01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
82 247
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
716 141 140,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
41.08%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
294 162 122 zł
41.08%
CIT
17 830 373 zł
2.49%
Dotacje
36 084 364,40 zł
5.04%
Subwencje
158 221 507 zł
22.09%
Środki na dofinansowanie zadań
33 846 152,01 zł
4.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
74 102 000 zł
10.35%
Podatki od nieruchomości
67 500 000 zł
9.43%
Pozostałe dochody
34 394 622 zł
4.8%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
823 346 309,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
175 384 233,50 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
175 384 233,50 zł
Wydatki bieżące
79%
647 962 075,56 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
336 852 810,86 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
120 508 511,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
82 010 025,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
44 875 169,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
41 359 818,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
65 723 412,72 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
33 038 050,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
32 452 891,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 736 176,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
11 516 809,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
9 568 334,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 993 450,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 506 072,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 994 700,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 705 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
505 079,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
175 384 233,50 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.1%
Sprawy społeczne, kultura i sport
41.9%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
101 903 852,00 zł
73 480 381,50 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Dostosowanie lokalu użytkowego ul. Młynarska 19 dla osób niepełnosprawnych - 70 000,00 zł
 • Budynek ul.Puławska 42A−Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - 1 500 000,00 zł
 • Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - 35 998,00 zł
 • Wykupy gruntów - 15 000 000,00 zł
 • Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach - 50 000,00 zł
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - 15 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gmniny Piaseczno - 1 200 000,00 zł
 • Zakup udziałów w SIM KZN Mazowsze Spółka z o.o. - 3 000 000,00 zł
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - 89 000,00 zł
Całkowity koszt
20 959 998,00 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - 996 925,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprogramowania, licencji - 300 000,00 zł
 • Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG - 60 000,00 zł
 • Projekt wystawy Józefa Wilkonia - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
1 506 925,00 zł
Policja

Policja

 • Wsparcie finansowe Policji
Całkowity koszt
230 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup zestawu narzędzi eDraulicznych Lukas dla OSP Bobrowiec - 120 000,00 zł
 • Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno - 17 000,00 zł
 • Zakup uniwersalnych nożyc hydraulicznych Lukas z oświetleniem pola pracy dla OSP Bogatki - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
177 000,00 zł
Straż gminna

Straż gminna

 • Samochód służbowy dla SM
Całkowity koszt
265 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja monitoringu - 75 000,00 zł
 • System analityki obrazu dla potrzeb SM - 108 557,00 zł
Całkowity koszt
183 557,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa szkoły w Chylicach − poprawa infrastruktury - 350 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 − budowa placu zabaw - 250 000,00 zł
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 25 021 870,00 zł
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - 339 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Złotokłosie − sala sportowa - 6 704 735,00 zł
 • Projekt i rozbudowa placu zabaw − SP Józefosław - 130 000,00 zł
 • Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - 100 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 30 000,00 zł
 • Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - 428 260,00 zł
 • Rowerem do szkoły - 130 000,00 zł
 • Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie - 50 000,00 zł
 • Plenerowy stół do tenisa stołowego - 13 000,00 zł
Całkowity koszt
33 546 865,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 50 000,00 zł
 • Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - 150 000,00 zł
 • Mazowsze bez Smogu − Samochód służbowy − ekodoradca - 150 000,00 zł
 • Mazowsze bez Smogu − Narzędzia pracy ekodoradcy - 50 800,00 zł
 • Dotacje − wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji - 300 000,00 zł
 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy - 1 938 257,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 1 706 995,00 zł
 • Dotacje − ochrona zasobów wodnych/mała retencja - 130 000,00 zł
Całkowity koszt
4 476 052,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - 2 014 760,00 zł
 • Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - 250 000,00 zł
 • Plac Sołecki Złotokłos - 130 000,00 zł
 • Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany - 39 500,00 zł
 • Teren rekreacyjny w Julianowie - 250 000,00 zł
 • Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu - 130 000,00 zł
 • Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
2 894 260,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Kompleks zabudowy teatralno − kulturalnej i administracji publicznej - 1 000 000,00 zł
 • Budynek o funkcjach społeczno − edukacyjnych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) − poprawa infrastruktury - 500 000,00 zł
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 638 468,00 zł
 • Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - 100 000,00 zł
 • Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka dla Centrum Kultury w Piasecznie - 500 000,00 zł
 • Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
2 763 468,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - 1 460 173,00 zł
 • Świetlica sportowa w Żabieńcu - 9 295 145,00 zł
Całkowity koszt
10 755 318,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Dotacja na montaż klimatyzacji w budynku CEM dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie - 78 000,00 zł
 • Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 − na bibliotekę dostępną z plusem" - 320 000,00 zł
 • Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem − adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - 145 000,00 zł
Całkowity koszt
543 000,00 zł
Muzea

