Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 169
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
52 267 133,74 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 826 989 zł
20.71%
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 122 550 zł
9.8%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 274 821,87 zł
12.01%
Dotacje
16 342 654,59 zł
31.27%
Subwencje
9 386 757 zł
17.96%
Pozostałe dochody
4 278 361,28 zł
8.19%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
58 777 776,71 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 549 112,87 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
9 549 112,87 zł
Wydatki bieżące
84%
49 228 663,84 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 883 676,40 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 904 494,88 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 968 973,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 297 144,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 879 389,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 786 902,10 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 003 620,12 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 393 776,21 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 345 855,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
639 575,75 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
548 888,37 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
547 220,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 578 260,85 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Szydłowo na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
9 549 112,87 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
86.94%
Infrastruktura
13.06%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 301 779,05 zł
1 247 333,82 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 159 040,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzycy - 930 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 49 015,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Łubianka - 7 380,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka- Zabrodzie-Tarnowo - 591 390,00 zł
- Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno- kanalizacyjnej - 357 000,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
- Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 55 675,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka- Tarnowo - 34 440,00 zł
- Projekt wraz z infrastruktura wodociągową w m. Dolaszewo - 79 950,00 zł
- Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 279 000,00 zł
- Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł
- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 45 001,23 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu w Dobrzycy - 47 000,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 30 750,00 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Podkowa Leśna w Dolaszewie - 100 000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka - 20 000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo - 193 199,68 zł

Całkowity koszt
4 107 844,91 zł
Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

- Zagospodarowanie wspólnego terenu przestrzeni publicznej w Dolaszewie, Kłodzie i Róży Wielkiej - 60 000,00 zł

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

- Budowa chodnika w m. Pluty - 125 000,00 zł
- Budowa drogi w Leżenicy - 187 300,00 zł
- Budowa kładki w m. Krępsko - 200 000,00 zł
- Budowa zjazdów z kostki brukowej - 9 457,00 zł
- Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 153 750,00 zł
- Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 64 850,00 zł
- Projekt drogi gminnej m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 962,00 zł
- Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 23 616,00 zł
- Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 485 834,00 zł
- Przebudowa zjazdu z ul. Kościuszkowców w ul. Łąkową w Starej Łubiance - 20 000,00 zł
- Przebudowa/budowa chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie - 10 000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz - 50 000,00 zł
- Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet - 15 000,00 zł
- Zakup pługa wraz z akcesoriami - 6 000,00 zł
- Zakup budulca na drogi Gminne - 200 000,00 zł
- Projekt budowy ul. Krańcowej - 35 000,00 zł
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - Odbudowa mostu w Kłodzie - 1 541 000,00 zł
- Projekt budowy ul. Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową - 17 500,00 zł
- Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 40 000,00 zł
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Róża Wielka wraz z projektem - 196 289,00 zł
- Modernizacja mostu w Kotuniu - 14 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Kłoda - 40 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Dolaszewie - 100 000,00 zł
- Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej w kierunku ul. Krańcowej - 33 000,00 zł

Całkowity koszt
3 630 768,00 zł
Transport i łączność - pozostała działalność

Transport i łączność - pozostała działalność

- Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Szydłowo-Skrzatusz- Piła - 60 000,00 zł
- Projekt ścieżki rowerowej Pokrzywnica-Szydłowo - 25 000,00 zł
- Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 168 674,55 zł
- Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 18 500,00 zł
- Realizacja zadania z Gminą Piła - 230 991,59 zł

Całkowity koszt
503 166,14 zł
Szkoły podstawowe i przedszkola

Szkoły podstawowe i przedszkola

- Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo - 25 000,00 zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo - 10 000,00 zł
- Adaptacja salki korekcyjnej na pomieszczenie przedszkolne w ZS Szydłowo - 26 600,00 zł

Całkowity koszt
61 600,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Montaż lamp parkowych w Jaraczewie - 13 500,00 zł
- Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Parkowej 22 w Starej Łubiance - 9 000,00 zł
- Montaż skrzynki elektroenergetycznej na boisku sportowym w m. Pokrzywnica - 6 000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia - droga w m. Coch - 20 000,00 zł
- Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej w m. Dolaszewo - 6 000,00 zł
- Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych droga wojewódzka nr 179 w m. Szydłowo przy stawie - 19 000,00 zł
- Projekty oświetleniowe dla miejscowości: Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca i Stara Łubianka - 25 000,00 zł

