Legnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
99 350
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
627 791 237,42 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
142 920 552 zł
22.77%
CIT
10 507 552,88 zł
1.67%
Podatki od nieruchomości
70 030 380,53 zł
11.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
42 179 489,25 zł
6.72%
Dotacje
166 271 036,75 zł
26.49%
Subwencje
139 494 814 zł
22.22%
Pozostałe dochody
56 387 412,01 zł
8.98%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
624 695 120,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 185 965,13 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
74 185 965,13 zł
Wydatki bieżące
88%
550 509 155,29 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.33%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 286 741,89 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
65 309 671,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 962 470,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
35 302 194,03 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 327 803,96 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
56 083 904,12 zł
Rodzina
całkowity koszt
125 839 748,25 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 046 015,83 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 350 171,02 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 924 644,39 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 622 872,96 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 964 146,79 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 822 518,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
101 039,79 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 751 176,47 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy z 2019 roku

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
74 185 965,13 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.16%
Infrastruktura
25.93%
Edukacja i oświata
9.98%
Kultura i sport
8.07%
Pozostałe wydatki
4.86%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
37 950 392,21 zł
19 234 215,49 zł
7 404 636,08 zł
5 989 684,87 zł
3 607 036,48 zł
Rewitalizacja obszarów miejskich

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Całkowity koszt
4 375 108,11 zł
Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt
6 461 832,59 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Modernizacja Osi Kartuskiej;
Budowa i przebudowa chodników w mieście;
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście;
Budowa aktywnych przejść dla pieszych;
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.

Całkowity koszt
25 512 495,31 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

Całkowity koszt
391 278,24 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt
1 209 677,96 zł
Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1 - Łączny nakład (2016-2020): 6 458 548,73 zł;
Termomodernizacja i modernizacja Szkół Podstawowych Nr 16, 19;
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 7;
CKZiU - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej Nr 16;
Poprawa efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Samochodowych i w V Liceum Ogólnokształcącym;
V Liceum Ogólnokształcące - przebudowa ogrodzenia i toalety uczniowskiej.

Całkowity koszt
6 995 599,89 zł
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemów ochrony p.poż. w budynkach szkół podstawowych, miejskich przedszkolach;
Budowa monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12.

Całkowity koszt
892 387,96 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Całkowity koszt
10 827 045,74 zł
Żłobki i Przedszkola

Żłobki i Przedszkola

Przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 12;
Budowa klimatyzacji i wentylacji w Żłobkach Nr 1, 2, 3, 4;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
197 802,90 zł
Wydatki inwestycyjne szkół

Wydatki inwestycyjne szkół

Zakup multimedialnego programu edukacyjnego do Szkół Podstawowych, Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Zespołów Placówek Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Całkowity koszt
321 379,00 zł
Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona.
Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 23 413 298,00 zł.
Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar.

Całkowity koszt
5 986 200,05 zł
Palmiarnia

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 198 656,15 zł.

Całkowity koszt
80 811,00 zł
Park Miejski

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2006-2021): 20 031 218,00 zł.
Modernizacja wejścia do Parku.

Całkowity koszt
635 675,69 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7 oraz rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy.

Całkowity koszt
701 949,34 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin".

Całkowity koszt
876 053,00 zł
Ograniczenie niskiej emisji

Ograniczenie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
1 507 339,19 zł
Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

Całkowity koszt
799 908,36 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży;
Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
1 750 145,50 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Całkowity koszt
1 056 238,82 zł
Legnicki Budżet Obywatelski

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa i przebudowa dróg, chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Całkowity koszt
2 645 072,48 zł
Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 447 000,00 zł.

Całkowity koszt
94 464,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej;
Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy.

Całkowity koszt
867 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Rewitalizacja obszarów miejskich

Całkowity koszt

4 375 108,11 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Całkowity koszt

6 461 832,59 zł

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa dróg

Całkowity koszt

25 512 495,31 zł

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Modernizacja Osi Kartuskiej;
Budowa i przebudowa chodników w mieście;
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście;
Budowa aktywnych przejść dla pieszych;
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Całkowity koszt

391 278,24 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

1 209 677,96 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Edukacja i oświata
Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Całkowity koszt

6 995 599,89 zł

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1 - Łączny nakład (2016-2020): 6 458 548,73 zł;
Termomodernizacja i modernizacja Szkół Podstawowych Nr 16, 19;
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 7;
CKZiU - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej Nr 16;
Poprawa efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Samochodowych i w V Liceum Ogólnokształcącym;
V Liceum Ogólnokształcące - przebudowa ogrodzenia i toalety uczniowskiej.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Całkowity koszt

892 387,96 zł

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemów ochrony p.poż. w budynkach szkół podstawowych, miejskich przedszkolach;
Budowa monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12.

Szkoły podstawowe specjalne

Całkowity koszt

10 827 045,74 zł

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Żłobki i Przedszkola

Całkowity koszt

197 802,90 zł

Żłobki i Przedszkola

Przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 12;
Budowa klimatyzacji i wentylacji w Żłobkach Nr 1, 2, 3, 4;
Pozostałe inwestycje.

Wydatki inwestycyjne szkół

Całkowity koszt

321 379,00 zł

Wydatki inwestycyjne szkół

Zakup multimedialnego programu edukacyjnego do Szkół Podstawowych, Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Zespołów Placówek Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Kultura i sport
Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Całkowity koszt

5 986 200,05 zł

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona.
Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 23 413 298,00 zł.
Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar.

Palmiarnia

Całkowity koszt

80 811,00 zł

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 198 656,15 zł.

Park Miejski

Całkowity koszt

635 675,69 zł

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2006-2021): 20 031 218,00 zł.
Modernizacja wejścia do Parku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Całkowity koszt

701 949,34 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7 oraz rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy.

Pozostałe wydatki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

876 053,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin".

Ograniczenie niskiej emisji

Całkowity koszt

1 507 339,19 zł

Ograniczenie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Całkowity koszt

799 908,36 zł

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 750 145,50 zł

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży;
Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna;
Pozostałe inwestycje.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Całkowity koszt

1 056 238,82 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Sprawy społeczne
Legnicki Budżet Obywatelski

Całkowity koszt

2 645 072,48 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa i przebudowa dróg, chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Budowa Domu Opieki

Całkowity koszt

94 464,00 zł

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 447 000,00 zł.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

867 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej;
Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.