Muzea

 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" − prace projektowe+realizacja - 5 182 902,00 zł
 • Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno−konferencyjny - 2 764 892,00 zł
Całkowity koszt
8 247 794,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - 95 600,00 zł
 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim − projekt + realizacja - 3 159 015,00 zł
Całkowity koszt
3 254 615,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - 10 000 000,00 zł
 • GOS Bobrowiec − budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - 900 000,00 zł
 • Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
11 900 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 − ul. Pionierów do miejscowości Zalesie Górne - 158 670,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do miejscowości Wólka Pęcherska - 155 595,00 zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - 3 938,00 zł
Całkowity koszt
318 203,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa infrastruktury przystankowej - 130 000,00 zł
 • Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej - 150 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego - 1 000 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - 2 000 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W− w tym wykonanie dokumentacji projektowej - 2 000 000,00 zł
Całkowity koszt
5 280 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa infrastruktury przystankowej - 170 000,00 zł
 • Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin−Jeziorna - 681 789,00 zł
 • Drobne inwestycje drogowe - 600 000,00 zł
 • Droga 1KD−L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej) - 142 680,00 zł
 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej - 300 000,00 zł
 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin − Jeziorna - 300 000,00 zł
 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - 150 000,00 zł
 • Obsługa trasy S7− drogi gminne - 314 510,00 zł
 • Trakt nad Perełką - 203 075,00 zł
 • Układ dróg gminnych w Chyliczkach − Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - 5 293 876,00 zł
 • Ulica Dworcowa w Piasecznie − odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - 3 387,00 zł
 • Ulica Księdza Marka w Piasecznie - 1 005 492,00 zł
 • Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 27 988 517,00 zł
 • Ulica Balladyny w Piasecznie - 2 035 418,00 zł
 • Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie−Urocze i w Złotokłosie - 572 915,00 zł
 • Ulica Bobrowiecka − na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - 3 231 612,00 zł
Całkowity koszt
44 493 271,00 zł
Drogi gminne c.d.

Drogi gminne c.d.

 • Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - 4 613,00 zł
 • Ulica Polna w Chylicach - 16 452,00 zł
 • Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ulica Jarząbka w Piasecznie - 150 000,00 zł
 • Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - 9 810,00 zł
 • Ulica Korczunkowa w Głoskowie - 200 000,00 zł
 • Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - 2 072 250,00 zł
 • Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - 5 720,00 zł
 • Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - 200 000,00 zł
 • Ulica Łąkowa w Gołkowie - 100 000,00 zł
 • Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - 210 000,00 zł
 • Ulica Piaskowa w Chylicach - 200 000,00 zł
 • Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ulica Przejazd w Chylicach - 157 440,00 zł
 • Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - 138 990,00 zł
 • Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie - 1 595 695,00 zł
 • Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - 411 558,00 zł
 • Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - 1 000 000,00 zł
 • Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi
 • nr 2866W i 2814W - 3 579 328,00 zł
 • Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - 399 750,00 zł
 • Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - 50 000,00 zł
 • Ulica Andersena w Piasecznie - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
11 581 606,00 zł
Obsługa komunikacyjna