Całkowity koszt
98 500,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 186 540,00 zł
- Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo - 10 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda - 16 148,00 zł
- Projekt rewitalizacji miejscowości Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś - 15 000,00 zł
- Budowa wiaty do utrzymania czystości w m. Coch - 6 740,00 zł
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 13 818,10 zł
- Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych, usuwania azbestu, wymiany kotłów i pieców - 80 000,00 zł
- Dofinansowanie do kompostowników - 3 000,00 zł
- Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada - 10 000,00 zł
- Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu zabaw przy jeziorze w Skrzatuszu oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 27 600,00 zł
- Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej w m. Zawada - 5 000,00 zł

Całkowity koszt
373 846,10 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Modernizacja pomieszczeń śwetlicy wiejskiej w Kotuniu - 87 234,00 zł
- Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance - 60 000,00 zł
- Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
167 234,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

- Projekt gminnego boiska do paintball - 2 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 39 703,00 zł

Całkowity koszt
41 703,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

- Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej - 20 956,00 zł
- Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej - 10 150,00 zł

Całkowity koszt
31 106,00 zł
Informatyka

Informatyka

- Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 262 506,24 zł

Całkowity koszt
262 506,24 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego o charakterze ratowniczo-gaśniczym z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł
- Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. nr 82/4 OSP Skrzatusz - 22 000,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - 25 000,00 zł

Całkowity koszt
57 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

- Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku - 113 838,48 zł

Całkowity koszt
113 838,48 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Dofinansowanie do studni głębinowych - 40 000,00 zł

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

4 107 844,91 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 159 040,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzycy - 930 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 49 015,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Łubianka - 7 380,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka- Zabrodzie-Tarnowo - 591 390,00 zł
- Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno- kanalizacyjnej - 357 000,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
- Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka - 55 675,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka- Tarnowo - 34 440,00 zł
- Projekt wraz z infrastruktura wodociągową w m. Dolaszewo - 79 950,00 zł
- Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 279 000,00 zł
- Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada - 110 000,00 zł
- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 45 001,23 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu w Dobrzycy - 47 000,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 30 750,00 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Podkowa Leśna w Dolaszewie - 100 000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka - 20 000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo - 193 199,68 zł

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność

- Zagospodarowanie wspólnego terenu przestrzeni publicznej w Dolaszewie, Kłodzie i Róży Wielkiej - 60 000,00 zł

Drogi publiczne

Całkowity koszt

3 630 768,00 zł

Drogi publiczne

- Budowa chodnika w m. Pluty - 125 000,00 zł
- Budowa drogi w Leżenicy - 187 300,00 zł
- Budowa kładki w m. Krępsko - 200 000,00 zł
- Budowa zjazdów z kostki brukowej - 9 457,00 zł
- Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 153 750,00 zł
- Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 64 850,00 zł
- Projekt drogi gminnej m. Zawada wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 29 962,00 zł
- Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - 23 616,00 zł
- Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - 485 834,00 zł
- Przebudowa zjazdu z ul. Kościuszkowców w ul. Łąkową w Starej Łubiance - 20 000,00 zł
- Przebudowa/budowa chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie - 10 000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz - 50 000,00 zł
- Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet - 15 000,00 zł
- Zakup pługa wraz z akcesoriami - 6 000,00 zł
- Zakup budulca na drogi Gminne - 200 000,00 zł
- Projekt budowy ul. Krańcowej - 35 000,00 zł
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - Odbudowa mostu w Kłodzie - 1 541 000,00 zł
- Projekt budowy ul. Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową - 17 500,00 zł
- Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 40 000,00 zł
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Róża Wielka wraz z projektem - 196 289,00 zł
- Modernizacja mostu w Kotuniu - 14 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Kłoda - 40 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Dolaszewie - 100 000,00 zł
- Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej w kierunku ul. Krańcowej - 33 000,00 zł

Transport i łączność - pozostała działalność

Całkowity koszt

503 166,14 zł

Transport i łączność - pozostała działalność

- Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Szydłowo-Skrzatusz- Piła - 60 000,00 zł
- Projekt ścieżki rowerowej Pokrzywnica-Szydłowo - 25 000,00 zł
- Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 168 674,55 zł
- Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 18 500,00 zł
- Realizacja zadania z Gminą Piła - 230 991,59 zł

