01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
80 234
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
638 591 602,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
34.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
217 693 594 zł
34.09%
CIT
8 500 000 zł
1.33%
Podatki od nieruchomości
52 300 000 zł
8.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
65 650 005 zł
10.28%
Dotacje
171 427 015 zł
26.84%
Subwencje
99 224 585 zł
15.54%
Pozostałe dochody
23 796 403 zł
3.73%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
752 651 684,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
157 903 771,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
157 903 771,00 zł
Wydatki bieżące
79%
594 747 913,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
228 620 594,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
152 916 374,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
118 457 410,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
73 032 098,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
34 122 398,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
30 805 335,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 830 925,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
43 030 844,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 018 210,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 626 175,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
8 827 168,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
6 868 194,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 422 409,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 153 400,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 141 725,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
778 425,00 zł

Źródło: Plan budżetu Piaseczna na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
151 576 553,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.68%
Infrastruktura
40.32%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
90 455 219,00 zł
61 121 334,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, skrzyżowań oraz układów komunikacyjnych;
Budowa łączników pomiędzy ulicami;
Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych;
Trakt nad Perełką;
Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej, trasy S7;
Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki;
Pozostałe inwestycje dot. dróg w Piasecznie.

Całkowity koszt
71 080 656,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Całkowity koszt
3 710 810,00 zł
Parkingi

Parkingi

Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy, parking przy ul Kameralnej w Józefosławiu oraz przy ZSP Jazgarzew;
Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej.

Całkowity koszt
7 982 947,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Zagospodarowanie terenów publicznych;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Zielone przystanki;
Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym;
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4;
Utwardzenie alejek technicznych - Redutowa;
Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 348 001,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Poprawa bezpiecześstwa na przejściach dla pieszych;
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego;
Oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy.

Całkowity koszt
4 332 805,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie;
Wykupy gruntów.

Całkowity koszt
13 950 000,00 zł
Przyroda

Przyroda

Budowa pomostów na rzece Jeziorce;
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy;
Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji "Sam idę do szkoły".

Całkowity koszt
720 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w Bogatkach;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;
OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna;
Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Czajewicza 1 A;
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
System łączności radiowej dla SM;
Zakupy inwestycyjne dla OSP.

Całkowity koszt
1 178 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa monitoringu szkolnego;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
Modernizacja filii SP nr 5, SP w Głoskowie;
Budowa placu zabaw w SP w Jazgarzewie;
Zielona strefa relaksu dla uczniów;
Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych;
Przedszkole nr 3 - projekt modernizacji kuchni;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
17 535 220,00 zł
Kultura

Kultura

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. w. Anny w Piasecznie na budynek muzealno-konferencyjny;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Modernizacja budynków "Dom Zo ki", "Mleczarni", budynku przy Placu Piłsudskiego 1, budynku Poniatówki w Parku Miejskim, pałacu "Platerówki", świetlic.

Całkowity koszt
21 924 914,00 zł
Sport

Sport

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR i GOS Złotokłos;
RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem;
Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec;
Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego;
Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich;
Siłownia na świeżym powietrzu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
5 613 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

71 080 656,00 zł

Lepsze drogi

Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, skrzyżowań oraz układów komunikacyjnych;
Budowa łączników pomiędzy ulicami;
Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych;
Trakt nad Perełką;
Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej, trasy S7;
Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki;
Pozostałe inwestycje dot. dróg w Piasecznie.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

3 710 810,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Parkingi

Całkowity koszt

7 982 947,00 zł

Parkingi

Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy, parking przy ul Kameralnej w Józefosławiu oraz przy ZSP Jazgarzew;
Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

3 348 001,00 zł

Gospodarka komunalna

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Zagospodarowanie terenów publicznych;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Zielone przystanki;
Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym;
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4;
Utwardzenie alejek technicznych - Redutowa;
Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne.