Obsługa komunikacyjna

 • Obsługa komunikacyjna:
  - w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 544 650,00 zł
  - historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - 1 650 000,00 zł
  - strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
  - szkoły w Julianowie - 483 498,50 zł

 • Układ komunikacyjny:
  - sołectwa Żabieniec - 200 000,00 zł
  - w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - 1 007 688,00 zł
  - w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - 1 100 903,00 zł
  - w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - 101 414,00 zł
  - w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - 97 232,00 zł
Całkowity koszt
6 685 385,50 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt i budowa łącznika ul. Bema − ul. Poniatowskiego w Piasecznie - 453 520,00 zł
 • Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - 20 664,00 zł
 • Projekty drogowe dróg gminnych - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
624 184,00 zł
Ścieżki rowerowe i szlaki pieszo-rowerowe

Ścieżki rowerowe i szlaki pieszo-rowerowe

 • Ścieżki rowerowe - 1 000 000,00 zł
 • Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presjiturystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo− rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację rowerową wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS − 67 000,00 zł
Całkowity koszt
1 367 000,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - 300 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - 236 160,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły
  − SP Złotokłos - 51 660,00 zł
  − SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - 2 491,00 zł
  − SP w Gołkowie - 40 000,00 zł
 • Bogatki 2 − Zakup quada do odśnieżania chodnika - 12 501,00 zł
 • Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości − Świętojańska - 26 070,00 zł
 • Zwolnij−wyświetlacz prędkości pod szkołami− 100 000,00 zł
Całkowity koszt
768 882,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - 250 000,00 zł
 • Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - 200 000,00 zł
 • Rozbudowa infrastruktury parkingowej − parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - 775 000,00 zł
Całkowity koszt
1 225 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - 100 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - 500 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych−oświetlenie - 481 850,00 zł
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 55 000,00 zł
Całkowity koszt
1 136 850,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

20 959 998,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Dostosowanie lokalu użytkowego ul. Młynarska 19 dla osób niepełnosprawnych - 70 000,00 zł
 • Budynek ul.Puławska 42A−Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - 1 500 000,00 zł
 • Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - 35 998,00 zł
 • Wykupy gruntów - 15 000 000,00 zł
 • Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach - 50 000,00 zł
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - 15 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gmniny Piaseczno - 1 200 000,00 zł
 • Zakup udziałów w SIM KZN Mazowsze Spółka z o.o. - 3 000 000,00 zł
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - 89 000,00 zł
Urząd gminy

Całkowity koszt

1 506 925,00 zł

Urząd gminy

 • Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - 996 925,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprogramowania, licencji - 300 000,00 zł
 • Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG - 60 000,00 zł
 • Projekt wystawy Józefa Wilkonia - 150 000,00 zł
Policja

Całkowity koszt

230 000,00 zł

Policja

 • Wsparcie finansowe Policji
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

177 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup zestawu narzędzi eDraulicznych Lukas dla OSP Bobrowiec - 120 000,00 zł
 • Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno - 17 000,00 zł
 • Zakup uniwersalnych nożyc hydraulicznych Lukas z oświetleniem pola pracy dla OSP Bogatki - 40 000,00 zł
Straż gminna

Całkowity koszt

265 000,00 zł

Straż gminna

 • Samochód służbowy dla SM
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

183 557,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja monitoringu - 75 000,00 zł
 • System analityki obrazu dla potrzeb SM - 108 557,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

33 546 865,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa szkoły w Chylicach − poprawa infrastruktury - 350 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 − budowa placu zabaw - 250 000,00 zł
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 25 021 870,00 zł
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - 339 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Złotokłosie − sala sportowa - 6 704 735,00 zł
 • Projekt i rozbudowa placu zabaw − SP Józefosław - 130 000,00 zł
 • Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - 100 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 30 000,00 zł
 • Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - 428 260,00 zł
 • Rowerem do szkoły - 130 000,00 zł
 • Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie - 50 000,00 zł
 • Plenerowy stół do tenisa stołowego - 13 000,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Pomoc społeczna

 • Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 476 052,00 zł

Ochrona środowiska

 • Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 50 000,00 zł
 • Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - 150 000,00 zł
 • Mazowsze bez Smogu − Samochód służbowy − ekodoradca - 150 000,00 zł
 • Mazowsze bez Smogu − Narzędzia pracy ekodoradcy - 50 800,00 zł
 • Dotacje − wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji - 300 000,00 zł
 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy - 1 938 257,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 1 706 995,00 zł
 • Dotacje − ochrona zasobów wodnych/mała retencja - 130 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

2 894 260,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - 2 014 760,00 zł
 • Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - 250 000,00 zł
 • Plac Sołecki Złotokłos - 130 000,00 zł
 • Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany - 39 500,00 zł
 • Teren rekreacyjny w Julianowie - 250 000,00 zł
 • Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu - 130 000,00 zł
 • Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich - 80 000,00 zł
Obiekty kultury

Całkowity koszt

2 763 468,00 zł

Obiekty kultury

 • Kompleks zabudowy teatralno − kulturalnej i administracji publicznej - 1 000 000,00 zł
 • Budynek o funkcjach społeczno − edukacyjnych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) − poprawa infrastruktury - 500 000,00 zł
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 638 468,00 zł
 • Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - 100 000,00 zł
 • Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka dla Centrum Kultury w Piasecznie - 500 000,00 zł
 • Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - 25 000,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

10 755 318,00 zł

Świetlice

 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - 1 460 173,00 zł
 • Świetlica sportowa w Żabieńcu - 9 295 145,00 zł
Biblioteki

Całkowity koszt

543 000,00 zł

Biblioteki

 • Dotacja na montaż klimatyzacji w budynku CEM dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie - 78 000,00 zł
 • Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 − na bibliotekę dostępną z plusem" - 320 000,00 zł
 • Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem − adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - 145 000,00 zł
Muzea

Całkowity koszt

8 247 794,00 zł

Muzea

 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" − prace projektowe+realizacja - 5 182 902,00 zł
 • Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno−konferencyjny - 2 764 892,00 zł
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

3 254 615,00 zł

Ochrona zabytków

 • Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - 95 600,00 zł
 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim − projekt + realizacja - 3 159 015,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

11 900 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - 10 000 000,00 zł
 • GOS Bobrowiec − budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - 900 000,00 zł
 • Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - 1 000 000,00 zł
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

318 203,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 − ul. Pionierów do miejscowości Zalesie Górne - 158 670,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do miejscowości Wólka Pęcherska - 155 595,00 zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - 3 938,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

5 280 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa infrastruktury przystankowej - 130 000,00 zł
 • Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej - 150 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego - 1 000 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - 2 000 000,00 zł
 • Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W− w tym wykonanie dokumentacji projektowej - 2 000 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

44 493 271,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa infrastruktury przystankowej - 170 000,00 zł
 • Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin−Jeziorna - 681 789,00 zł
 • Drobne inwestycje drogowe - 600 000,00 zł
 • Droga 1KD−L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej) - 142 680,00 zł
 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej - 300 000,00 zł
 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin − Jeziorna - 300 000,00 zł
 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - 150 000,00 zł
 • Obsługa trasy S7− drogi gminne - 314 510,00 zł
 • Trakt nad Perełką - 203 075,00 zł
 • Układ dróg gminnych w Chyliczkach − Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - 5 293 876,00 zł
 • Ulica Dworcowa w Piasecznie − odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - 3 387,00 zł
 • Ulica Księdza Marka w Piasecznie - 1 005 492,00 zł
 • Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 27 988 517,00 zł
 • Ulica Balladyny w Piasecznie - 2 035 418,00 zł
 • Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie−Urocze i w Złotokłosie - 572 915,00 zł
 • Ulica Bobrowiecka − na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - 3 231 612,00 zł
Drogi gminne c.d.

Całkowity koszt

11 581 606,00 zł

Drogi gminne c.d.

 • Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - 4 613,00 zł
 • Ulica Polna w Chylicach - 16 452,00 zł
 • Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ulica Jarząbka w Piasecznie - 150 000,00 zł
 • Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - 9 810,00 zł
 • Ulica Korczunkowa w Głoskowie - 200 000,00 zł
 • Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - 2 072 250,00 zł
 • Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - 5 720,00 zł
 • Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - 200 000,00 zł
 • Ulica Łąkowa w Gołkowie - 100 000,00 zł
 • Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - 210 000,00 zł
 • Ulica Piaskowa w Chylicach - 200 000,00 zł
 • Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ulica Przejazd w Chylicach - 157 440,00 zł
 • Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - 138 990,00 zł
 • Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie - 1 595 695,00 zł
 • Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - 411 558,00 zł
 • Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - 1 000 000,00 zł
 • Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi
 • nr 2866W i 2814W - 3 579 328,00 zł
 • Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - 399 750,00 zł
 • Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - 50 000,00 zł
 • Ulica Andersena w Piasecznie - 100 000,00 zł
Obsługa komunikacyjna

Całkowity koszt

6 685 385,50 zł

Obsługa komunikacyjna

 • Obsługa komunikacyjna:
  - w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 544 650,00 zł
  - historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - 1 650 000,00 zł
  - strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
  - szkoły w Julianowie - 483 498,50 zł

 • Układ komunikacyjny:
  - sołectwa Żabieniec - 200 000,00 zł
  - w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - 1 007 688,00 zł
  - w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - 1 100 903,00 zł
  - w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - 101 414,00 zł
  - w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - 97 232,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

624 184,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt i budowa łącznika ul. Bema − ul. Poniatowskiego w Piasecznie - 453 520,00 zł
 • Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - 20 664,00 zł
 • Projekty drogowe dróg gminnych - 150 000,00 zł
Ścieżki rowerowe i szlaki pieszo-rowerowe

Całkowity koszt

1 367 000,00 zł

Ścieżki rowerowe i szlaki pieszo-rowerowe

 • Ścieżki rowerowe - 1 000 000,00 zł
 • Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presjiturystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo− rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację rowerową wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS − 67 000,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Całkowity koszt

768 882,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - 300 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - 236 160,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły
  − SP Złotokłos - 51 660,00 zł
  − SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - 2 491,00 zł
  − SP w Gołkowie - 40 000,00 zł
 • Bogatki 2 − Zakup quada do odśnieżania chodnika - 12 501,00 zł
 • Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości − Świętojańska - 26 070,00 zł
 • Zwolnij−wyświetlacz prędkości pod szkołami− 100 000,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

1 225 000,00 zł

Parkingi

 • Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - 250 000,00 zł
 • Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - 200 000,00 zł
 • Rozbudowa infrastruktury parkingowej − parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - 775 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 136 850,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - 100 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - 500 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych−oświetlenie - 481 850,00 zł
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 55 000,00 zł
05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

1 252

 • Rowerem do szkoły

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

1 175

 • Stop smog - nowe rabaty, drzewa, krzewy, byliny i rośliny cebulowe!

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

1 105

 • Zwolnij - wyświetlacze prędkości pod szkołami!

Całkowity koszt

19 000,00 zł

Ilość głosów

981

 • Kraina św. Mikołaja w Piasecznie

Całkowity koszt

35 520,00 zł

Ilość głosów

874

 • Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

853

 • Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu

Całkowity koszt

13 500,00 zł

Ilość głosów

821

 • Zrób to sam – zajęcia dla dzieci i młodzieży

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ilość głosów

799

 • Kody na e-booki i audiobooki - mobilne czytanie dla każdego!

