatowe

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka - 70 000,00 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 39 667,50 zł 
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór - 85 000,00 zł 
Całkowity koszt
194 667,50 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 880 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 140 000,00 zł
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 447 024,33 zł
 • Budowa ul. Zacisze Szydłowo - 150 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 201 648,41 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 617 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 3 230 000,00 zł 
 • Zakup budulca na drogi gminne - 200 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo - 223 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Nowa Łubianka i Leżenica-Kolonia - 200 000,00 zł
 • Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie - 41 771,97 zł 
Całkowity koszt
6 330 444,71 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 107 625,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 145 000,00 zł
 • Projekt drogi gminnej w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - 30 000,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 510,00 zł
 • Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada - 18 000,00 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 5 860,20 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 5 869,70 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 30 000,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
 • Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5 - 25 000,00 zł 
Całkowity koszt
592 778,90 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wiaty przystankowe Nowa Zawada - 38 000,00 zł
 • Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy - 16 000,00 zł
Całkowity koszt
54 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja SUW Dolaszewo - 70 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 2 418 518,24 zł 
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 60 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo dz. nr 154/30, 154/35,154/25, 154,20, 154/15, 154/9, 154/3, 157,5/1,5/2 w ramach inicjatywy lokalnej - 434 874,13 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 68 483,04 zł
 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 51 000,00 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podniesienia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada - 100 000,00 zł 
 • Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofornie - 9 500,00 zł 
Całkowity koszt
3 838 205,41 zł
Infrastruktura wodociągowa - projekty

Infrastruktura wodociągowa - projekty

 • Projekt przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 100 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej do miejscowości Leżenica - 20 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
Całkowity koszt
154 310,85 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł 
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 351 835,55 zł 
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo dz. nr 142,154/3,154/9, 154/15, 154/20, 154/25, 154/30, 154/35, 155/1, 157, 153/1, 164/1, 167 w ramach inicjatywy lokalnej - 320 362,46 zł 
 • Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych - 12 000,00 zł 
 • Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu - 145 000,00 zł 
 • Wykup kanalizacji sanitarnej w Starej Łubiance - 12 500,00 zł 
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - 84 393,99 zł 
 • Wykup gruntu - działka nr 387/18 w Szydłowie pod przepompownie - 4 620,00 zł 
Całkowity koszt
1 780 190,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna - projekty

Infrastruktura sanitacyjna - projekty

 • Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 20 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 4 920,00 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 9 840,00 zł
 • Projekt oczyszczalni ścieków dla gminy Szydłowo w m. Cyk - 200 000,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 20 037,00 zł
Całkowity koszt
254 797,00 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy - 5 000,00 zł
 • Zakup nakładek na hydranty - 20 000,00 zł
 • Zakup wodomierzy przedpłatowych - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do kompostowników przydomowych - 2 000,00 zł
 • Zakup traktorka do koszenia - Róża Wielka - 20 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 40 000,00 zł
 • Dotacja do zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
 • Zakup kosiarki do koszenia terenów sportowych w Starej Łubiance - 20 000,00 zł  
Całkowity koszt
102 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 85 123, 73 zł
 • Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetlenia w m. Kolonia Leżenica, St. Łubianka, Szydłowo – II ETAP - 26 800,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach w Dobrzycy - 10 000,00 zł 
Całkowity koszt
121 923,73 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt - 10 000,00 zł
 • Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy Szydłowo - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 311 220,67 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica - 12 500,00 zł
 • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 30 000,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 22 500,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada - 14 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada - 20 126,84 zł 
Całkowity koszt
410 347,51 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo - 10 000,00 zł
 • Budowa altany wraz z projektem. Leżenica - 19 000,00 zł
 • Budowa półbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór - 15 000,00 zł
 • Budowa wiaty w m. Skrzatusz - 20 000,00 zł
 • Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa - 30 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty piknikowej przy świetlicy. Róża Wielka - 30 000,00 zł
 • Urokliwa Pokrzywnica - rekreacyjna wiata przy stawie - 96 464,00 zł 
 • Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacją rowerową. Stara Łubianka - 21 213,00 zł
 • Odszkodowanie za nieruchomości przejęte ZRID Krańcowa - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
391 677,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i kultura
Turystyka

