Legnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
92 568
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
818 984 271,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
127 194 877 zł
15.53%
CIT
21 048 724 zł
2.57%
Dotacje
173 185 123,36 zł
21.14%
Subwencje
234 306 875,80 zł
28.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
67 150 605,86 zł
8.2%
Podatki od nieruchomości
89 555 719,14 zł
10.85%
Pozostałe dochody
106 542 346,76 zł
13.1%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
829 961 165,14 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
151 454 161,59 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
151 454 161,59 zł
Wydatki bieżące
82%
678 507 003,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.65%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
290 027 688,48 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
140 288 854,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
64 028 534,45 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
63 671 463,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
61 810 711,57 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
50 132 449,14 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
39 809 014,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
26 960 786,89 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
26 065 207,15 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 111 683,15 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
16 075 035,57 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
15 876 183,91 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 231 400,51 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 303 667,57 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 502 083,25 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 116 405,66 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
949 995,02 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Legnicy za 2023 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2023 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
151 454 161,59 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.51%
Infrastruktura
27.49%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
109 826 421,72 zł
41 627 739,87 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów
Całkowity koszt
76 463,72 zł
Chodniki

Chodniki

 • Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO);
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO).
Całkowity koszt
1 694 691,60 zł
Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II:
  - od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy  ul. Pocztowa i ul. Piastowska.
Całkowity koszt
80 729 391,52 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Całkowity koszt
20 169 410,50 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania bazą danych - Microsoft SQL Server (MS SQL) na potrzeby systemu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO);
 • Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO);
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia. 
Całkowity koszt
4 125 879,68 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11;
 • Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4.;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym:
  -  przy ul. Chojnowskiej 50;
  - przy ul. Czarnieckiego 25;
  - przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35.
Całkowity koszt
1 298 033,74 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Całkowity koszt
1 732 550,96 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12.
Całkowity koszt
396 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124.
Całkowity koszt
3 690,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta;
 • Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
 • Zakup UPS-ów do serwerowni Urzędu Miasta.
Całkowity koszt
1 003 303,51 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.
Całkowity koszt
539 289,98 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 -  Montaż dodatkowych hydrantów przeciwpożarowych;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 -  Montaż włazów zgodnych z wymogami przeciwpożarowymi;
 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1 59-220 Legnica - Instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego.
Całkowity koszt
204 119,00 zł
Technika

Technika

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Całkowity koszt
1 931 213,94 zł
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13:
  - zakup patelni w Domu Dziennego Pobytu;
  - zakup samochodu  dostawczo - osobowego;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11:
  - zakup wanny z hydromasażem;
  - zakup samochodu dostawczo - osobowego;
  - zakup pralnicy przemysłowej, patelni gazowej oraz bemaru;
 • Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup pralnico - wirówki.
Całkowity koszt
2 649 048,05 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście;
 • Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO);
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Całkowity koszt
1 046 824,37 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

 • Przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy;
 • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO).
Całkowity koszt
109 145,06 zł
Kultura

Kultura

 • Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert  - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna etap II;
 • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem.
Całkowity koszt
238 998,97 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Całkowity koszt
7 533 636,10 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO);
 • Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica – Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r. II – Przebudowa bazy treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica zlokalizowanej przy ul. Sportowców w Legnicy.
Całkowity koszt
14 455 773,13 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy;
 • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy;
 • Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich.
Całkowity koszt
10 886 538,02 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

 • LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na śluzie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO);
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy:
  - rozbudowa wygrodzeń na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy - wykonanie bramy przejazdowej przy trybunie C;
  - wymiana urządzeń UPS (5 szt.) kołowrotów oraz serwerowni w trybunie B Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup i wymiana kamer systemu CCTV (2 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup i wymiana mechanizmu wraz ze sterowaniem kołowrotu (1 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup samochodu osobowo-towarowego.
Całkowity koszt
630 159,74 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

76 463,72 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów
Chodniki

Całkowity koszt

1 694 691,60 zł

Chodniki

 • Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO);
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO).
Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

80 729 391,52 zł

Budowa i przebudowa dróg w miastach na prawach powiatu

 • Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego;
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II:
  - od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej;
 • Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy;
 • Przebudowa DK 94 w Legnicy  ul. Pocztowa i ul. Piastowska.
Drogi gminne

Całkowity koszt

20 169 410,50 zł

Drogi gminne

 • Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica;
 • Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

4 125 879,68 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania bazą danych - Microsoft SQL Server (MS SQL) na potrzeby systemu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO);
 • Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO);
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia. 
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Całkowity koszt

1 298 033,74 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 • Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11;
 • Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4.;
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym:
  -  przy ul. Chojnowskiej 50;
  - przy ul. Czarnieckiego 25;
  - przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35.
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 732 550,96 zł

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

396 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12.
Cmentarze

Całkowity koszt

3 690,00 zł

Cmentarze

 • Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124.
Urzędy gmin

Całkowity koszt

1 003 303,51 zł

Urzędy gmin

 • Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta;
 • Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
 • Zakup UPS-ów do serwerowni Urzędu Miasta.
Straż Pożarna

Całkowity koszt

539 289,98 zł

Straż Pożarna

 • Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

204 119,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 -  Montaż dodatkowych hydrantów przeciwpożarowych;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 -  Montaż włazów zgodnych z wymogami przeciwpożarowymi;
 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1 59-220 Legnica - Instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego.
Technika

Całkowity koszt

1 931 213,94 zł

Technika

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

2 649 048,05 zł

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13:
  - zakup patelni w Domu Dziennego Pobytu;
  - zakup samochodu  dostawczo - osobowego;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11:
  - zakup wanny z hydromasażem;
  - zakup samochodu dostawczo - osobowego;
  - zakup pralnicy przemysłowej, patelni gazowej oraz bemaru;
 • Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup pralnico - wirówki.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 046 824,37 zł

Ochrona środowiska

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście;
 • Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO);
 • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

109 145,06 zł

Schroniska dla zwierząt

 • Przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy;
 • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO).
Kultura

Całkowity koszt

238 998,97 zł

Kultura

 • Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert  - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna etap II;
 • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

7 533 636,10 zł

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

14 455 773,13 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO);
 • Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica – Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r. II – Przebudowa bazy treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica zlokalizowanej przy ul. Sportowców w Legnicy.
Rekreacja

Całkowity koszt

10 886 538,02 zł

Rekreacja

 • Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy;
 • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy;
 • Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich.
Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

630 159,74 zł

Instytucje kultury fizycznej

 • LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na śluzie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO);
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy:
  - rozbudowa wygrodzeń na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy - wykonanie bramy przejazdowej przy trybunie C;
  - wymiana urządzeń UPS (5 szt.) kołowrotów oraz serwerowni w trybunie B Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup i wymiana kamer systemu CCTV (2 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup i wymiana mechanizmu wraz ze sterowaniem kołowrotu (1 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  - zakup samochodu osobowo-towarowego.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.