01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
92 568
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
843 349 390,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
177 229 918 zł
21.02%
CIT
20 814 342 zł
2.47%
Dotacje i pozostałe środki pozyskiwnane ze źródeł zewnętrznych
140 375 526,20 zł
16.65%
Subwencje
261 606 306 zł
31.02%
Inne podatki i opłaty lokalne
65 094 936 zł
7.72%
Podatki od nieruchomości
104 000 000 zł
12.33%
Pozostałe dochody
74 228 362,08 zł
8.8%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
880 135 390,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
144 163 285,00 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
144 163 285,00 zł
Wydatki bieżące
84%
735 972 105,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.71%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
313 395 613,49 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
126 241 179,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
76 763 216,42 zł
Rodzina
całkowity koszt
68 276 262,78 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
62 151 914,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
60 819 979,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
37 020 343,68 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
32 926 786,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 519 273,23 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 077 050,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
17 088 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 663 375,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 021 173,60 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 145 145,86 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 285 399,93 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 916 348,16 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
824 327,00 zł

Źródło: Plan budżetu Legnicy na 2024 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
144 163 285,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.18%
Infrastruktura
33.82%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
95 406 722,89 zł
48 756 562,11 zł
Infrastruktura kolejowa i lokalny transport zbiorowy

Infrastruktura kolejowa i lokalny transport zbiorowy

 • Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice- Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica Lubin-Rudna Gwizdanów;
 • Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania.
Całkowity koszt
16 674 275,28 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy;
 • Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska;
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych;
 • Przebudowa systemu ITS w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej.
Całkowity koszt
53 271 611,24 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście''.
Całkowity koszt
1 136 960,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP;
 • Budowa ul. Wiślanej w Legnicy;
 • Budowa ul. Myśliwca;
 • Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO);
 • Przebudowa chodników w mieście;
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu;
 • Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Ogrodowej do wału rzeki Kaczawy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Powstańców Śląskich;
 • Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej;
 • Przebudowa ul. Zagrodowej;
 • Przebudowa ul. Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Przebudowa ulicy Fiołkowej od ulicy Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ulicy Nowodworskiej;
 • Przebudowa ulicy Wielogórskiej od ulicy Nowodworskiej do ulicy Zielnej;
 • Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy (LBO);
 • Rozbudowa ulicy Kasjopei w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Całkowity koszt
15 746 181,37 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO).
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego;
 • Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO);
 • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Całkowity koszt
1 481 175,00 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w:
  - budynku gminy przy ul. Kartuskiej 40;
  - budynku gminy przy ul. Kartuskiej 74;
  - budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 18;
  - budynku mieszkalnym gminy przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21;
  - mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Jaworzyńskiej 111;
  - mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 24;
  - budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Andersa 19;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 5;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 8;
 • Modernizacja kamienicy przy ul. Dmowskiego 6 wraz z elementami termomodernizacji;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w;
  - budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 56a;
  - budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Kartuskiej 20;
  - budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35.
Całkowity koszt
941 960,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica.
Całkowity koszt
4 959 560,00 zł
Przebudowa terenów

Przebudowa terenów

 • Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich;
 • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena.
Całkowity koszt
595 000,00 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124;
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zielnej w Legnicy.
Całkowity koszt
595 000,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.
Całkowity koszt
840 500,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • Termomodernizacja budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy;
 • Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
 • Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej LEGMAN dla potrzeb monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
730 000,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).
Całkowity koszt
1 440 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wykonanie bezpiecznego systemu naświetli nad klatkami schodowymi;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 3:
  - budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły;
  - przebudowa klatki schodowej;
  - rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy;
 • Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy;
 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup tablicy wyników sportowych wraz z montażem.
Całkowity koszt
1 026 600,81 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Modernizacja nawierzchni przy budynku;
 • Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku;
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku przedszkola;
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony p.poż w budynku przedszkola.
Całkowity koszt
634 000,00 zł
Technika

Technika

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Wykonanie przebudowy pokrycia dachowego w segmencie C.
Całkowity koszt
235 000,00 zł
Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące

 • V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej;
 • VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17, 59-220 Legnica - Strzelnica w powiecie 2024.
Całkowity koszt
148 540,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Plac zabaw przy Czwórce (LBO).
Całkowity koszt
500 000,00 zł
System opieki nad dziećmi

System opieki nad dziećmi

 • Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup pralnico - wirówek przemysłowych.
Całkowity koszt
232 260,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Ciepłe Mieszkanie;
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Całkowity koszt
11 205 450,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

 • Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy;
 • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO).
Całkowity koszt
640 000,00 zł
Centra kultury