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe i przedszkola

Całkowity koszt

61 600,00 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

- Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo - 25 000,00 zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo - 10 000,00 zł
- Adaptacja salki korekcyjnej na pomieszczenie przedszkolne w ZS Szydłowo - 26 600,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

98 500,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Montaż lamp parkowych w Jaraczewie - 13 500,00 zł
- Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Parkowej 22 w Starej Łubiance - 9 000,00 zł
- Montaż skrzynki elektroenergetycznej na boisku sportowym w m. Pokrzywnica - 6 000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia - droga w m. Coch - 20 000,00 zł
- Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej w m. Dolaszewo - 6 000,00 zł
- Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych droga wojewódzka nr 179 w m. Szydłowo przy stawie - 19 000,00 zł
- Projekty oświetleniowe dla miejscowości: Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca i Stara Łubianka - 25 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

373 846,10 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 186 540,00 zł
- Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo - 10 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda - 16 148,00 zł
- Projekt rewitalizacji miejscowości Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś - 15 000,00 zł
- Budowa wiaty do utrzymania czystości w m. Coch - 6 740,00 zł
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 13 818,10 zł
- Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych, usuwania azbestu, wymiany kotłów i pieców - 80 000,00 zł
- Dofinansowanie do kompostowników - 3 000,00 zł
- Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada - 10 000,00 zł
- Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu zabaw przy jeziorze w Skrzatuszu oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 27 600,00 zł
- Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej w m. Zawada - 5 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Całkowity koszt

167 234,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Modernizacja pomieszczeń śwetlicy wiejskiej w Kotuniu - 87 234,00 zł
- Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance - 60 000,00 zł
- Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie - 20 000,00 zł

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

41 703,00 zł

Obiekty sportowe

- Projekt gminnego boiska do paintball - 2 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 39 703,00 zł

Cmentarze

Całkowity koszt

31 106,00 zł

Cmentarze

- Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej - 20 956,00 zł
- Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej - 10 150,00 zł

Informatyka

Całkowity koszt

262 506,24 zł

Informatyka

- Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 262 506,24 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

57 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego o charakterze ratowniczo-gaśniczym z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł
- Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. nr 82/4 OSP Skrzatusz - 22 000,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - 25 000,00 zł

Turystyka

Całkowity koszt

113 838,48 zł

Turystyka

- Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku - 113 838,48 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Dofinansowanie do studni głębinowych - 40 000,00 zł

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

37 122,00 zł

Dobrzyca

- Spędzamy czas razem poprzez utrzymanie nawierzchni boiska - 1 500,00 zł
- Poprawa estetyki wsi - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego "Leśny amfiteatr w Dobrzycy" - 35 622,00 zł

Całkowity koszt

49 234,00 zł

Dolaszewo

- Poprawa estetyki wsi poprzez doposażenie wiaty - 4 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 500,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ozdób bożonarodzeniowych - 1 500,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie podłoża na działce os. Prefabet - 8 500,00 zł
- Wkład własny - udział sołectwa w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 500,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej - 10 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwytów - 8 579,75,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kosy spalinowej - 1 200,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - 9 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego - 2 800,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy poprzez zakup narzędzi - 654,25 zł

Całkowity koszt

16 641,00 zł

Gądek

- Poprawa bezpieczeństwa. Budowa chodnika - 15 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 641,00 zł

Całkowity koszt

30 525,00 zł

Jaraczewo

- Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego - 10 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lamp parkowych - 13 500,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - 7 025,00 zł

Całkowity koszt

16 148,00 zł

Kłoda

- Poprawa estetyki wsi. Modernizacja placu zabaw - 16 148,00 zł

Całkowity koszt

49 234,00 zł

Kotuń

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - zakup usług na piknik integracyjny mieszkańców Sołectwa wraz z zakupem produktów na posiłki regeneracyjne i napoje dla uczestników - 6 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup rolet na okna pomieszczeń świetlicy - 4 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - 37 234,00 zł

Całkowity koszt

23 829,00 zł

Krępsko

- Poprawa estetyki i wizerunku wsi Krępsko poprzez zakup ławeczek i zagospodarowanie terenów zielenią - 4 000,00 zł
- Zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych - 1 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej - 12 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - Festyn na Dzień Dziecka - 3 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - paczki na Mikołajki - 1 829,00 zł
- Spędzamy czas razem - spływ kajakowy dla mieszkańców - 2 000,00 zł