Całkowity koszt

265 241,72 zł

Turystyka

 • Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy - 44 959,00 zł
 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno - turystycznej w Krępsku - 31 246,28 zł
 • Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie - 69 036,44 zł 
 • Budowa wiaty na Górze Dąbrowie - 120 000,00 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Cmentarze

 • Wyłożenie półbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

2 054 264,78 zł

Cyfrowa Gmina

 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 161 006,24 zł 
 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 773 258,54 zł
 • Projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo - 20 000,00 zł 
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 690,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie
Przedszkola

Całkowity koszt

10 730 000,00 zł

Przedszkola

 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora - 10 701 000,00 zł 
 • Zakup dwóch zjeżdżalni na plac zabaw ZS Stara Łubianka - 29 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

45 578,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Montaż klimatyzacji GOPS - 40 578,00 zł 
 • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - 5 000,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

3 429 964,50 zł

Świetlice

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 313 500,00 zł
 • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko - 7 952,00 zł
 • Projekt świetlicy Nowa Zawada - 30 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 41 512,50 zł
 • Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską - Jaraczewo - 28 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu - 9 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

118 073,00 zł

Obiekty sportowe

 • Nawadnianie boiska Leżenica - 25 000,00 zł
 • Nawadnianie boiska St. Łubianka - 25 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1 - Dolaszewo - 5 213,00 zł
 • Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie - 6 000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Łubiance - 7 250,00 zł
 • Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Szydłowie - 41 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych od PKP - 8 610,00 zł 
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

14 324,58 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup motopompy OSP Stara Łubianka (wkład własny)

Transport i łączność
Drogi krajowe i powiatowe

Całkowity koszt

194 667,50 zł

Drogi krajowe i powiatowe

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka - 70 000,00 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 39 667,50 zł 
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór - 85 000,00 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 330 444,71 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 880 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 140 000,00 zł
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 447 024,33 zł
 • Budowa ul. Zacisze Szydłowo - 150 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 201 648,41 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 617 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 3 230 000,00 zł 
 • Zakup budulca na drogi gminne - 200 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo - 223 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Nowa Łubianka i Leżenica-Kolonia - 200 000,00 zł
 • Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie - 41 771,97 zł 
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

592 778,90 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 107 625,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 145 000,00 zł
 • Projekt drogi gminnej w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - 30 000,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 510,00 zł
 • Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada - 18 000,00 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 5 860,20 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 5 869,70 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 30 000,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
 • Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5 - 25 000,00 zł 
Przystanki

Całkowity koszt

54 000,00 zł

Przystanki

 • Wiaty przystankowe Nowa Zawada - 38 000,00 zł
 • Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy - 16 000,00 zł
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

3 838 205,41 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja SUW Dolaszewo - 70 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 2 418 518,24 zł 
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 60 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo dz. nr 154/30, 154/35,154/25, 154,20, 154/15, 154/9, 154/3, 157,5/1,5/2 w ramach inicjatywy lokalnej - 434 874,13 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 68 483,04 zł
 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 51 000,00 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podniesienia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada - 100 000,00 zł 
 • Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofornie - 9 500,00 zł 
Infrastruktura wodociągowa - projekty

Całkowity koszt

154 310,85 zł

Infrastruktura wodociągowa - projekty

 • Projekt przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 100 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej do miejscowości Leżenica - 20 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

1 780 190,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł 
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 351 835,55 zł 
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo dz. nr 142,154/3,154/9, 154/15, 154/20, 154/25, 154/30, 154/35, 155/1, 157, 153/1, 164/1, 167 w ramach inicjatywy lokalnej - 320 362,46 zł 
 • Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych - 12 000,00 zł 
 • Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu - 145 000,00 zł 
 • Wykup kanalizacji sanitarnej w Starej Łubiance - 12 500,00 zł 
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - 84 393,99 zł 
 • Wykup gruntu - działka nr 387/18 w Szydłowie pod przepompownie - 4 620,00 zł 
Infrastruktura sanitacyjna - projekty

Całkowity koszt

254 797,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna - projekty

 • Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 20 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 4 920,00 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 9 840,00 zł
 • Projekt oczyszczalni ścieków dla gminy Szydłowo w m. Cyk - 200 000,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 20 037,00 zł
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy - 5 000,00 zł
 • Zakup nakładek na hydranty - 20 000,00 zł
 • Zakup wodomierzy przedpłatowych - 10 000,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