Centra kultury

 • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup ekranu diodowego LED wraz z oprzyrządowaniem.
Całkowity koszt
240 000,00 zł
Muzea

Muzea

 • Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż..
Całkowity koszt
48 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Dotacja dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 12 w Legnicy - Remont domu przedpogrzebowego Gminy Żydowskiej (Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza;
 • Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy - Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy;
 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Całkowity koszt
14 640 795,68 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy;
 • Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r.;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne.
Całkowity koszt
15 200 415,62 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kolejowa i lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

16 674 275,28 zł

Infrastruktura kolejowa i lokalny transport zbiorowy

 • Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice- Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica Lubin-Rudna Gwizdanów;
 • Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania.
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

53 271 611,24 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy;
 • Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska;
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych;
 • Przebudowa systemu ITS w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej.
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 136 960,00 zł

Ścieżki rowerowe

 • Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście''.
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 746 181,37 zł

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP;
 • Budowa ul. Wiślanej w Legnicy;
 • Budowa ul. Myśliwca;
 • Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO);
 • Przebudowa chodników w mieście;
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu;
 • Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Ogrodowej do wału rzeki Kaczawy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Powstańców Śląskich;
 • Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej;
 • Przebudowa ul. Zagrodowej;
 • Przebudowa ul. Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Przebudowa ulicy Fiołkowej od ulicy Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ulicy Nowodworskiej;
 • Przebudowa ulicy Wielogórskiej od ulicy Nowodworskiej do ulicy Zielnej;
 • Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy (LBO);
 • Rozbudowa ulicy Kasjopei w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO).
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 481 175,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego;
 • Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO);
 • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Całkowity koszt

941 960,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w:
  - budynku gminy przy ul. Kartuskiej 40;
  - budynku gminy przy ul. Kartuskiej 74;
  - budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 18;
  - budynku mieszkalnym gminy przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21;
  - mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Jaworzyńskiej 111;
  - mieszkaniach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 24;
  - budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Andersa 19;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 5;
  - mieszkaniu gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 8;
 • Modernizacja kamienicy przy ul. Dmowskiego 6 wraz z elementami termomodernizacji;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w;
  - budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 56a;
  - budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Kartuskiej 20;
  - budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35.
Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Kanalizacja deszczowa

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.
Oświetlenie

Całkowity koszt

4 959 560,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica.
Przebudowa terenów

Całkowity koszt

595 000,00 zł

Przebudowa terenów

 • Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich;
 • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.
Cmentarze

Całkowity koszt

595 000,00 zł

Cmentarze

 • Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124;
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zielnej w Legnicy.
Urzędy gmin

Całkowity koszt

840 500,00 zł

Urzędy gmin

 • Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • Termomodernizacja budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy;
 • Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
 • Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej LEGMAN dla potrzeb monitoringu miejskiego.
Rezerwy

Całkowity koszt

1 440 000,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 026 600,81 zł

Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wykonanie bezpiecznego systemu naświetli nad klatkami schodowymi;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 3:
  - budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły;
  - przebudowa klatki schodowej;
  - rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy;
 • Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy;
 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup tablicy wyników sportowych wraz z montażem.
Przedszkola

Całkowity koszt

634 000,00 zł

Przedszkola

 • Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Modernizacja nawierzchni przy budynku;
 • Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku;
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku przedszkola;
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony p.poż w budynku przedszkola.
Technika

Całkowity koszt

235 000,00 zł

Technika

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Wykonanie przebudowy pokrycia dachowego w segmencie C.
Licea ogólnokształcące

Całkowity koszt

148 540,00 zł

Licea ogólnokształcące

 • V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej;
 • VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17, 59-220 Legnica - Strzelnica w powiecie 2024.
Place zabaw

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Place zabaw

 • Plac zabaw przy Czwórce (LBO).
System opieki nad dziećmi

Całkowity koszt

232 260,00 zł

System opieki nad dziećmi

 • Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup pralnico - wirówek przemysłowych.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

11 205 450,00 zł

Ochrona środowiska

 • Ciepłe Mieszkanie;
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

640 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

 • Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy;
 • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO).
Centra kultury

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Centra kultury

 • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup ekranu diodowego LED wraz z oprzyrządowaniem.
Muzea

Całkowity koszt

48 000,00 zł

Muzea

 • Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż..
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

14 640 795,68 zł

Ochrona zabytków

 • Dotacja dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 12 w Legnicy - Remont domu przedpogrzebowego Gminy Żydowskiej (Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza;
 • Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy - Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy;
 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

15 200 415,62 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy;
 • Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w 2024 r.;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.