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Ilość głosów

795

 • Przestrzeń piknikowa przy Parku Zachodnim

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ilość głosów

784

 • Audiobooki dla każdego - online bez wychodzenia z domu

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Ilość głosów

746

 • "Uczeń w spektrum autyzmu- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i specjalistów"

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Ilość głosów

746

 • Plenerowy stół do tenisa stołowego

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Ilość głosów

732

 • Wagi najazdowe dla osób z niepełnosprawnością - które korzystają z wózka inwalidzkiego. Ważne także dla seniorów.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Ilość głosów

723

 • Relaksacyjna joga z ćwiczeniami oddechowymi dla dorosłych

Całkowity koszt

67 000,00 zł

Ilość głosów

720

 • 1 nowa stacja piaseczyńskiego roweru miejskiego

Całkowity koszt

4 000,00 zł

Ilość głosów

714

 • Zagrajmy! – poszerzenie oferty planszówek w bibliotece w Zalesiu Górnym

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ilość głosów

661

 • Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ilość głosów

620

 • Aktywna, zdrowa MAMA to szczęśliwe DZIECKO

Całkowity koszt

26 070,00 zł

Ilość głosów

580

 • Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości - Świętojańska

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Ilość głosów

428

 • Zalesie Górne - Poznajmy się
Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

25 089,00 zł

Antoninów - Kuleszówka

 • Fotopułapka (kamera pułapka) na potrzeby sołectwa;
 • Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Zakup monitoringu do świetlicy w Mieszkowie;
 • Zakup tłucznia i wyrównanie dróg.

Całkowity koszt

55 811,00 zł

Baszkówka

 • Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg;
 • Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszówka".

Całkowity koszt

27 447,00 zł

Bąkówka

 • Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.)

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Bobrowiec

 • Utrzymanie czystości w świetlice sołectwie (umowa zlecenie dla osoby ficzycznej);
 • Abonament internet do świetlicy sołectwie sołeckiej;
 • Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.);
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec;
 • Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej i środków czystości do świetlicy sołeckiej;
 • Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne);
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu.

Całkowity koszt

48 801,00 zł

Bogatki

 • Zakup sprzętu strażackiego;
 • Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP;
 • Konserwacja monitoringu na terenie gminnym;
 • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych;
 • Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny);
 • Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka);
 • Utrzymanie dróg i chodnika;
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki;
 • Zakup quada do odśnieżania chodnika;
 • Zakup paliwa do maszyn.

Całkowity koszt

30 525,00 zł

Chojnów

 • Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych;
 • Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw;
 • Realizacja impreza kulturowa-edukacyjna-sportowych i okolicznościowych - uługi;
 • Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
 • Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego;
 • Naprawa boiska do siatkówki.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Chylice

 • Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic;
 • Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana pisaku na placu zabaw itp.;
 • Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
 • Remont dróg gminnych na terenie sołectwa;
 • Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.;
 • Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25-30 l.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Chyliczki

 • Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki

Całkowity koszt

54 369,00 zł

Głosków Letnisko

 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców;
 • Zakup wyposażenia świetlicy;
 • Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa;
 • Przeglądyi naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa;
 • Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza;
 • Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r..

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Głosków

 • Toalety przenośne od majado października na placu zabaw ul. Kasztelańska;
 • Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków(koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne);
 • Na cele oświatowe - SP Głosków (np. wyposażenie szkoły);
 • Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk itp.);
 • Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa;
 • Opróżnienie koszy na śmieci;
 • Nadzór i ochrona terenu od czerwca sierpnia 2024 r. należącego do Gminy;
 • Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie;
 • Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Gołków

 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe;
 • Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy;
 • Przegląd wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny;
 • Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny.

Całkowity koszt

38 124,00 zł

Grochowa - Pęchery

 • Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp);
 • utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Pisaeczno (umowa zlecienie);
 • Zakup środków do pielęgnacjitrawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.);
 • Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku kieszonkowym w Pęcharach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminy);
 • Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa;
 • Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej;
 • Zakup pieca konwekcyjnego (używany);
 • Konserwacja klimatyzacji w OSP Grochowa;
 • Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Henryków Urocze

 • Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy);
 • Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców;
 • Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym;
 • Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa;
 • Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

49 784,00 zł

Jastrzębie

 • Konserwacja systemu odwodnienia;
 • Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
 • Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
 • Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton";
 • Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

 • Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki itp.;
 • Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołeckiego i prace ogrodowe itp.;
 • Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminym;
 • Zapewnienie przejezdności dróg gminnych;
 • Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp..

