Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
95 704
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
519 212 329,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.07%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
124 951 179 zł
24.07%
CIT
CIT
9 382 000 zł
1.81%
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
67 150 000 zł
12.93%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki lokalne
38 552 370 zł
7.43%
Dotacje
Dotacje
116 012 156,56 zł
22.34%
Subwencje
Subwencje
126 014 725 zł
24.27%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
37 149 898,44 zł
7.16%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
176 585 581,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 845 402,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
54 530 624,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
17 804 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
53 483 842,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
34 019 671,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 829 448,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 638 016,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 591 452,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
6 692 898,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 637 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 127 980,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 490 923,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 851 440,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
333 428,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
176 585 581,98 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 845 402,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
54 530 624,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
17 804 620,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
53 483 842,10 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
34 019 671,68 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 829 448,64 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 638 016,00 zł
Rózne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 591 452,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
6 692 898,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 637 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 127 980,70 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 490 923,90 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 851 440,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
333 428,00 zł
Szkoły podstawowe i przedszkola specjalne
5 412 800,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
26 075 149,00 zł
Szkoły podstawowe
44 958 423,88 zł
Gimnazja i gimnazja specjalne
15 474 116,97 zł
Licea ogólnokształcące
17 605 923,40 zł
Szkoły zawodowowe i szkoły zawodowe specjalne
3 170 647,73 zł
Technika Szkoły artystyczne Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia
Szkoły profilowane
31 807 069,00 zł
Stołówki
9 349 070,00 zł
Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedkoszla i żłobka publicznego
3 000 000,00 zł
na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy
Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowiecka 3
3 000 000,00 zł
Zespołu Szkół Integracyjncyh przy ul. Wierzyńskiego 1 oraz szkół podstawowych nr 2,4,9,10,16,19
Modernizacje i doskonalenie szkół
2 147 000,00 zł
Termomedrnizacja Przedszkola nr 13 w Legnicy
589 082,66 zł
Centra kształcenia ustawicznego, kwalifikacyjne kursy zawodowe, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy, pozostała działalność
Pozostała działalność
13 935 381,63 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
48 011 000,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
28 900 948,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
6 976 250,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
5 953 421,99 zł
Rodziny zastępcze
3 730 680,00 zł
Wspieranie rodziny
3 014 650,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
211 200,00 zł
Pozostała działalność
47 250,00 zł
Domy pomocy społecznej
11 251 983,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
10 347 680,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7 772 700,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy
3 770 592,00 zł
Ośrodki wsparcia
3 574 942,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
3 446 100,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
3 209 126,00 zł
Zasiłki stałe
2 579 000,00 zł
adaptacja budynku przy ul. Kościelna 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej
Rewitalizacja obszarów Zakaczawia w Legnicy
2 000 000,00 zł
W tym budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem. Kategoria w całości pokrywana z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 900 000,00 zł
Pozostała działalność
4 678 501,00 zł
Świetlice szkolne
3 837 340,00 zł
Poradnie psychologiczne-pedagogiczne
3 220 290,00 zł
Internety i bursy szkolne
3 161 760,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 322 770,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
1 773 780,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 077 500,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
788 270,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Kolonie i obozy
546 520,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
496 230,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
463 270,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
65 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51 890,00 zł
Ograniczenie niskiej emisji poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej
Zakup nowoczesnych autobusów miejskich wraz z rozbudową systemu informacji przystankowej
9 963 796,43 zł
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II
7 800 000,00 zł
al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy
Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni
3 667 000,00 zł
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy
1 680 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
12 041 248,67 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
9 076 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
6 992 000,00 zł
Pozostała działalność
2 263 797,00 zł
Budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica
481 400,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Urzędy gmin
25 574 728,68 zł
Starostwa powiatowe
2 437 830,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 312 183,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 187 250,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
858 990,00 zł
Rady gmin
489 600,00 zł
Pozostała działalność
677 690,00 zł
Wydatek pokrywany w większości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
18 229 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 590 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 926 648,64 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
765 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
411 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
400 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
430 000,00 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych, Zmniejszanie hałasu i wibracji, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktwych, Pozostała działalność
Pozostała działalność
3 077 800,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
9 150 500,00 zł
Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy
2 850 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
3 432 966,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
1 200 000,00 zł
Pozostała działalność
4 550,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
9 790 845,00 zł
Straz gminna (miejska)
3 537 600,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
110 000,00 zł
Pozostała działalność
153 007,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
6 392 898,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
300 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Cmentarze
1 874 754,70 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 451 738,00 zł
Nadzór budowalny
492 488,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
309 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4 953 500,00 zł
Biblioteki
3 579 576,10 zł
Muzea
2 508 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 655 423,00 zł
Teatry
1 500 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 034 000,00 zł
Rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej
655 423,90 zł
dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy
500 000,00 zł
Pozostała działalność
105 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
7 780 290,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 734 000,00 zł
Pozostała działalność
337 150,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Nieodpłatna pomoc prawna
250 416,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
42 236,00 zł
Obrona narodowa
13 000,00 zł
Turystyka
8 000,00 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
19 776,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.