102 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do kompostowników przydomowych - 2 000,00 zł
 • Zakup traktorka do koszenia - Róża Wielka - 20 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 40 000,00 zł
 • Dotacja do zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
 • Zakup kosiarki do koszenia terenów sportowych w Starej Łubiance - 20 000,00 zł  
Oświetlenie

Całkowity koszt

121 923,73 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 85 123, 73 zł
 • Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetlenia w m. Kolonia Leżenica, St. Łubianka, Szydłowo – II ETAP - 26 800,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach w Dobrzycy - 10 000,00 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt - 10 000,00 zł
 • Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy Szydłowo - 20 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

410 347,51 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 311 220,67 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica - 12 500,00 zł
 • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 30 000,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 22 500,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada - 14 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada - 20 126,84 zł 
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

391 677,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo - 10 000,00 zł
 • Budowa altany wraz z projektem. Leżenica - 19 000,00 zł
 • Budowa półbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór - 15 000,00 zł
 • Budowa wiaty w m. Skrzatusz - 20 000,00 zł
 • Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa - 30 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty piknikowej przy świetlicy. Róża Wielka - 30 000,00 zł
 • Urokliwa Pokrzywnica - rekreacyjna wiata przy stawie - 96 464,00 zł 
 • Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacją rowerową. Stara Łubianka - 21 213,00 zł
 • Odszkodowanie za nieruchomości przejęte ZRID Krańcowa - 150 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 680,00 zł

Coch

 • Spędzamy czas razem:
  - wykonanie przyłącza prądu obok pomieszczenia gospodarczego (działka nr 4/47)
  - zakup i montaż urządzeń siłowych obok placu zabaw
  - organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)

Całkowity koszt

44 959,00 zł

Dobrzyca

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy

Całkowity koszt

57 713,00 zł

Dolaszewo

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów sezonowych, ziemi
  - zakup roślin wieloletnich do wykonania nasadzeń na działce 614/1 oraz 89/1
  - budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - naprawa siłowni zewnetrznej i placu zabaw
  - brama i ogrodzenie na działce 614/1
 • Spędzamy czas razem:
  - integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek
  - utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1
  - wynajem hali sportowej

Całkowity koszt

18 987,00 zł

Gądek

 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - malowanie świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

36 821,00 zł

Jaraczewo

 • Poprawa estetyki wsi:
  - uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską .
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - doposażenie OSP Szydłowo
 • Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień, Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)

Całkowity koszt

57 713,00 zł

Kotuń

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów i ziemi do gazonów
  - budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt
 • Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz (kuchnia)
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych oraz zlewu przemysłowego wraz z szafką, baterią)
 • Spędzamy czas razem:
  - aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko)

Całkowity koszt

26 952,00 zł

Krępsko

 • Poprawa estetyki wsi:
  - wyłożenie półbruku na cmentarzu gminnym
 • Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem:
  - integracja mieszkańców (paczki na Mikołajki, festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy)

Całkowity koszt

18 872,00 zł

Kłoda

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup sadzonek sezonowych jednorocznych, ziemi i nawozu
  - renowacja wiat, ławek i stołu na terenie sołectwa
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw - płot drewniany

Całkowity koszt

22 162,00 zł

Leżenica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów (różne gatunki) i nasadzenie na terenie sołectwa
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - montaż lampy solarnej na przystanku
 • Spędzamy czas razem:
  - budowa altany wraz z projektem
  - aktywizacja mieszkańców (Dni Leżenicy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki)

Całkowity koszt

14 428,00 zł

Leżenica-Kolonia

 • Poprawa estetyki wsi:
  - remont półbruku na przystanku szkolnym, autobusowym
  - zakup rębaka do drewna, gałęzi
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup węża tłocznego w-75 dla OSP Szydłowo
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup namiotu 4m x 3m

Całkowity koszt

18 352,00 zł

Nowa Łubianka

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem:
  - zakupy na organizacje festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Mikołajki, ognisko, spływy)
  - organizacja festynów sołeckich poprzez animatorów

