Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
95 704
mieszkańców
W 2017 roku planowane są dochody w wysokości
488 408 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
0.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
0 zł
0.0%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2017 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
508 188 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
45 228 000,00 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
45 228 000,00 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
47.78%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
181 956 167,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
89 380 920,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
50 994 144,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi publiczne
całkowity koszt
34 444 028,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport publiczny
całkowity koszt
16 927 350,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 088 439,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna, rolnictwo i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 792 685,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
33 357 862,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
19 151 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-turystyka.svg
Kultura fizyczna i turystyka
całkowity koszt
12 201 640,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 782 478,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 202 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
10 908 987,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
181 956 167,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
89 380 920,00 zł
Drogi publiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
50 994 144,00 zł
Transport publiczny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi publiczne
całkowity koszt
34 444 028,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport publiczny
całkowity koszt
16 927 350,00 zł
Gospodarka komunalna, rolnictwo i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 088 439,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna, rolnictwo i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 792 685,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
33 357 862,00 zł
Kultura fizyczna i turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
19 151 300,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-turystyka.svg
Kultura fizyczna i turystyka
całkowity koszt
12 201 640,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 782 478,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 202 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
10 908 987,00 zł
Licea ogólnokształcące
17 771 384,00 zł
Gimnzazja
21 854 399,00 zł
Szkoły podstawowe
38 395 542,00 zł
Przedszkola
27 512 040,00 zł
Szkoły zawodowe
25 417 984,00 zł
Szkoły specjalne
7 901 092,00 zł
Szkoły artystyczne
6 866 396,00 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
4 195 440,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkole
8 944 520,00 zł
Świetlice szkolne i ośrodki szkolno- wychowawcze
7 409 510,00 zł
Internaty, bursy szkolne i młodzieżowe schroniska młodzieżowe
3 578 720,00 zł
Dowożenie dzieci do szkół
658 120,00 zł
Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci
533 760,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wspierające wczesny rozwój dziecka i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
5 835 230,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe
852 370,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
500 710,00 zł
Pozostała działalność
3 728 950,00 zł
Świadczenia wychowawcze (500+)
43 952 000,00 zł
Świadczenia rodzinne i składki
27 075 630,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
6 460 280,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych
5 405 570,00 zł
Rodziny zastępcze
3 530 780,00 zł
Wspieranie rodziny
2 912 610,00 zł
Pozostała działalność
44 050,00 zł
Instytucje pomocy społecznej
23 322 557,00 zł
Dodatki i zasiłki
11 269 100,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
6 981 800,00 zł
Ochrona zdrowia
4 009 960,00 zł
Powiatowe Urzędy Pracy
3 596 777,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz zespoły do orzekania o niepełnosprawności
633 305,00 zł
Pozostała działalność
1 180 645,00 zł
Drogi publiczne gminne
10 385 000,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
21 989 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
150 000,00 zł
Pozostała działalność
1 920 028,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Komendy Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicze straże pożarne
9 445 812,00 zł
Straż miejska
3 354 970,00 zł
Ochrona cywilna i narodowa oraz zarządzanie kryzysowe
144 500,00 zł
Policja
80 000,00 zł
Pozostała działalność
63 157,00 zł
Utrzymanie czystości i estetyki
19 097 700,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 400 000,00 zł
Ochrona środowiska
620 000,00 zł
Pozostała działalność
2 674 985,00 zł
Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu i wojewódzkie
30 438 250,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz ich promocja
1 946 940,00 zł
Rady Gmin
489 600,00 zł
Pozostała działalność
483 072,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5 652 300,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4 337 000,00 zł
Biblioteki
4 282 000,00 zł
Muzea
2 363 000,00 zł
Teatry
1 500 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
912 000,00 zł
Pozostała działalność
105 000,00 zł
Obiekty sportowe i instytucje kultury fizycznej
10 297 490,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania turystyki
1 725 000,00 zł
Pozostała działalność
179 150,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
9 223 500,00 zł
Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę działek wydzielone pod drogi publiczne
1 670 000,00 zł
Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości
504 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty związane z przygotowaniem nieruchomości i gruntów do zbycia
1 086 210,00 zł
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa
94 218,00 zł
Pozostała działalność
204 550,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Rezerwy ogólne i celowe
6 088 000,00 zł
Działalność usługowa
2 964 650,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 100 000,00 zł
Nadzór budowlany
500 821,00 zł
Nieodpłatna pomoc prawna dla młodzieży, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób starszych, kombatantów, weteranów, kobiet w ciąży oraz osób osiadających Kartę Duzej Rodziny
250 416,00 zł
Janosikowe
0,00 zł
Pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
5 100,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.