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 332 805,00 zł

Oświetlenie

Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Poprawa bezpiecześstwa na przejściach dla pieszych;
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego;
Oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

13 950 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie;
Wykupy gruntów.

Przyroda

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przyroda

Budowa pomostów na rzece Jeziorce;
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

720 000,00 zł

Urząd Gminy

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy;
Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji "Sam idę do szkoły".

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 178 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w Bogatkach;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;
OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna;
Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Czajewicza 1 A;
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
System łączności radiowej dla SM;
Zakupy inwestycyjne dla OSP.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

17 535 220,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa monitoringu szkolnego;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
Modernizacja filii SP nr 5, SP w Głoskowie;
Budowa placu zabaw w SP w Jazgarzewie;
Zielona strefa relaksu dla uczniów;
Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych;
Przedszkole nr 3 - projekt modernizacji kuchni;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kultura

Całkowity koszt

21 924 914,00 zł

Kultura

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. w. Anny w Piasecznie na budynek muzealno-konferencyjny;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Modernizacja budynków "Dom Zo ki", "Mleczarni", budynku przy Placu Piłsudskiego 1, budynku Poniatówki w Parku Miejskim, pałacu "Platerówki", świetlic.

Sport

Całkowity koszt

5 613 200,00 zł

Sport

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR i GOS Złotokłos;
RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem;
Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec;
Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego;
Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich;
Siłownia na świeżym powietrzu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

854

DRZEWA DLA MIASTA PIASECZNO

Dosadzenie i pielęgnacja 50 drzew dla miasta Piaseczna i dla Gminy Piaseczno. Projekt obejmuje dosadzenie i pielęgnację drzew w ciągu roku od ich dosadzenia.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

765

Odtwarzanie naturalnych zadrzewień na nieużytkach gminnych

W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych zadrzewień na nieużytkach gminnych. Zadrzewienie obejmują rodzime drzewa i krzewy wraz z towarzyszącą im roślinnością zielną. Dzięki obecności roślin zielnych znacznie wzrasta ekologiczno - krajobrazowa wartość zadrzewień, a tym samym pobliskich obszarów. Jej występowanie sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ilość głosów

758

Ogrody deszczowe dla Piaseczna - mała infrastruktura retencyjna dla klimatu i bioróżnorodności

Ogród deszczowy ogranicza odpływ wód opadowych do kanalizacji, pomaga dbać o rośliny w trakcie suszy. To przykład małej retencji, przeciwdziałającej zalewaniu w trakcie gwałtownych opadów. Stworzenie ogrodów deszczowych w Piasecznie wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność, poprawi estetykę otoczenia. Miejskie ogrody deszczowe urozmaicą wygląd miasta, sprzyjać będą propagowaniu dobrych praktyk.

Całkowity koszt

21 100,00 zł

Ilość głosów

730

BUDKI DLA JERZYKÓW I INNYCH PTAKÓW, NIETOPERZY I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

Projekt zakłada wsparcie naszej lokalnej bioróżnorodności poprzez budowę budek lęgowych dla trzech grup pożytecznych, a zagrożonych wymarciem zwierząt: ptaków ( w szczególności jerzyków), nietoperzy (grupy mocno zagrożonej i niedocenianej do tej pory) oraz owadów zapylających (od których zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe).

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

705

Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie

Samochód ten wykorzystywany będzie do przewozu strażaków do akcji, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zawody i ćwiczenia, a przestrzeń ładunkowa do przewozu sprzętu i materiałów, niezbędnych podczas akcji straży.

Całkowity koszt

72 700,00 zł

Ilość głosów

700

Zielone ściany

Posadowienie w przestrzeni miejskiej zielonych ścian, tam gdzie jest widoczny brak zieleni i przeważa kostka brukowa lub beton.