Całkowity koszt

59 675,00 zł

Jesówka

 • Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi itp.;
 • Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany;
 • Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Józefosław

 • Koszty administracyjne sołectwa Józefosław;
 • Renowacja/naprawa budek na wymiana książek;
 • Dni Józefosławia;
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy;
 • Zakup i montaż tablic informacyjnych;
 • Zajęcia jogi rodzinnej;
 • Warsztaty gry na bębnach;
 • Zajęcia S.O.S. a stres;
 • Festiwal Musica Classica.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Julianów

 • Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.);
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa;
 • Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa ( w tym wynajęcie sali/obiektu sportowego);
 • Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny);
 • Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik naukowy (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Kamionka

 • Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa;
 • Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy);
 • Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec;
 • Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami;
 • Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa;
 • Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do graffiti.

Całkowity koszt

30 591,00 zł

Łbiska

 • Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa;
 • Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny);
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

24 368,00 zł

Mieszkowo

 • Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych.);
 • Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina itp.);
 • Abonament roczny za internet;
 • Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału);
 • Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców;
 • Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży;
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców;
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.

Całkowity koszt

45 657,00 zł

Orzeszyn - Pilawa

 • Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażeia;
 • Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie;
 • Opłata za monitoring;
 • Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie;
 • Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć.

Całkowity koszt

29 412,00 zł

Robercin

 • Zakup wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska;
 • Na cele oświatowe - SP Głosków (np. wyposażenie szkoły);
 • Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym;
 • Zakup paliwa do podkaszarki;
 • Zakup środków czystości do Domu Ludowego;
 • Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie;
 • Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców.

Całkowity koszt

39 041,00 zł

Runów

 • Zatrudnienie opiekuna do świetlicy;
 • Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zleceie lub umowę o dzieło);
 • Imprezy i spotkania, promowaie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (aimatorzy, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.);
 • Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
 • Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.;
 • Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywaie chwatów itp.);
 • Prace remontowe budynku świetlicy.

Całkowity koszt

43 168,00 zł

Siedliska

 • Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup rośli, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp..

Całkowity koszt

33 277,00 zł

Szczaki

 • Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy";
 • Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołeckiego "teren Gminy";
 • Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw "teren Gminy";
 • Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy".

Całkowity koszt

59 675,00 zł

Wola Gołkowska

 • Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządkui czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11;
 • Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej;
 • Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11;
 • Zakup wiaty przystankowej do sołectwa;
 • Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Ochrona środowiska w Woli Gołkowskiej;
 • Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej;
 • Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.;
 • Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Wólka Kozodawska

 • Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej, konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew;
 • Remont dróg w tym odwodnienie;
 • Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury;
 • Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresować dla dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
 • Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
 • Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno).

Całkowity koszt

22 992,00 zł

Wólka Pracka

 • Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa;
 • Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Zalesie Górne

 • Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie;
 • Wsparcie lokalnych inicjatyw - działa społecznych;
 • Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów;
 • Wsparcie lokalnych działań plastycznych;
 • Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych;
 • Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego;
 • Zakup i montaż małej architektury;
 • Porządkowanie dróg gminnych;
 • Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim;
 • Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Złotokłos

 • Utrzymanie porządku w sołectwie, chodiki, odchwaszczanie i czyszczeie;
 • Drogi i przepusty (rówanie, uzupełnianie);
 • Orgaizacja imprez kulturalo-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu);
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkaców sołectwa;
 • Zakup sprzętu do świetlicy gminej;
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych;
 • Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym.

Całkowity koszt

65 505,00 zł

Żabieniec

 • Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie itp.);
 • Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.;
 • Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych itp.);
 • Organizacja imprez kulturowo-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa itp.);
 • Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo itp.);
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.