Całkowity koszt

19 546,00 zł

Leżenica

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 880,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek metalowych - 1 500,00 zł
- Spędzamy czas razem - integracja mieszkańców - 3 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup rolet okiennych - 500,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką poprzez remont świetlicy wiejskiej - 13 666,00 zł

Całkowity koszt

12 357,00 zł

Leżenica-Kolonia

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa zjazdów z kostki brukowej - 9 457,00 zł
- Spędzamy razem czas poprzez zakup zestawu – kosza do koszykówki - 2 900,00 zł

Całkowity koszt

15 705,00 zł

Nowa Łubianka

- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł
- Wkład własny na potrzeby powstania placu zabaw - 12 705,00 zł

Całkowity koszt

23 140,00 zł

Nowy Dwór

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 700,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez przyłącze prądu na boisku sportowym - 3 000,00 zł
- Spędzamy czas razem wynajem hali sportowej - 800,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez remont wiaty przystankowej w centrum wsi - 15 640,00 zł
- Spędzam czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł

Całkowity koszt

25 897,00 zł

Pokrzywnica

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 3 300,00 zł
- Spędzamy czas razem - poprzez zakup wiaty narzędziowej - 1 100,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie centrum wsi według projektu - 14 997,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 450,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 500,00 zł
- Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów budowlanych w celu poprawy nawierzchni na placu zabaw - 250,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wózka narzędziowego na kółkach - 1 300,00 zł

Całkowity koszt

34 956,00 zł

Róża Wielka

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz - 20 956,00 zł
- Spędzamy czas razem - zakup materiałów wyposażenia, projekty OSP Róża Wielka - 8 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi - zakup wiaty narzędziowej na cmentarz - 1 000,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla Stowarzyszenia "Różana Wieś" oraz mieszkańców sołectwa - 2 000,00 zł

Całkowity koszt

49 234,00 zł

Skrzatusz

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup narzędzi i paliwa do kosy spalinowej na cmentarz - 834,00 zł
- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie wsi - 1 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - doposażenie OSP Skrzatusz - 10 000,00 zł
- Wkład własny w konkursach - na potrzeby przyszłych projektów - 5 000,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 800,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu przy jeziorze oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową - 27 600,00 zł

Całkowity koszt

49 234,00 zł

Stara Łubianka

- Spędzamy czas razem - działalność OSP Stara Łubianka - 8 500,00 zł
- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 7 000,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi - działalność stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich - 3 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przez mieszkańców - 8 734,00 zł
- Poprawa atrakcyjności wsi poprzez zakup tablic historycznych oraz wykonanie murali ściennych - 11 000,00 zł
- Wkład własny w konkursie - w projektach „Wielkopolska Odnowa Wsi” - 6 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie progu zwalniającego na drodze prowadzącej do szkoły - 5 000,00 zł

Całkowity koszt

49 234,00 zł

Szydłowo

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup ubrań bojowych dwuczęściowych - 15 600,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez – zakup narybku amura stawu - 634,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych oraz estetyki wsi. Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej w kierunku ul. Krańcowej - 33 000,00 zł

Całkowity koszt

17 822,00 zł

Tarnowo

- Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 7 600,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez zakup siłowni zewnętrznej - 8 822,00 zł
- Spędzamy czas razem poprzez zakup zestawu do koszykówki przy boisku - 1 400,00 zł

Całkowity koszt

42 194,00 zł

Zawada

- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ziemi i kwiatów do gazonów - 1 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup trawy do wysiewu na teren działki nr 155 - 600,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kory stanowiącej element upiększający tereny zielone - 300,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek na plac zabaw oraz środków chemicznych do zabezpieczenia - 1 197,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez wyrównanie działki nr 554 - 8 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez projekt i nasadzenie drzew miododajnych - 4 000,00 zł
- Poprawa estetyki wsi poprzez projekt zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu działka nr 554 - 9 097,00 zł
- Spędzamy czas razem - budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we wsi Zawada na działce nr 155 - 10 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej - 5 000,00 zł
- Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie świetlicy - 3 000,00 zł

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
10 826 989,00 zł
Prognoza
100%
13 988 582,62 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.