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Ilość głosów

697

Szkolenia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy medycznej

To cykl praktycznych szkoleń dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Całkowity koszt

6 500,00 zł

Ilość głosów

670

Żywopłot zamiast klepiska przy ulicy Kościuszki

Zasadzenie żywopłotu w miejscu wydeptanego klepiska, gdzie wcześniej były zasadzone kwiaty i rosła trawa. Dzięki takiemu działaniu nasze miasto zacznie wyglądać estetyczniej.

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

657

Zielone przystanki

Metamorfoza 10 autobusowych wiat przystankowych. Zielony przystanek - wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek transportu.

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Ilość głosów

628

Defibrylatory dla szkół podstawowych

Defibrylatory to urządzenia ratujące życie ludzi. Są one potrzebne w placówkach ogólnodostępnych, w których codziennie przebywa duża liczba osób.

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Ilość głosów

577

Zielona strefa relaksu dla uczniów

Celem projektu jest utworzenie zielonej strefy relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie - Aleja Kalin 30. W przyjaznym otoczeniu nawiązującym do charakteru okolic rzeki Jeziorki pojawiłyby się wokół dziedzińca szkoły elementy małej architektury.

Całkowity koszt

34 000,00 zł

Ilość głosów

567

Ogrody deszczowe

Założenie ogrodów deszczowych przy budynkach użyteczności publicznej w Piasecznie. Ogrody będą wykonane w skrzynkach o głębokości 1 metra i zlokalizowane przy rynnach.

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Ilość głosów

514

Kaczkomaty i tablice edukacyjne w Parku Miejskim i na Górkach Szymona

Projekt zakłada ustawienie dwóch drewnianych kaczkomatów z ziarnem dla ptaków wraz z tablicami edukującymi, czym należy a czym nie należy karmić ptaków i dlaczego.

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ilość głosów

501

Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Piasecznie

Zakup kontenera biurowego do wykorzystania podczas przebudowy zaplecza sportowego oraz dwóch kontenerów magazynowych służących do przechowywania sprzętu sportowego.

Całkowity koszt

30 300,00 zł

Ilość głosów

485

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI PILATESU I REHABILITACJI

Celem projektu jest umożliwienie zorganizowanej formy aktywności fizycznej jak największej grupie piaseczyńskich seniorów. Aktywność ruchowa jest najlepszą prewencją na wszelkiego rodzaju choroby, pozwala nie tylko utrzymać dobrą formę fizyczną, ale także psychiczną.

Całkowity koszt

22 800,00 zł

Ilość głosów

455

Uczeń w spektrum autyzmu- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i specjalistów

Projekt zakłada powstanie swoistej grupy wsparcia, której celem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących kwestii edukacji uczniów w spektrum autyzmu.

Całkowity koszt

11 000,00 zł

Ilość głosów

397

Stojaki na hulajnogi

Zamontowanie przy budynkach administracji oraz szkołach stojaków na hulajnogi-współczesny miejski środek transportu dzieci i osób dorosłych.

Całkowity koszt

4 000,00 zł

Ilość głosów

327

Spacery Ziołowe w Krainie Jeziorki

Spacery ziołowe to dwa spotkania plenerowe (wiosną i jesienią 2021), podczas których doświadczony botanik bądź zielarz opowie nam o dzikich roślinach jadalnych, o tym jak je rozpoznawać i stosować. Spotkanie umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i fitoterapii wśród pięknej zieleni Krainy Jeziorki

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Ilość głosów

325

SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytetywne PRZED SZKOŁAMI

Zakręcone serce jest projektem, który ma na celu przy współpracy wszystkich mieszkańców miasta zebrać jak największą ilość plastikowych zakrętek po opakowaniach i przekazać je wybranej osobie potrzebującej lub fundacji.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

25 777,00 zł

Antoninów - Kuleszówka

Tłuczeń, wyrównywanie dróg, koszenie poboczy;
Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych.

Całkowity koszt

48 771,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenu wsi.

Całkowity koszt

26 241,00 zł

Bąkówka

Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego;
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych;
Utrzymanie świetlicy sołeckiej;
Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na istniejącym placu zabaw;
Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny;
Zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia dla OSP, wyposażenia do świetlicy sołeckiej, internetu;
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
Naprawa dróg gminnych.

