01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
93 040
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
704 122 700,14 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
127 194 877 zł
18.06%
CIT
21 048 724 zł
2.99%
Dotacje
138 661 453,04 zł
19.69%
Subwencje
190 167 836 zł
27.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
64 319 176 zł
9.13%
Podatki od nieruchomości
91 400 000 zł
12.98%
Pozostałe dochody
71 330 634,10 zł
10.13%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
780 821 700,14 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
164 957 777,00 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
164 957 777,00 zł
Wydatki bieżące
79%
615 863 923,14 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.65%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
240 400 047,26 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
145 998 233,92 zł
Rodzina
całkowity koszt
62 620 896,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
59 691 777,59 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
57 152 080,54 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
41 316 216,06 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
50 945 993,99 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 522 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
23 288 569,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
19 034 609,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 111 558,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 111 643,80 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 803 067,26 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 132 088,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 629 028,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 024 367,50 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 541 900,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
496 824,00 zł

Źródło: Plan budżetu Legnicy na 2023 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
164 957 777,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.99%
Infrastruktura
27.01%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
120 410 165,55 zł
44 547 611,45 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów
Całkowity koszt
80 489,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO);
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO).
Całkowity koszt
1 999 996,00 zł
Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II:
  - od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie;
  - od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy.
Całkowity koszt
90 881 204,25 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Całkowity koszt
20 899 708,75 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO);
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia.
Całkowity koszt
5 148 695,00 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.
Całkowity koszt
180 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Całkowity koszt
1 220 072,55 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12.
Całkowity koszt
396 000,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta;
 • Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
Całkowity koszt
960 000,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski.
Całkowity koszt
1 322 004,00 zł
Oświata

Oświata

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Całkowity koszt
1 931 430,40 zł
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wanny z hydromasażem.
Całkowity koszt
3 198 460,25 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO);
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Całkowity koszt
7 905 200,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO).
Całkowity koszt
16 452 316,80 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy.
Całkowity koszt
10 882 200,00 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

 • LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na śluzie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO).
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

80 489,00 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów
Chodniki

Całkowity koszt

1 999 996,00 zł

Chodniki

 • Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO);
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO).
Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

90 881 204,25 zł

Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II:
  - od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie;
  - od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy.
Drogi gminne

Całkowity koszt

20 899 708,75 zł

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

5 148 695,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO);
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 220 072,55 zł

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

396 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12.
Urzędy gmin

Całkowity koszt

960 000,00 zł

Urzędy gmin

 • Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta;
 • Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
Rezerwy

Całkowity koszt

1 322 004,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski.
Oświata

Całkowity koszt

1 931 430,40 zł

Oświata

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

3 198 460,25 zł

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wanny z hydromasażem.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO);
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

7 905 200,00 zł

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

16 452 316,80 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO).
Rekreacja

Całkowity koszt

10 882 200,00 zł

Rekreacja

 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy.
Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

 • LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na śluzie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO).
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.