Całkowity koszt

35 089,00 zł

Nowa Zawada

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kosy spalinowej i paliwa
  - zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - zakup i montaż domku narzędziowego wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew  trawy
  - zakup sprzętów (maszt, palenisko/trójnóg, kijki do ogniska, bezprzewodowe oświetlenie do namiotu)
 • Poprawa wizerunku wsi:
  - wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada
 • Spędzamy czas razem:
  - urodziny sołectwa, w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn
  - zakupy na: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych
 • - organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:)" 

Całkowity koszt

26 606,00 zł

Nowy Dwór

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup oleju oraz paliwa do traktorka
  - zakup części do traktorka
  - zakup kwiatów, ziemi, nawozu
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - zakup materiałów budowlanych do odświeżenia altany drewnianej przy swietlicy
  - zakup materiałów budowlanych do odświeżenia świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem:
  - budowa półbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie
  - organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki

Całkowity koszt

30 242,00 zł

Pokrzywnica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zagospodarowanie przestrzeni na boisku. Wykonanie paleniska
  - zakup kwiatów
  - projekt zagospodarowania terenu wokół stawu
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup strażackiego ubrania specjalnego dla OSP
 • Wkład własny w projekcie "Pięknieje Wielkopolska wieś" pn:"Zagospodarowanie przestrzeni wokół wsi"
 • Spędzamy czas razem:
  - integracja mieszkańców - zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet
  - wycieczka do ZOO w Poznaniu. Usługa transportowa

Całkowity koszt

39 360,00 zł

Róża Wielka

 • Poprawa wizerunku wsi:
  - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów
 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup traktorka do koszenia
  - wkład własny projekt WOW Poprawa estetyki i wizerunku wsi
  - usługi konserwacji małej architektury
  - przegląd kosy spalinowej    
 • Spędzamy czas razem:
  - aktywizacja mieszkańców (dożynki sołeckie, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy)
  - spływ kajakowy
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup kruszywa

Całkowity koszt

50 153,00 zł

Skrzatusz

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup i naprawa narzędzi na cmentarz gminny w Skrzatuszu
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - progi zwalniające na ul. Kadrzyskiej
  - zakup umundurowania bojowego "Nomeks"
 • Poprawa wizerunku wsi:
  - tablice ogłoszeniowe 2 sztuki (m. Dębowa oraz stacja kolejowa ul. Wolfa)
 • Remont - zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja Mikołajek - zakup paczek dla dzieci
  - integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejki, Sylwester)
  - zakup siatki i piłek do siatkówki plażowej
  - wynajem hali sportowej

Całkowity koszt

57 713,00 zł

Stara Łubianka

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup zieleni, nawozy, sprzęt do pielęgnacji (taczka, haczki, grabie, miotły, łopata, szpadel)
  - zakup przyczepki samochodowej na sołectwo
  - zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacja rowerową
 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup hełmów dla OSP Stara Łubianka
 • Spędzamy razem czas:
  - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki)

Całkowity koszt

57 713,00 zł

Szydłowo

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy
  - doposażenie remizy OSP w Szydłowie poprzez zakup niezbędnych szafek meblowych oraz dodatkowego wyposażenia AGD w pomieszczeniu socjalnym remizy OSP
  - zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy
 • Spędzamy czas razem:
  - zarybienie zbiornika wodnego na działce o nr geodez. 60/32 stanowiąca mienie komunalne gminy poprzez zakup narybku
  - zarybienie stawu w Szydłowie (dz. nr 193) stanowiąca mienie komunalne gminy
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szydłowie poprzez zakup artykułów AGD i akcesorii kuchennych 

Całkowity koszt

21 238,00 zł

Tarnowo

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup roślin i nawozów na przystanek i wiate
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - doposażenie świetlicy
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja: Dnia Dziecka, Dnia Seniora
  - zabawa wiejska dla mieszkańców
  - organizacja jasełek dla mieszkańców
  - zakup elementów do siatkówki i montaż na boisku

Całkowity koszt

29 260,00 zł

Zawada

 • Poprawa estetyki wsi:
  - wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym
  - zakup dmuchawy spalinowej na sołectwo
  - zakup artykułów do sprzętu ogrodniczego w sołectwie
  - zakup kwiatów na sołectwo
  - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i doposażenie infrastruktury technicznej
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 93% mieszkańców.

Teraz
93%
11 118 119,00 zł
Prognoza
100%
11 887 087,00 zł
Zobacz, jak brakujące +7%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.