Całkowity koszt

49 632,00 zł

Bogatki

Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP oraz projekt i budowa zadaszenia;
Konserwacja monitoringu na terenie gminnym;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo- ogrodniczych na terenie wsi;
Naprawa dróg gminnych;
Postawienie toalety na boisku przy OSP.

Całkowity koszt

31 078,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych;
Porzadki na terenie sołectwa;
Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa;
Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo- integracyjnych;
Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku;
Zakup sprzętu OSP Chojnów oraz pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców;
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej;
Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa;
Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Chyliczki

Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa;
Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.

Całkowity koszt

55 066,00 zł

Głosków Letnisko

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Piknik rodzinny;
Memoriał im. Lecha Abramowicza;
Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa;
Bariery dźwiękoszczelne przy placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

66 246,00 zł

Głosków

Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych;
Cele oświatowe - SP Głosków;
Organizacja Dnia Dziecka;
Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głosków, wyposażenia OSP Jazgarzew, wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Gołków

Projekt oraz zakup + montaż garażu;
Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu;
Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew oraz pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

37 704,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez integracyno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw;
Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych;
Zakup i montaż zabawki na plac zabaw;
Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa;
Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.

Całkowity koszt

65 337,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy";
Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym;
Pokrycie kosztów korzystania z mediów w Parku Uroczym oraz zakup materiałów;
Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców;
Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

50 228,00 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia;
Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw;
Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.

Całkowity koszt

59 903,00 zł

Jesówka

Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa;
Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Józefosław

Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych;
Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży;
Organizacja i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, Kiermaszu Świątecznego;
Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki;
Działalność Klubu Filmowego Rewers;
Rozbudowa sceny szkolnej.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Julianów

Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa;
Organizacja pikniku naukowego, pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych;
Działalność informacyjna dla mieszkańców;
Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej;
Utrzymanie i konserwacja zieleni;
Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeckim.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa;
Prace porządkowo-konserwacyjne;
Zakup wyposażenia dla OSP w Bobrowcu;
Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga;
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

31 211,00 zł

Łbiska

Prace związane z uporządkowaniem działki;
Zakup wyposażenia dla OSP w Jazgarzewie.

Całkowity koszt

22 464,00 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku w świetlicy;
Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych.

Całkowity koszt

45 855,00 zł

Orzeszyn-Pilawa

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych;
Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych;
Opłata za monitoring i serwis monitoringu;
Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych;
Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

29 421,00 zł

Robercin

Remont domu ludowego oraz Instalacja sieci WI-FI;
Cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie;
Warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Całkowity koszt

39 626,00 zł

Runów

Utrzymanie czystości w domu sołeckim;
Konserwacja sprzętów;
Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia;
Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos;
Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy oraz zatrudnienie opiekuna;
Utrzymanie czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym.

Całkowity koszt

42 078,00 zł

Siedliska

Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej;
Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych;
Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne.

Całkowity koszt

33 530,00 zł

Szczaki

Oświetlenie placu zabaw;
Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw;
Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos;
Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw.

Całkowity koszt

56 789,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i matreiałów na potrzeby sołectwa;
Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego;
Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi oraz dróg gminnych;
Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo- rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej;
Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej;
Remont dróg w tym odwodnienie;
Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury;
Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

23 789,00 zł

Wólka Pracka

Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej;
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Zalesie Górne

Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie;
Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych, imprez kulturalnych, lokalnych wystaw plastycznych;
Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych;
Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne;
Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów, porządkowanie dróg gminnych;
Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa;
Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku w sołectwie;
Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, monitoring;
Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa;
Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych;
Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego "Plac targowy" i okolica.

Całkowity koszt

66 264,00 zł

Żabieniec

Prace porządkowe;
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców;
Rozbudowa monitoringu wiejskiego;
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca;
Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa;
Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.